Obežníky 2011

ZO SZV vyplní žiadosť o podporu na tlačive vydanom ZSV. V žiadosti si ZO SZV naplánuje podporu v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného roka od 1.septembra 2011 až 31. augusta 2012. Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 18. júla 2011. Žiadame základné organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať. Je potrebné dôkladne vyplniť všetky požadované položky na tlačive žiadosti. V prípade všetkých opatrení NV č.31/2011, pri ktorých nie je pevne stanovená podpora je potrebné v žiadosti uviesť plánovanú nákupnú cenu. Pri všetkých opatreniach, kde sa to v žiadosti vyžaduje nezabúdajte vypĺňať aj kolónku na počet včelstiev žiadateľa - včelára.

Prílohy: Obežník_č.8_2011.doc (36 KB)

Žiadosť_o_podporu_2011_2012.xls (105.5 KB)

Metodický_postup_2011_2012.pdf (421.25 KB)

NV_č.31_2011_z_z_.pdf (117.02 KB)

Smernica_1_-_Centra_odborných poradcov_pri_SZV.doc (162 KB)

Na 18. júna. 2011 zvolávam poradu predsedov ZO SZV a predsedov občianskych združení Združenia Slovenská včela v priestoroch Agroinštitútu Nitra (Kongresová hala) so začiatkom o 09:00 hod.

Porada je určená aj pre  funkcionárov SZV a ZSV, ktorí pripravujú podklady ku žiadostiam o vyplatenie podpory podľa NV 31/2011 v rámci jednotlivých ZOSZV a ostatných občianskych združení v rámci ZSV.

Príloha: Obežník č.7/2011.doc (31.5 KB)

Podmienky súťaže 6. ročníka o najlepší slovenský med, medovinu a medovník v rámci AX 2011.

Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín výstavy Agrokomplex 2011, počas ktorého prebehne 6. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ. Podmienky sú uvedené v obežníku.

Príloha: Obežník č.6/2011.doc (77 KB)

Prihláška_na_ax_0.xls (24.5 KB)

Vyhláška MP SR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev ukladá chovateľovi včiel, v znení § 1 ods. 1, za povinnosť nahlásiť najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roku počet včelstiev, ktoré včelár chová na jednotlivých stanovištiach k 15. aprílu príslušného kalendárneho roku. Z dôvodu presnej registrácie všetkých včelárov a včelstiev na území Slovenskej republiky budú vykonávať poverení asistenti úradných veterinárnych lekárov v súčinnosti s Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami kontrolu zdravotného a kondičného stavu včelstiev a kontrolu správnosti vyplnenia tlačív „Hlásenie chovateľa včiel" v termíne do 6. mája 2011

Príloha: Obežník_č.4/2011.doc (140.5 KB)

Kontroly vykonané PPA zistili u ZO SZV nedostatky v administrovaní podpory v zmysle Nariadenia vlády č.422/2007 Z.z., ktoré súvisia aj zo zmenami funkcionárov ZO SZV na základe výsledkov volieb Výročných členských schôdzí ZO SZV a neodovzdaním príslušných dokumentov vrátane obežníkov upresňujúcich administráciu NV č.422/2007.

Z tohto dôvodu vydávam tento obežník.

Upozornenie: Ak sa žiadateľ / ZO SZV alebo včelár/ pokúsi o podvod bude vylúčený z možnosti získania podpory na celé obdobie platnosti  Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva  t.z. do roku 2013 vrátane.

Príloha: Obežník č. 3/2011 - Usmernenie k rozhodnutiu o schválení podpory pre podporný rok 2010/2011.doc(106 kB)

Zájazd do Piacenzy (Taliansko) - na 28. včelársku výstavu včelárskeho zariadenia a včelích produktov APIMELL 4. - 6. 3. 2011.
Možnosť zúčastniť sa každoročnej najväčšej včelárskej predajnej výstavy v Európe. Informácie o minulých ročníkoch: www.apimell.it.  Súčasťou zájazdu je prehliadka Verony a v prípade záujmu o prehliadku inej lokality je možné doplnenie programu.

Príloha:Zájazd_Piacenza.doc (136 KB)

MP SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 1600/2009-100 pre rok 2010 vo výške 3,50€ na 1 včelstvo. MP SR rozhodlo, že žiadatelia, ktorí sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami SHR mali žiadať dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel prostredníctvom Nariadenia vlády č. 264/2009 Z.z. 

ZO SZV do 25.2.2011 zašlú na S-SZV kópiu výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi ZO SZV. Výplatná listina musí obsahovať: registračné číslo, meno, adresu, dátum narodenia včelára, počet včelstiev, na ktoré dostal dotáciu na plnú výšku vyplatenej sumy dotácie.

Príloha 1:Obežník _01_2011.doc (27 KB)

Príloha 2: Vzor_výplatnej_listiny_2.xls (22.5 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 6 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,404,830
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-03-14 22:37:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 10
  Tento týždeň: 71
  Tento mesiac: 643
  Tento rok: 1565