Nezaradené

Obežník č. 6/2010 – Usmernenie k rozhodnutiu o schválení podpory

 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou bolo ZSV doručené rozhodnutie o schválení podpory na podporný rok 2009/2010. Zasielame Vám prehľad finančnej čiastky, ktorá vám bola pridelená.

Nákup toho istého druhu technických pomôcok, audiovizuálnej techniky, zariadení na kočovanie včelstiev a prostriedkov na úpravu kočovných stanovíšť sa môže realizovať len raz za 5 rokov.

Sumy v tabuľke predstavujú maximálnu nákupnú cenu. Z nej bude včelárom uplatňujúcim si podporu preplatená len čiastka podľa NV 340/2009. Výška tejto dotácie sa môže meniť v závislosti od toho, koľko finančných prostriedkov podľa jednotlivých opatrení bude vyčerpaných.

Nákup audiotechniky, VAT 1A a kompresorov sa realizuje centrálne cez SZV. ZO SZV, ktoré mali požiadavku na nákup týchto zariadení, obdržia od S-SZV výzvu na zaplatenie s potrebnými údajmi. Školské a ukážkové včelnice budú riešené samostatne na základe zasadnutia komisií.

Nariadenie vlády č. 340/2009 z 19.augusta 2009 mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 422/2007 Z.z.

Podporu môžete čerpať podľa nasledovných kritérií: Všetky originál podklady predkladajte len poštou, nepredkladajte ich oskenované mailom ani faxom.

Podklady predložené mailom a faxom nebudú akceptované.

Originálne doklady o zrealizovaných opatreniach predkladajte priebežne počas celého roka hneď po ich uskutočnení.

Ak budú podklady zaslané 2 mesiace po termíne ich realizácie, nebudú akceptované a preplatené. Všetky náklady opatrení zrealizovaných do 31.12.2009 predkladajte do 10.3.2010.

Pri opatreniach, kde je potrebný doklad o zaplatení a platba bola uhradená bankovým prevodom, treba predkladať výpis z účtu. Príkaz na úhradu nie je postačujúci doklad o zaplatení.

Podporný rok je od 1.septembra 2009 do 31.augusta 2010

 

Doklady o zaplatení budú akceptované len  tie, ktoré budú vydané v termíne  podporného roku.

 

Upozorňujeme ZO SZV, aby všetky platby, nákupy, akcie sa snažili uskutočniť do prvého májového termínu. Prípadné reklamácie je možné ešte opraviť v druhom augustovom termíne. Nenechávajte si objednávky na august, môže sa stať, že faktúru a doklad o zaplatení nestihnete zaslať na S-SZV.

 

Žiadosť o vyplatenie podpory opatrení vykonaných do 30.apríla 2010, predkladajte  na S-SZV do 10.5.2010. Opatrenia vykonané do 1.5.2010 budú v druhom termíne preplatené len so súhlasom PPA.

V druhom termíne nemusia byť vybavené všetky požiadavky, alebo budú vybavené len do tej miery, koľko finančných prostriedkov bude k dispozícii.

 

§2 Technická pomoc:

 

a) PREDNÁŠKY – ZO SZV s počtom členov do 50 – jedna prednáška/ podporný rok, na každých ďalších 50 členov možnosť ďalšej prednášky/podporný rok. Maximálne 4 prednášky na jednu ZO SZV za podporný rok

 – na predpísanom tlačive NV č.422/2007, príloha č.7

 – minimálny počet účastníkov – 10 včelárov

 – doba trvania – min. 2 hodiny

 – vzdelávacia aktivita je zameraná na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A nariadenia
č. 422/2007 a doplnené  v NV č. 340/2009

 – výška podpory do 166 EUR

– podpisy štatutára a prednášajúceho treba dať do vyhradenej kolónky

– do kolónky podpis prednášajúceho treba uviesť aj čitateľne meno

 

b) SEMINÁRE – max. 1 seminár pre ZO SZV  s počtom členov do 50, max. 2 semináre pri ZO SZV s počtom členov do 100, max. 3 semináre pre ZO SZV s počtom členov viac ako 100/ podporný rok

Seminár je forma výučby, v ktorej účastníci uplatňujú
tvorivý a aktívny prístup k úlohám a problémom daného predmetu, osvojujú si
metodologické postupy určitého odboru pri riešení
konkrétnych úloh na základe samostatného štúdia a poznatkov získaných
v ostatných formách výučby.

