Metodický pokyn k Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v SR - jeseň 2012.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len “ŠVPS SR”) organizuje prvú klinickú prehliadku pred začiatkom zimného obdobia, ktorá je súčasťou schváleného programu dohľadu nad zdravotnou situáciou včiel v Slovenskej republike (ďalej len “program dohľadu”).

Prílohy:Metodika-dohlad-vcely-2012akt.doc (601 KB)

Oprava-usmernenie-k-financovaniu-programu-dohladu.pdf (47.07 KB)

Usmernenie -financovanie-program-dohladu.pdf (134.33 KB)

1-prehliadka- Formular-Vcely.doc (435 KB)

XVIII. Medzinárodná konferencia zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve - Trenčín v dňoch 19. - 21. októbra 2012

Príloha:XVIII.Medzinárodná-konferencia-zlepšovateľov-a-vynálezcov-vo-včelárstve.doc (34.5 KB)

Na základe Výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len "PPA") je možné požiadať o dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel pre SHR a právnické osoby podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v termíne od 27.08.2012 do 21.09.2012. Žiadosť sa predkladá prostredníctvom PPA, nie prostredníctvom SZV.

Kompletné znenie :V ý z v a - na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Slovenský zväz včelárov, Vás pozýva na IV. Celonárodnú včelársku výstavu, ktorá bude 8. septembra 2012 v areáli Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici – Sásovej.

Príloha:IV. Celonárodná výstava.pdf (405.25 KB)

Na slová tejto piesne skupiny No Name som si spomenul pri vyhodnotení konferen cií regionálnych organizácií SZV. Akoby slová tejto piesne boli inšpiráciou pre diskusie niektorých delegátov. Hovorí sa, že nič nie je čisté, že žiadna ľudská povaha nie je namiešaná v čistom stave, každý má v sebe kúsok konštruktívneho tvorcu i dávku kritika. Každý má viac alebo menej túžby po novom a lepšom, ale aj dávku konzervativizmu. A záleží na impulze, či sa v ňom vyburcuje to, alebo inokedy opak. A predsa u niektorých prevažuje kritika, nedôvera, závisť a neprajnosť, akoby práve tieto negatíva boli hnacou silou ich myšlienok a následnej diskusie.

Prázdninové mesiace sú v spoločensko-politickom dianí už tradične „uhorkové". Rozhodne to neplatí o dianí v živote včelárov. Podujatím, na ktoré sa väčšina z nás doslova teší, je Včelárska nedeľa vlastnej základnej organizácie. Veď, kde inde nájdete toľko pochopenia pre svoje hobby ako medzi rovnako nakazenými.

Posledná možnosť prihlásiť sa na zájazd na Kongres Apislavie 2012 v Pszczela Wola blízko Lublinu v dňoch 20.09.2012 (štvrtok) až 23.09.2012 (nedeľa).

Príloha:Obežník č.15/2012_Zájazd_Poľsko.doc (134 KB)

V dňoch 20.09.2012 až 23.09.2012 organizuje SZV zájazd na Kongres Apislavie 2012 v Pszczela Wola blízko Lublinu.

Príloha:Obežník č.14/2012 Zájazd_Poľsko.doc (133.5 KB)

 

Medzinárodná súťaž medu a včelárstva bude organizovaná v rámci kongresu Apislavia 2012. Súťaž je verejná akcia otvorená pre všetkých včelárov a včelárske firmy z členských krajín Apislavie.

Príloha:Obežník č.13/2012_Súťaž-Apislavia-Polsko.doc (172.5 KB)

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2012 podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.

Prílohy:Obežník_č.12/2012_Opeľovacia-činnosť.doc (39 KB)

Príloha_A_Žiadosť_1.doc (45.5 KB)

Príloha_B_dotácia_1.xls (26.5 KB)

V snahe zmenšiť administratívne zaťaženie funkcionárov ZO SZV vytvorením informačného systému na spracovanie administratívnej agendy ZO SZV a sekretariátu SZV Vás žiadam o predloženie konštruktívnych návrhov a odporučenie skúsených funkcionárov, ktorí by sa zúčastnili pracovnej porady k tvorbe počítačového programu.

Príloha:Obežník č.11/2012-Informačný-systém.doc (126.5 KB)

Vzhľadom k blížiacim sa oslavám 80.výročia otvorenia Včelárskej paseky Kráľová pri Senci žiadam predsedov ZO SZV, aby podľa svojich možností zabezpečili brigádu na prípravách uvedenej oslavy.

Príloha: Obežník č.10/2012_Žiadosť-brigáda.doc (127 KB)

Žiadame Vás o zaslanie údajov o stratách alebo poškodení včelstiev v súvislosti s chemickým ošetrovaním poľnohospodárskych plodín, ktoré sa stali od marca 2008 až do súčasnosti.

Príloha:Obežník č.9/2012_Žiadosť-straty-včelstiev.doc (127 KB)

Základné organizácie Slovenského zväzu včelárov – Púchov a Lúky, Vás pozývajú na Včelársku nedeľu púchovského regiónu, ktorá sa uskutoční dňa 5.8.2012 od 9,00 hod. v Mestečku.

