Nezaradené

Racionálny chov včiel

Stupavskí včelári pod vedením predsedu ZO SZV pána Antona Grambličku a činorodého tajomníka doc. Ing. Haščíka zorganizovali 15.1.2009 v Mestskom kultúrnom a informačnom centre (bývalý Dom kultúry) prednášku zameranú na racionálny chov včiel. Prednášateľom bol Ing. Květoslav Čermák, CSc., bývalý dlhoročný pracovník Výskumného ústavu včelárskeho v Liptovskom Hrádku, dnes samostatne podnikajúci vo včelárstve. Dlhoročné teoretické poznatky a odborné skúseností vo výskume z neho urobili odborníka, ktorý svojou prednáškou poslucháča priamo vtiahne do problematiky, akoby sám poslucháč hovoril jeho slovami. Bezprostredný kontakt, ako pri dialógu, robia jeho prednášky veľmi pútavé, každý z prítomných má pocit spoluúčasti, žije prednáškou, odchádza spokojný. Tak tomu bolo aj teraz, keď medzi prítomnými z vlastnej ZO Stupava v počte 23 bolo aj z iných ZO SZV okolia Bratislavy 25 účastníkov.

Zameranie prednášky na voľbu typu úľa bolo veľmi citlivo zvolené aj preto, že veľa skúsených včelárov, nie len starších, ktorí nevládzu zdvíhať B-10 a podobné úle, ale aj pre mladých, či začínajúcich včelárov, lebo najnovšie poznatky ukazujú, že včelár musí so včelami žiť (spolupracovať) od skorej jari, do neskorej jesene. Dôležité je, aby sa nadstavky racionálne premiestňovali podľa rozvoja včelstva. Z toho vyplývajú závery, že lepšie na uvedenú manipuláciu sú nízke nadstavky.

Ing. Čermák, CSc. rozviedol výhody nízkonadstavkového včelárenia v priebehu roka. Porovnal nízkonadstavkové s tradičným včelárením vo vysokých nadstavkoch, kde poukázal na potreby včiel. Súčasťou prednášky bolo aj ošetrovanie úľov, použité materiály a výsledky znášky v uvedených typoch úľov.

Podtémou prednášky bol chov matiek. Tu prednášajúci, ktorý vyšľachtil plemeno Vigor, pútavou formou ozrejmil praktický postup chovu matiek i potrebu a zásady ich hodnotenia. Veľa nových poznatkov bolo počuť najmä z praxe, ktoré bežne včelár nemá, alebo nemá možnosť ich prezentovať, či počuť. Už sa udomácňuje tvrdenie, že aj na tu istú tému opakovaná prednáška prináša veľa nového. S dobrým prednášajúcim a poslucháčmi to určite platí.

Text a foto pripravil Ing. Štefan Demeter, CSc.

Related Posts