Seminár môžu viesť len lektori zo zoznamu učiteľov a lektorov včelárstva, ktorí včas zašlú
do ZO SZV úlohy pre poslucháčov tohto semináru s doporučenou literatúrou mesiac pred konaním seminára a pre kontrolu aj na sekretariát COP

 

– na predpísanom tlačive NV č.422/2007, príloha č.7

– minimálny počet účastníkov – 10 včelárov

– doba trvania – min. 4 hodiny

– vzdelávacia aktivita je zameraná na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A nariadenia č. 422/2007 a doplnené  v NV č. 340/2009

– podpisy štatutára a prednášajúceho treba dať do vyhradenej kolónky

– do kolónky podpis prednášajúceho treba uviesť aj čitateľne meno

– výška podpory do 400€

c) KURZY – organizovanie kurzov podľa potreby, po dohode so SZV, pozvánka bude zverejnená na našej webovej stránke www.vcelari.sk

– na predpísanom tlačive NV č.422/2007, príloha č.7

– minimálny počet účastníkov – 10 včelárov

– účastník musí mať absolvovaný kurz včelárske minimum a preukáže sa osvedčením o získanom vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou

– doba trvania – min. 8 hodín

– vzdelávacia aktivita je zameraná na tému uvedenú v prílohe č. 1 časti A nariadenia
č. 422/2007 a doplnené  v NV č. 340/2009

– kurz musí byť ukončený certifikátom

– podpisy štatutára a prednášajúceho treba dať do vyhradenej kolónky

– do kolónky podpis prednášajúceho treba podpis a uviesť aj čitateľne meno

– výška podpory do 830€  na jednodňový kurz

– výška podpory do 2 160€  na kurz v trvaní najmenej dva kalendárne dni

– kurzy vykonávajú osoby s platným osvedčením vydaným akreditovanou vzdelávacou inštitúciou po úspešnom vykonaní odbornej skúšky a ktoré sú schválené Centrom odborných poradcov

 

Dávam do pozornosti témy vzdelávacích aktivít, keďže často sa témy ZO SZV nezhodujú s NV.

 

1.      Školenia pre začínajúcich včelárov

2.      Chov včelích matiek

3.      Inseminácia včelích matiek

4.      Školenia asistentov úradných veterinárnych lekárov

5.      Včelie produkty

6.      Apiterapia

7.      Nové smery vo včelárstve

8.      Ekonomicky orientovaný chov včiel

9.      Školenie na aplikáciu aerosólu

10.  Právne predpisy súvisiace so včelárstvom

11.  Šľachtenie včiel

12.  Využitie znášky a kočovanie

13.  Ošetrovanie včelstiev počas roka

14.  Včelárstvo na Slovensku a vo svete

15.  Propagácia včelích produktov, marketing

16.  Propagácia značky „Slovenský med“

17.  Správne výrobná prax

18.  Ekologický chov včiel

19.  Spracovanie včelích produktov

20.  Senzorické hodnotenie medu

21.  Využitie výpočtovej techniky vo včelárskej evidencii

22.  Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov

23.  Laboratórne metódy stanovenia  kvality včelích produktov

24.  Laboratórna diagnostika chorôb včiel

 

 

d) ORGANIZOVANIE VÝSTAV A SÚŤAŽÍ – hradené do výšky oprávnených nákladov

Za oprávnené náklady sa považujú najmä:

