Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín. Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých výsledkov sa upravuje.

Príloha: Narodny-program-eradikacie-moru-vcelieho-plodu-2013.pdf (355.9 KB) - súčasťou dokumentu sú tieto prílohy:

Príloha č.1: Vzor „Sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na rok 2013

Príloha č. 2: Vzor „Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu“

Slovenský zväz včelárov organizuje v dňoch 28.02.2013 až 03.03.2013 zájazd do Piacenzy na 30. výstavu včelárskeho zariadenia a včelárskych produktov APIMELL.

Súčasťou zájazdu je prehliadka Verony a v prípade záujmu o prehliadku inej lokality je možné doplnenie programu.

Príloha:  Obežník_1/2013_Zájazd_Taliansko.doc (133.5 KB)

Výrobno-odbytové družstvo slovenských včelárov, organizuje: TRÉNING PRODUKČNÉHO VČELÁRA PRIAMO NA FARME. Tréningy sú pripravované na dni - 9. marca a 16. marca 2013, vždy v sobotu so začiatkom od 9,00 hod. (ukončenie o cca 16-17 hod) – priamo na farme , Mikulská ul .75 , Želiezovce.

Program: Tréning produkčného včelára-2013.pdf (1.07 MB)

Milé včelárky, milí včelári,
dovoľte mi, aby som Vás týmto tradičným spôsobom pozdravil na sklonku roka 2012, poprial Vám pekné vianočné sviatky a zároveň Vám poďakoval za náročnú a nesmierne užitočnú prácu, ktorú vykonávate v prospech celej našej spoločnosti.

MPRV SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2012 vo výške 2,19 € na 1 včelstvo.

ZO SZV a OZ ZSV zašlú do 1.3.2013 na sekretariát Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08 Bratislava výplatnú listinu o prebratí dotácie jednotlivými členmi.

Prílohy: Obežník-25-2012-Opelovanie-dotacie.doc (33.5 KB)

Vzor-vyplatnej-listiny.xls (24.5 KB)

Usmerenie Výkonného výboru SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2013. Výročné členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2013 vyhodnotia doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2012 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2012.

Príloha: Obežník-24-2012.doc (147.5 KB)

Ešte nikdy v histórii nebolo slovenské včelárstvo vo verejnosti doma i v zahraničí také známe ako v tomto období. Zásluhu na tom majú predovšetkým úspechy dosiahnuté v medzinárodných súťažiach včelích produktov. To sa prejavilo aj na zvýšení spotreby medu obyvateľov Slovenska. Podľa Štatistického úradu SR sa v rokoch 2011-2012 na Slovensko doviezlo každý rok o 5 tisíc ton medu viac ako sa vyviezlo.

Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2012/2013

Príloha:MP_na_podporný_rok_2012_2013_pre_poskytovanie_pomoci_na vykonávanie_opatreni_na_zlepšenie_podmienok pre_produkciu_a obchodovanie s včelími_produktmi.doc (1.15 MB)  - Aktualizácia APRÍL 2013

Usmernenie k objednávaniu kalendárov, včelárskych zápisníkov a ostatných publikácií.

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť adresu na doručenie publikácií.

Príloha:Obežník-23-2012-Publikácie.doc (130.5 KB)
Zoznam-publikácii2.xls (32 KB)
číslo-ZO-SZV3.xls (37.5 KB)

Nie je to tak dávno, čo z médií zaznela správa, že počet obyvateľov na našej planéte prekročil hranicu 7 miliárd. Skeptici v tom vidia blížiaci sa koniec sveta, blížiacu sa smrť celých národov hladom, realisti hovoria o potrebe rovnomernejšieho osídlenia zemského povrchu, aby sa znížili všetky enviromentálne i zdravotnícke riziká, ktoré vysoká koncentráciu obyvateľov v malých lokalitách so sebou prináša. Tak či tak, do popredia stále viac vystupuje potreba dostatku potravín pre všetkých.

