Nezaradené

Legislatíva SR

Legislatíva SR

NV č. 422/2007 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 5. septembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi pdf, 900kB
NV č.340/2009 – Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 19. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.422/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktami. pdf, 60 kB
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky s 21.januára 2002 o prípravkoch na ochranu rastlín doc, 400kB
Smernica Slovenského zväzu včelárov číslo 1/2006 o používaní ochrannej známky Úradu priemyselného vlastníctva č. 214 649 priemyselného vzoru Slovenský med pdf, 250 kB
ZÁKON 39/2007 o veterinárnej starostlivosti pdf, 470 kB
SMERNICA RADY 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede pdf, 500 kB
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1188/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca med pdf, 30 kB
Príloha č.1 k deviatej hlave tretej časti potravinového kódexu: Fyzikálne a chemické požiadavky na med uvádzaný do obehu pdf, 130 kB
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva pdf, 160 kB
Výnos MPSR č. 2066/2006-100 z 12.7.2006 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MP SR na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve pdf, 223kB
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory podľa Výnosu MP SR č. 806/2004-100 doc, 33kB
   
   

Related Posts