Nezaradené

Obežník č.6a/2010

Určené: ZO SZV, VV SZV, ÚKRK, členom ZSV                                    Bratislava, 10.3.2010

Obežník č. 6a/2010

Poľnohospodárskou platobnou agentúrou bol zverejnený Metodický pokyn pre poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi.
Do pozornosti dávame prílohy metodického pokynu. V platnosti zostávajú aj pôvodné tlačivá podľa NV č. 422/2007, resp. 340/2009 s uvedením novej meny €.

(Nezabúdajte v prílohách v súvislosti s ošetrením včelstiev aerosolom a pri prehliadkach na podpisy jednotlivých včelárov.) Odporúčame však ZO SZV, aby uprednostnili tlačivá zaslaného metodického pokynu.

Ing. Ľudovít Gál
predseda SZV 

Príloha: METODICKÝ POSTUP pre poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi

 Doplnené: Metodický_postup_(podpora_včelárom).doc (974.5 KB formát *.doc)

Related Posts