–   účastnícky (registračný) poplatok,

–   prenájom výstavných priestorov,

–   náklady na výstavbu a zariadenie výstavného stánku

–   iné náklady priamo súvisiace s organizovaním výstavy alebo súťaže

–   hradené do výšky oprávnených nákladov, náklady nad 500€ musia byť schválené Centrom odborných poradcov, podklady na schválenie predkladajte  COP najmenej 3 týždne pred ich realizáciou

 

Prílohy:

rozpis nákladov, ktorý jednoznačne preukazuje súvis dokladov o nákladoch s akciou, za ktorú sa žiada podpora.

–   originály dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy alebo súťaže

–   ak beneficient nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom DPH

 

 

f) PUBLIKAČNÁ, OSVETOVÁ a PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ –  hradené do výšky oprávnených nákladov

 

Prílohy:

správa s uvedením počtu výtlačkov a názvu publikovaného materiálu, ktorá jednoznačne

preukazuje súvis dokladov o nákladoch s akciou, za ktorú sa žiada podpora.

–   originály dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou

činnosťou súvisiacou so včelárstvom

–   ak beneficient nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom DPH

–   zaslať min. 3 ks výtlačkov

–   hradené do výšky oprávnených nákladov, náklady nad 500€ musia byť schválené Centrom odborných poradcov, podklady na schválenie predkladajte  COP najmenej 3 týždne pred ich realizáciou

 

g) NÁKUP AUDIOVIZUÁLNEJ TECHNIKY – hradené do výšky oprávnených nákladov

 Spôsob obstarávania: centrálne – 1 x / podporný rok – cestou Centra odborných poradcov
pri SZV

audiovizuálnou technikou sa rozumie monitor, počítač s príslušenstvom (klávesnica, myš) alebo notebook, dataprojektor, premietacie plátno a tlačiareň

– podpora sa poskytuje na to isté zariadenie raz za 5 rokov

– prepláca sa len v prvom termíne žiadosti o preplatenie 30.5.2010, (pre ZO SZV 10.5.2010)

 

 

i)ZABEZPEČENIE TECHNICKÝCH POMÔCOK a ZARIADENÍ na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov  (podľa prílohy č. 1, časť B, NV 422/2007 Z.z.)

 

Zoznam technických pomôcok a zariadení, na ktoré možno poskytnúť podporu

–   zariadenie na vytáčanie medu – medomet

–   miešačka alebo pastovacie zariadenie

–   odviečkovacie zariadenie

–   dekantačná nádoba

–   čerpadlo

–   tepelná komora

–   nádoba umožňujúca miešanie, temperovanie medu

–  plnička medu

 

1.      Zariadenie na vytáčanie medu – medomet:

·              včelár s 3 – 30-imi včelstvami: 1 ks tangenciálny, radiálny alebo zvratný – v max. nadobúdacej cene 1 200 € vrátane DPH,

·              včelár s 30 – 300 včelstvami: 1 ks tangenciálny, radiálny alebo zvratný – v max. nadobúdacej cene 3 000 € vrátane DPH,

·              pre včelárske združenia včelárov s viac ako 1 000 včelstvami sumárne (regionálne medárne, regionálne metodické včelárske centrá, ukážkové včelnice a obdobné  odborné včelárske zoskupenia) na základe osobitných projektov, s primeraným uplatnením štruktúry projektov a požiadaviek na majiteľov ukážkových včelníc podľa – Metodický pokyn na zriaďovanie Ukážkových včelníc – VČELÁR 05/2009.

2.      Miešačka alebo pastovacie zariadenie: 1 ks/včelár v max. nadobúdacej cene 500 € vrátane DPH.

3.      Odviečkovacie zariadenie: 1 ks/včelár s max. nadobúdacej cene 3 000 € vrátane DPH.

4.      Dekantačná nádoba: 1 ks/včelár v max. nadobúdacej cene 1 000 € vrátane DPH.

5.      Čerpadlo na med: len na základe osobitného projektu predkladanému Centru odborných poradcov pri SZV.

