Nezaradené

Obežník č. 8/2010

Usmernenie k zisťovaniu počtu včelstiev

  Dňa 25.3.2010 vydala ŠVPS SR usmernenie k zisťovaniu počtu včelstiev.

 

 Na základe jarných klinických prehliadok včelstiev na prítomnosť MVP alebo jarných prehliadok na kontrolu varroázy zašlú asistenti úradných veterinárnych lekárov vyplnené tlačivo Hlásenie chovateľa včiel a kópie Pracovného zoznamu chovateľov na príslušnú RVPS a kópiu tajomníkovi danej ZO SZV do 10.5.2010.  Následne zašle RVPS zistené údaje do Centrálneho registra včelstiev v Liptovskom Hrádku. Prehliadky sa vykonajú podľa priloženého metodického pokynu, ktorý je zároveň platný pre prehliadky včelstiev na varroázu podľa NV č. 422/2009 §3, písm. c) (obežník č.10/2009).       

Údaje o identifikácii a registrácii včelstiev zaslané na RVPS budú podkladom pre dotáciu na opeľovaciu činnosť pre rok 2010.

Pozn.: V usmernení „Zisťovanie počtu včelstiev“ v povinnostiach asistenta úradného veterinárneho lekára (KO) v bode d) sa „regionálne zväzky a spolky“ mení na príslušné ZO SZV a regionálne spolky.

 

Usmernenie k poskytnutiu dotácií na rok 2010

Včelári nepodnikatelia si žiadajú dotáciu na rok 2010 podľa výnosu 1600/2009-100,

ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. Januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka prostredníctvom sekretariátu SZV, Svrčia 14, 842 08  Bratislava.

Výbory ZO SZV na základe vyplneného formuláru B spracujú žiadosť o poskytnutie dotácií (príloha A) za celú ZO.

Pre urýchlenie spracovania a podania žiadosti o dotácie na opeľovaciu činnosť zasielajte prílohu A ( za celú ZO SZV) aj prílohu B elektronicky do 16.5.2010 na adresu galova@vcelari.sk. Následne ich zašlite opečiatkované a podpísané predsedom alebo tajomníkom danej ZO SZV na adresu sekretariátu SZV v Bratislave do 24.5.2010. Prílohy A aj B zostávajú archivované v agende ZO SZV po dobu 10 rokov.

Údaje uvedené v prílohách k žiadosti na dotácie na opeľovaciu činnosť musia byť zhodné s údajmi zaslanými na RVPS.

ZO SZV (štatutár alebo tajomník) spracujú kompletné zoznamy žiadateľov za príslušnú organizáciu podľa priloženého vzoru. Každú stranu prílohy B je potrebné vyplniť podľa predtlače. Celkovú výšku dotácie žiadame do 10 EUR/včelstvo. Príloha A sa zasiela len jedna za celú ZO SZV.          

 Vyhlásenie žiadateľa – príjemcu dotácie:

Žiadateľ zodpovedá za to, že všetky ním uvedené údaje v „Žiadosti …“ (príloha A) sú úplné a pravdivé. Po termíne ukončenia prijímania „Žiadosti…“ nemôže žiadateľ znižovať ani zvyšovať požiadavku na dotáciu.

 

Ing. Ľudovít Gál

predseda SZV, v.r.

Prílohy:

Obeznik č?. 8 opelovanie.doc (132 KB)

Metodický pokyn – prehliadky_včelstiev.doc (51.5 KB)

Hlásenie chovateľa včiel.pdf (448.57 KB)

Usmernenie zistovanie poč?tu vč?elstiev.pdf (243.29 KB)

Priloha_A_Žiadost.doc (44.5 KB)

Priloha_B_dotacia.xls (26.5 KB)

Related Posts