Príloha:Včelárska nedeľa púchovského regiónu.doc (78 KB)

VYHLÁŠKA č. 206/2012 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 9. júla 2012 o identifikácii a registrácii včelstiev

Príloha: Vyhláška č.206/2012 MPRV SR o registrácii včelstiev.pdf (195.42 KB)

Viac ako polovicu znáškovej sezóny máme za sebou. Na väčšine územia to nie je žiadna sláva, po lanskom, na med bohatom roku sme trošku rozmaznaní a máli sa nám. Pravdou ale je, že v mnohých oblastiach vypadla znáška z repky, očakávania včelárov nenaplnil ani agát. Mnohí včelári netaja sklamanie, májové kočovanie na agát označili za výlet včiel do teplejších krajov...

Aktuálne informácie o monitoringu Varroa destructor na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku.

Príloha: Varrooza-na-vzostupe-2012.pdf (717.35 KB)

Slovenský zväz včelárov organizuje v dňoch 20.09.2012 až 23.09.2012 zájazd na Kongres APISLAVIE do Pszczelej Wole - (4-dňový autokarový zájazd).

Predbežné nástupné miesta budú v Bratislave, Lučenci a v Košiciach (v závislosti od záujmu). Do Poľska sa pôjde rôznymi trasami s rôznymi programami.

Príloha:Obežník č.8/2012 Zájazd_Poľsko.doc (132.5 KB)

Žiadame ZO SZV, aby všetky podklady zrealizovaných opatrení v období od 1.5.2012 do 31.7.2012, ktoré mali naplánované v podpornom roku 2011/2012 doručili na S-SZV najneskôr do 3.8.2012.

Pri nedodržaní termínu nebudú preplatené. Vo vlastnom záujme dodržiavajte pokyny Metodického postupu vydaného PPA pre p. r. 2011/2012 a používajte prílohy v ňom uvedené, Obežníka č. 3/2012, vrátane tohto obežníka.

Príloha:Obežník č.7/2012 Usmernenie-k-II-vyplatnemu-terminu.doc (53 KB)

Usmernenie Výkonného výboru SZV k rokovaniu delegátov Valného zhromaždenia SZV na regionálnej úrovni (VÚC)

Príloha: Usmernenie delegátov regionálnej úrovne.doc (50.5 KB)

Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín výstavy Agrokomplex 2012, počas ktorého prebehne 7. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ oznamujeme Vám podmienky súťaže v tomto obežníku.

Prílohy:Obežník č.6/2012.doc (140 KB)

Prihláška-na-AX-2012.xls (34.5 KB)

Číslo-ZO-SZV_0.xls (37.5 KB)

ZO SZV/OZ ZSV vyplní žiadosť o podporu na tlačive vydanom ZSV. V žiadosti si ZO SZV naplánuje podporu v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného roka 2012/2013 ( t.j. od 1.septembra 2012 až 31. augusta 2013). Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 10.júla 2012. Žiadame základné organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať.

Prílohy:Obeznik č.5/2012.doc (34 KB)

Žiadosť o podporu 2012/2013.xls (125 KB)

Metodický postup pre poskytovanie pomoci na_vykonavanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktami na podporný rok 2012-2013.doc (1.3 MB)

Nariadenie vlády č.31_2011.pdf (117.02 KB)

Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava,

k plneniu podmienok stanovených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 31/2011 z 2. februára 2011 o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi – paragraf 7 – Opatrenia na podporu obnovy stavu včelstiev, čl. 1, písm. c, event. čl. 3, písm. d,

vyhlasuje prieskumné konanie na dodávateľov a ceny

a) nových úľových zostáv

a

b) nových včelstiev.

Príloha I.:Prieskumné konanie na dodávateľov a ceny nových úľových zostáv a nových včelstiev príloha Včelár č.6/2012.pdf (2.92 MB)

Príloha II.:Prieskum na dodanie nových úľových zostáv, nových včelstiev a cien.doc (94 KB)

Na 9. 6. 2012 zvolávam poradu predsedov ZO SZV a predsedov občianskych združení Združenia Slovenská včela v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku so začiatkom o 10,00 hod. Porada je určená aj pre  funkcionárov SZV a ZSV, ktorí pripravujú podklady ku žiadostiam o vyplatenie podpory podľa NV 31/2011 v rámci jednotlivých ZO SZV a ostatných občianskych združení v rámci ZSV.

Príloha:Obežník_č. 4/2012 Porada funkcionarov SZV a ZSV v súvislosti s NV 31/2011 Z.z.doc (34.5 KB)

Signalizácia kvitnutia nektarodajných rastlín k – súčasť zlepšovania pastevných podmienok - stav ku dňu 28. 5. 2012.

Pokračujeme v zverejňovaní kvitnutia nektarodajných rastlín. Opätovne informácií o rozvoji vegetácie je taký rýchli a toľko aktuálnych zmien, že je potrebné ich zverejniť aj na www.vcelari.sk.

Svet je z roka na rok menší. Niežeby sa fyzicky zmenšoval, zmenšujú ho informačné technológie. Dokážu za časovú jednotku preniesť stále viac informácií a aj vzdialenosť prenosu je čoraz väčšia. Čo sa nás v minulosti netýkalo, dnes máme pred sebou ako na dlani – so všetkými dôsledkami.

Meniny

Štvrtok 17. apríla 2014

Dnes má meniny Rudolf a zajtra Valér.

Blahoželáme! :-)

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 7 guests.

Anketa

Páčia sa Vám nové stránky SZV ?:

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,253,469
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Vaše IP: 178.40.148.201
 • Od:2014-04-16 21:36:02
 • Návštevníci:
 • Dnes: 166
  Tento týždeň: 903
  Tento mesiac: 1861
  Tento rok: 27360