Pre odvod členských príspevkov SZV za rok 2013 majú od 23.11.2012 ZO SZV možnosť zvoliť si v databáze Centrálneho registra včelstiev na zistenie počtu včelstiev dátum 30.9.2012 s tým, že údaje sa budú priebežne do konca roka 2012 aktualizovať podľa zaslaných hlásení.

Príloha:Obežník-22-2012-CRV-počet-včelstiev-k-30-9-2012.doc (125 KB)

Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV stanovená Uznesením X. VZ SZV konaného v termíne 10.-11.11.2012 v Novom Smokovci.

Prílohy:Obežník-21-2012-Príspevky-SvF.doc (133.5 KB)
Menný_zoznam_prispievateľov_ SvF_2013.xls (37 KB)
Číslo-ZO-SZV2.xls (42.5 KB)

V zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok.

Prílohy:Obežník-20-2012-Odvod-členského.doc (127.5 KB)

Menný_zoznam_členov-ZO-SZV-2013.xls (36.5 KB)
Číslo-ZO-SZV_1.xls (42.5 KB)

Program Slovenského zväzu včelárov na roky 2013-2016

Príloha:Program-SZV-na-roky-2013-2016.doc (126.5 KB)

Delegáti 10. Valného zhromaždenia SZV, konaného v Novom Smokovci v dňoch 10.-11.novembra 2012 po prerokovaní programových materiálov a  na základe návrhov a podnetov delegátov prednesených v  diskusii, prijali toto uznesenie:

Príloha: Uznesenie-X-VZ-SZV.doc (62 KB)

Žiadame ZO SZV, aby nahlásili požiadavky na preškolenie asistentov úradných veterinárnych lekárov (ďalej len „AÚVL“), ktorým končí platnosť osvedčenia vydaného CVŽV - Ústavom včelárstva v Liptovskom Hrádku a požiadavky na zaškolenie nových AÚVL, pokiaľ nemáte dostatočný počet vyškolených AÚVL.

Prílohy: Obežník č.19_2012_AUVL.doc (128 KB)
Zoznam-požiadaviek-na-školenia.doc (48 KB)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami v platnom znení a nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 o poľnohospodárskych trhoch a o osobitných ustanoveniach pre určitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky v platnom znení členské štáty vypracúvajú trojročné národné včelárske programy.

Prílohy:Obežník_č.18/2012_Národny-program.doc (42.5 KB)

Priloha-č.1_Národny-program-10_13.doc (128 KB)

Priloha-č.2_Návrh_pripomienky.doc (21.5 KB)

Zápisnica zo 14. zasadania VV SZV konaného dňa 27.10.2012 na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci.

Príloha:Zápisnica-VV-SZV-27_28-10-2012.doc (100 KB)

Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a primátor Mesta Stropkov, Vás pozývajú na 6. ročník Stropkovských dni medu v dňoch 30.11.2012 a 01. 12. 2012 spojené s konferenciou o včelárstve v priestoroch Odboru školstva a kultúry Mesta Stropkov

Príloha:Stropkovske-dni-medu-2012-1.doc (13.5 KB)

Preplácanie dopravných nákladov delegátov na X. Valné zhromaždenie SZV v Novom Smokovci.

Príloha: Obežník č.17/2012_Preplácanie dopravy na VZ SZV.doc (126.5 KB)

Táto smernica sa vydáva za účelom jednotného postupu pri návrhu a udeľovaní vyznamenaní v Slovenskom zväze včelárov.