6.      Tepelná komora: len na základe osobitných projektov predkladaných Centru odborných poradcov  pri SZV.

7.      Nádoba umožňujúca miešanie a temperovanie medu: detto – len na základe osobitných projektov.

8.      Plnička medu: 1 ks/včelár v max. nadobúdacej cene 1 500 € vrátane DPH, finančne náročnejšie – len na základe osobitných projektov.

 

Prílohy – originál doklady o kúpe technickej pomôcky a zariadenia, potvrdenie o schválení prevádzkarne medu

 

Výška podpory:

–         do 35% oprávnených nákladov

 

j) BUDOVANIE  ŠKOLSKÝCH  VČELNÍC – vypracovať projekt ukážkovej včelnice podľa smernice schválenej VV SZV

 

Výška podpory:

– do 80% oprávnených nákladov

 

k) BUDOVANIE  UKÁŽKOVÝCH  VČELNÍC – vypracovať projekt školskej včelnice podľa smernice schválenej VV SZV

 

Výška podpory:

-do 50% nákladov

 

 

§3 Kontrola varroázy:

 

Podporou v rámci opatrenia kontrola varroázy je podpora na úhradu nákladov

a)    na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy,

b)    spojených s aplikáciou aerosólu pri prevencii alebo liečení varroázy,

c)    na prehliadky včelstiev vykonané úradnými veterinárnymi asistentmi,

d)    na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,

e)   na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

 

a)LIEČEBNÉ  A  PREVENTÍVNE PROSTRIEDKY – výška podpory do 80 % nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze

Prílohy:

–       Originál doklady o kúpe liečiva (faktúra, dodací list, doklad o zaplatení – príjmový pokladničný lístok, výpis z účtu, účtenka)

–       Tabuľka 22 – zoznam zakúpených liečiv (tabuľka zmenená oproti minulým rokom, uvádza sa číslo faktúry a suma)

–       Tabuľka 22A – zoznam včelárov – zostáva archivovaná u tajomníka ZO SZV pre potreby kontrolných orgánov, nezasiela sa na sekretariát COP

 

Liečebné a preventívne prostriedky povolené v Slovenskej republike:

1.      veterinárne lieky :

–    na báze fluvalinátu

–        M-1 AER sol. a. u. v.

–        GABON PF 90 pásiky a.u.v

 

–         na báze amitrazu

–        VARIDOL FUM sol. a. u. v.

–        VARIDOL AER sol. a. u. v.

–        AVARTIN 01-B90 a. u. v.

 

–         na báze flumethrinu

–        BAYVAROL STRIPS a. u. v.

 

2.      veterinárne prípravky :

–         na báze kyseliny mravčej

–        FORMIDOL doštičky a. u. v.

–        APIFORM sol. a. u. v.

 

–         na báze prírodných extraktov

–        VČELIA LEKÁREŇ – MÉHPATIKA

 

Upozornenie: Veterinárne lieky a prípravky budú preplatené len tie , ktoré budú nakúpené v cene rovnakej alebo nižšej ako ich dodáva Odbytová organizácia včelárov.

 

 

b)OŠETRENIE AEROSÓLOM

 

Prílohy:

–       Tabuľka 8A – sumárna tabuľka za celú ZO SZV. Zoznam osôb, ktoré vykonali ošetrenie včelstiev s počtom včelstiev

–       Tabuľka 8 – zoznam včelárov podľa jednotlivých ošetrovateľov včelstiev (pečiatka ZO SZV, podpis osoby vykonávajúcej ošetrenie aerosólom, podpisy včelárov)

–       Kópia osvedčenia na manipuláciu s prístrojom VAT 1A

 

Výška podpory:

