Obežníky

Vzhľadom k tomu, že sa blíži termín výstavy Agrokomplex 2012, počas ktorého prebehne 7. ročník súťaže o najlepší slovenský med, medovníky, medovinu a peľ oznamujeme Vám podmienky súťaže v tomto obežníku.

Prílohy:Obežník č.6/2012.doc (140 KB)

Prihláška-na-AX-2012.xls (34.5 KB)

Číslo-ZO-SZV_0.xls (37.5 KB)

ZO SZV/OZ ZSV vyplní žiadosť o podporu na tlačive vydanom ZSV. V žiadosti si ZO SZV naplánuje podporu v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného roka 2012/2013 ( t.j. od 1.septembra 2012 až 31. augusta 2013). Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 10.júla 2012. Žiadame základné organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať.

Prílohy:Obeznik č.5/2012.doc (34 KB)

Žiadosť o podporu 2012/2013.xls (125 KB)

Metodický postup pre poskytovanie pomoci na_vykonavanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktami na podporný rok 2012-2013.doc (1.3 MB)

Nariadenie vlády č.31_2011.pdf (117.02 KB)

Na 9. 6. 2012 zvolávam poradu predsedov ZO SZV a predsedov občianskych združení Združenia Slovenská včela v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku so začiatkom o 10,00 hod. Porada je určená aj pre  funkcionárov SZV a ZSV, ktorí pripravujú podklady ku žiadostiam o vyplatenie podpory podľa NV 31/2011 v rámci jednotlivých ZO SZV a ostatných občianskych združení v rámci ZSV.

Príloha:Obežník_č. 4/2012 Porada funkcionarov SZV a ZSV v súvislosti s NV 31/2011 Z.z.doc (34.5 KB)

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bolo ZSV doručené rozhodnutie o schválení podpory na podporný rok 2011/2012. Na základe usmernenia MPRV SR a PPA pre podporný rok 2011/2012 zostáva v platnosti Nariadenie vlády SR č. 422/2007 Z. z. v znení n. p.

Príloha:Obežník č.3/2012 Usmernenie-k-ziadosti-o-vyplatenie-podpory-pre-podporny-rok 2011/2012.doc (163.5 KB)
Metodický_postup_na_podporný_rok_2011/2012.doc (995.5 KB)

V dôsledku legislatívnych zmien ustanovených zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len zákon) je potrebné modifikovať spôsob objednávania liečiv pre včelstvá. Podrobnosti o objednávaní liečiv prostredníctvom držiteľov povolení na veľkodistribúciu liečiv sú spresnené v tomto obežníku. 

Príloha:Obežník č.2-2012_Usmernenie k objednávaniu liečiv.doc (49.5 KB)

Objednávka-liečiv-2012-formulár.doc (38 KB)

Usmernenie nakladania s veterinárnymi liekmi na ošetrenie včelstiev.pdf (94.99 KB)

Aktuálny doplnok Obežníka č.2/2012 doplnené dňa 20.marca 2012
V obežníku č.2/2012 sme Vás informovali, že ošetrujúci veterinárny lekár vystaví účtovné doklady ZO SZV a zašle liečivá. Na základe nových informácií faktúru a účtovné doklady vystaví ZO SZV priamo veľkodistribútor liečiv.

Príloha:Doplnok Obežníka č.2/2012.doc (25.5 KB)

Usmernenie a Dodatok k odberu meliva u chovateľov včelích matiek a kočujúcich včelárov na rok 2012

Príloha:Obežníik-1-2012.doc (134 KB)
Melivo-usmernenie-dodatok.doc (115 KB)
Usmernenie-melivo.pdf (59.08 KB)

Usmernenie Výkonného výboru SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2012

Príloha: Obežník_18_2011_VCS.doc (126.5 KB)

MPRV SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 pre rok 2011 vo výške 2,25 € na 1 včelstvo. MPRV SR rozhodlo, že žiadatelia, ktorí sú právnickými osobami alebo fyzickými osobami SHR mali žiadať dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel prostredníctvom Nariadenia vlády č. 264/2009 Z.z.

ZO SZV a OZ ZSV do 24.2.2012 zašlú na COP pri SZV kópiu výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi. Výplatná listina musí obsahovať nasledovné údaje: registračné číslo, meno, adresu, dátum narodenia včelára, počet včelstiev, na ktoré dostal dotáciu a plnú výšku vyplatenej sumy dotácie.

Príloha: Obežník_17_2011_Opeľovacia-činnosť.doc (32.5 KB)

a Vzor-výplatnej-listiny.xls (22.5 KB)

V  zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok. Výška členského príspevku na rok je stanovená uznesením 9. Valného zhromaždenia SZV, ktoré sa konalo 15.-16.11. 2008 v Žiline, členský príspevok pre SZV vo výške 10% z dotácie na opeľovaciu činnosť v príslušnom podpornom roku, ale minimálne 10% z dotácií vyplatených v roku 2007 (podpora 180Sk/včelstvo) s medziročným navýšením v ďalších rokoch o infláciu za predošlý rok vyhlásenú Štatistickým úradom SR.

Príloha:Obežník-15-2011.doc (127.5 KB)

Menný_zoznam_členov-ZO-SZV-2012.xls (31.5 KB)

Inflácia2010.pdf (81.85 KB)

Čísla ZO SZV.xls (30.5 KB)

Otváracie hodiny

Sekretariát

Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Pondelok 8:00 - 11:00

Utorok 8:00 - 11:00

Streda 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 11:00

Piatok 8:00 - 11:00

Telefonický kontakt v prípade neprítomnosti:

+421 903 296865,

+421 (0) 2 693 07924

Pevná linka je k dispozícii v čase od 8:00 do 11:00 hod.

každý pracovný deň.

V čase od 11:00 do 15:30 sa prepína na odkazovač, v prípade zanechania Vášho tefonického kontaktu, Vás bude pracovník sekretariátu spätne kontaktovať.

V záujme zlepšenia poskytovaných služieb včelárom, môže byť hovor zaznamenávaný.

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Počet prístupov

 • Počítadlo stránky: 1,405,979
 • Unikátny návštevník: 25,043
 • Registrovaní užívatelia: 297
 • Neregistrovaní užívatelia: 0
 • Blokovaní užívatelia: 0
 • Publikovaný obsah: 434
 • Nepublikovaný obsah: 0
 • Od:2018-04-18 22:58:23
 • Návštevníci:
 • Dnes: 91
  Tento týždeň: 437
  Tento mesiac: 902
  Tento rok: 2714