Príloha: Smernica SZV č.2-2011 Pre udeľovanie vyznamenaní.pdf (325.18 KB)

Je tu jeseň. Čas, keď si aj ten najväčší včelár, (posudzovaný počtom zazimovaných včelstiev), môže na chvíľu vystrieť chrbát a oddýchnuť si. Podľa výnosov medu nemáme za sebou dobrú sezónu, len v ojedinelých lokalitách sú včelári spokojní. Vypadla znáška z repky, sklamal agát, ani maliny nemedovali ako po iné roky a medovica chýbala takmer na celom území republiky.
Medu je poskromne, vo výhode sú tí včelári, ktorí si ušetrili vlaňajšie prebytky aspoň pre stálu klientelu. Samostatnou kapitolou sú včelári – živnostníci.

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava v súlade s výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu č. 917/2011-100 /ďalej len „výnos“/

v y z ý v a chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi (§ 1 písm. e) výnosu)

k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie v termíne od zverejnenia tejto výzvy do 31.10.2012.

na kompenzáciu strát na zvieratách, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa § 2 ods. 5 výnosu.

Prílohy:Výzva-na-predkladanie-žiadosti.rtf (65.21 KB)

Dodatok-k-výzve-na-predkladanie-žiadosti.doc (32 KB)

Výnos-536-2011.pdf (219 KB)

Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.rtf (61.47 KB)

Vyhlásenie-žiadateľa.doc (27 KB)

Cenník-včelstiev.pdf (27.75 KB)

Vyčíslenie-strát.doc (28 KB)

Slovenský zväz včelárov, Vás pozýva na 8. NÁRODNÚ VČELÁRSKU VÝSTAVU, ktorá sa koná 6. októbra 2012 v DOME KULTÚRY v Dúbravke Saratovská 2898/2A (GPS 48.186318,17.03844), Bratislava IV.

Motto výstavy: VČELÁRSTO PRISPIEVA K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU

Príloha:8-narodna-vcelarska-vystava.pdf (86.65 KB)

Vzhľadom k veľkému počtu chýb pri zasielaní formulárov - „Hlásenie chovateľa včiel,“ Vás žiadam o predloženie písomných vyjadrení od jednotlivých asistentov úradného veterinárneho lekára (kontrolných osôb), ktorý nezodpovedne pristúpili k plneniu úloh vyplývajúcich z vyhlášky č. 82/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21.2.2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev do 24.9.2012.

V prípade, že neodôvodnia svoje chyby ťažkosťami alebo problémami zvláštneho zreteľa hodné nebude im vyplatený príspevok v zmysle Nariadenia vlády č. 422/2007 § 3 ods. 1 písm. c/.

Prílohy:Obežník č.16 - 2012.doc (31 KB)

SPRÁVA_Chybovosť-hláseni-CRV-2012.pdf (39.81 KB)

Metodický pokyn k Programu dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v SR - jeseň 2012.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len “ŠVPS SR”) organizuje prvú klinickú prehliadku pred začiatkom zimného obdobia, ktorá je súčasťou schváleného programu dohľadu nad zdravotnou situáciou včiel v Slovenskej republike (ďalej len “program dohľadu”).

Prílohy:Metodika-dohlad-vcely-2012akt.doc (601 KB)

Oprava-usmernenie-k-financovaniu-programu-dohladu.pdf (47.07 KB)

Usmernenie -financovanie-program-dohladu.pdf (134.33 KB)

1-prehliadka- Formular-Vcely.doc (435 KB)

Meniny

Pondelok 20. októbera 2014

Dnes má meniny Vendelín a zajtra Uršuľa.

Blahoželáme! :-)

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 4 guests.

Anketa

Páčia sa Vám nové stránky SZV ?
Áno, veľmi sa mi páčia.
38%
Áno, ale mohli by byť živšie.
21%
Nie, ale dúfam, že budú lepšie.
18%
Nie, vôbec sa mi nepáčia.
23%
Celkový počet hlasov: 936

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,274,436
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Vaše IP: 85.237.234.19
 • Od:2014-10-20 19:28:22
 • Návštevníci:
 • Dnes: 31
  Tento týždeň: 635
  Tento mesiac: 1733
  Tento rok: 48392