-do 0,80 € na jedno ošetrené včelstvo

 

c) PREHLIADKY VČELSTIEV – podľa metodického pokynu na prehliadky včelstiev za účelom monitoringu varroázy pre asistenta úradného veterinárneho lekára – obežník č.10/2009

 

Prílohy:

–       Tabuľka 9A – sumárna tabuľka za celú ZO SZV, zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadky včelstiev s počtom včelstiev

–       Tabuľka 9 – zoznam včelárov podľa jednotlivých AÚVL (pečiatka ZO SZV, podpis AÚVL, podpisy včelárov)

–       Kópia osvedčenia úradného veterinárneho lekára vydaného Liptovským Hrádkom

–       Kópia poverenia vydaného príslušnou RVPS SR

 

Výška podpory:

–         do 1,00 € na jedno prehliadnuté včelstvo

 

d ) NÁKUP AEROSÓLOVÝCH  VYVÍJAČOV a KOMPRESOROV – hradené do výšky 70% oprávnených nákladov

Spôsob obstarávania: centrálne – 1 x / podporný rok – cestou Centra odborných poradcov
pri SZV

Podmienka – podporu si možno uplatniť len v prvom termíne žiadosti o vyplatenie podpory, t.j. k 31.máju 2010 (uzávierka pre ZO SZV 10.5.2010), po tomto termíne požiadavky nebudú akceptované

 

Prílohy:

–   ak beneficient nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom DPH

 

e) nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor

 

Výška podpory:

hradené do výšky 70% oprávnených nákladov

Podmienka – podporu si možno uplatniť len v prvom termíne žiadosti o vyplatenie podpory, t.j. k 30.máju 2010 (pre ZO SZV 10.5.2010), po tomto termíne už nebudú akceptované

 

Prílohy:

–   ak beneficient nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom DPH

 

§4 Racionalizácia kočovania včelstiev:

 

Podporu v rámci opatrenia „Racionalizácia kočovania včelstiev“ možno poskytnúť na

a)    úhradu nákladov na zariadenie na kočovanie včelstiev podľa prílohy č. 1 časti C nariadenia č. 422/2007,

b)    starostlivosť o kočovné stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť v období od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka,

c)    vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a vysádzanie nektárodajných drevín,

d)    vypracovanie projektu a zabezpečenie signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín.

 

a) Podpora na úhradu nákladov na zariadenie na kočovanie včelstiev

1.      Špeciálne dopravné prostriedky okrem automobilov, kočovné vozy (dopravné prostriedky určené na presun včelstiev v teréne): len na základe osobitných projektov predkladaných Centru odborných poradcov pri SZV – podľa NV 422/2007 Z.z.

2.      Nakladacie zariadenia (mechanické, hydraulické a elektrické zariadenia na dvíhanie): 1 ks/včelár v nadobúdacej cene max. 3 000 € vrátane DPH. Pri vyššej nadobúdacej cene – len na základe osobitného projektu.

3.      Prívesy (prívesné vozíky na presun včelstiev) – za osobný a terénny automobil:

·        včelár s 3 – 30 včelstvami: 1 ks v max. nadobúdacej cene 1 500 € vrátane DPH

·        včelár s 30 – 150 včelstvami: 1 ks v max. nadobúdacej cene 2 500 € vrátane DPH

·        včelár s viac ako 150 včelstvami: 1 ks v max. nadobúdacej cene 6 000 € vrátane DPH

·        finančne náročnejšie investície na nákup prívesných vozíkov je potrebné odôvodniť v osobitnom projekte predloženom Centru odborných poradcov
pri SZV.

4.      Palety (podstavce na umiestnenie včelstiev):  detto ako prívesy -len na základe osobitných projektov  predkladaných Centru odborných poradcov pri SZV.

 

Podmienky:

–         podpora sa poskytuje tomu istému včelárovi raz za 5 rokov na to isté zariadenie

–         minimálny počet kočujúcich včelstiev 10

Prílohy:

–   rozpis nákladov na nákup zariadení na kočovanie včelstiev

–   kópia kočovného preukazu

–   originál dokladov o nákladoch na zariadenie na kočovanie včelstiev

–   ak beneficient nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom DPH

 

Výška podpory:

–         do 35 % z nákupnej ceny zariadení na kočovanie včelstiev,  najviac však 3 320 € za rok

 

b)Podpora na úhradu nákladov na starostlivosť o kočovné stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť najmenej jedenkrát v období od 1. apríla do 30. septembra kalendárneho roka

 

 

prostriedky na úpravu kočovných stanovíšť.

  • jeden kočujúci včelár: 1 ks motorová píla v max. nadobúdacej cene 600 € vrátane DPH
  • jeden kočujúci včelár: 1 ks krovinorez v max. nadobúdacej cene 700 € vrátane DPH
  • jeden kočujúci včelár: 1 ks agregát na výrobu elektrickej energie k použitiu prostriedkov na úpravu kočovných stanovíšť: napätie 220 V príkon max. 2,5 kW – v max. nadobúdacej cene 700 € vrátane DPH

Podmienky:

–         podpora sa poskytuje tomu istému včelárovi raz za 5 rokov na to isté zariadenie

–         minimálny počet kočujúcich včelstiev 10

 

Prílohy:

–   rozpis nákladov na nákup prostriedkov na starostlivosť o kočovné stanovištia

–   kópia kočovného preukazu

–   originál dokladov o nákladoch na zariadenie na starostlivosť o kočovné stanovište

–   pri podpore do 3,32 EUR na kočovné včelstvo – sumarizačná tabuľka za celú ZO SZV, meno včelára a počet kočujúcich včelstiev

–   ak beneficient nie je platiteľom DPH čestné vyhlásenie, že nie je platiteľom DPH

 

Výška podpory:

a)  do 3,32 EUR na kočovné včelstvo – podpora sa poskytuje len raz za podporný rok na to isté kočujúce včelstvo

b)  do 35 % z nákupnej ceny zariadení na starostlivosť o kočovné stanovištia, najviac však 332 € za rok

c)Podpora na vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a vysádzanie nektárodajných rastlín

d)   vypracovanie projektu a zabezpečenie signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín.

 

Výška podpory:

–   do 1 660 EUR za vypracovanie projektu

Podmienky pre poskytnutie podpory:

–   návrh projektu musí byť schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR

–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu projektu

Prílohy predkladané beneficientom:

–   priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaný priamy súvis všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom

–   zoznam dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu

–   originál dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu

 

Vo vlastnom záujme dodržiavajte všetky pokyny a termíny.

Ing. Ľudovít Gál, v.r.

 predseda ZSV

 Prílohy:

1. Tabuľka – Úhrada nákladov na zariadenie pre kočovanie včelstiev

2. Metodický pokyn MP SR 1735-08 – podmienky na poskytnutie podpory

3. NV 422/2007 podmienky na poskytnutie podpory

4. Tento obežník vo formáte doc

5. Tlačivo – Prezenčná listina vzdelávacej aktivity

6. Tlačivo – Ošetrenie včelstiev aerosólom – Príloha č. 8 + Príloha č. 8-A

7. Tlačivo Prehliadka včelstiev – Príloha č. 9 + Príloha č. 9-A

8. Tlačivo Nákup prostriedkov na prevenciu alebo liečenie varroázy – Príloha č. 22 + Príloha č. 22-A

9. SMERNICA č. 1 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov

10. Zoznam určených lektorov a učiteľov včelárstva

 11.  Metodický pokyn pre poskytovanie podpory na vykonanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie so včelími produktami.

 12. Metodický_postup_(podpora_včelárom).doc (974.5 KB formát *.doc)

 

Vybavuje: Mgr. Z. Gálová

Related Posts