Nezaradené

Obečník č.13/2010 – o vlastníctve dotovaných zariadení

Vzhľadom na vyskytujúce sa otázky zo  strany jednotlivých členov ZO SZV ohľadom vlastníctva dotovaných zariadení v zmysle NV 422/2007, v platnom znení §2 – technická pomoc,  §3 -prostriedkov na liečenie varoázy, §4 racionalizácia kočovania včelstiev:

V súlade s  Metodickým pokynom pre poskytovanie podpory na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi vydaným Pôdohospodárskou Platobnou Agentúrou uvádzame nasledovné, že audiotechnika musí byť výhradne používaná a využívaná pre potreby a využitie ZO SZV. Nemôže si ju samostatne zakúpiť včelár. Audiotechnika zostane v evidencii Združenia Slovenská včela (ďalej len ZSV) počas obdobia piatich rokov, pričom táto technika nesmie byť odovzdaná alebo predaná inému majiteľovi, alebo prevedená do evidencie inej ZO SZV bez súhlasu ZSV, po uplynutí uvedenej doby sa stáva majetkom ZO SZV.

 

Technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov, technické prostriedky na liečenie varoázy, technické zariadenia a ostatné prostriedky na kočovanie  zostávajú v evidencii ZSV počas obdobia piatich rokov. Táto technika nesmie byť predaná inému majiteľovi, alebo prevedená do evidencie inej ZO SZV. Po uplynutí piatich rokov od odovzdania techniky bude technika vyradená z evidencie majetku Združenia Slovenská včela a stáva sa majetkom ZO SZV alebo včelára, ktorý si uvedené zariadenia zakúpil a ktorému bola podpora pridelená.

 

V prípade dotovanej techniky a vybavenia školských a ukážkových včelníc tieto sú taktiež  v evidencii ZSV počas obdobia piatich rokov. Ani táto technika nesmie byť odovzdaná alebo predaná inému majiteľovi. Po piatich rokoch sa stáva majetkom toho, kto dané vybavenie a dotovanú techniku zakúpil a následne mu bola preplatená.

 

Dotované hnuteľné_veci_sa_využívajú_predovšetkým:

A; audiotechnika je na zabezpečenie výuky, prednášok a taktiež na administratívne účely ZO SZV

B; kompresory a VAT1a a iné certifikované prostriedky na liečenie včelstiev proti varoáze sú využívané pre účely ZO SZV a pre včelárov, ktorí si dané technické prostriedky zakúpili a bola im pridelená podpora.

C; technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov využívané tým, kto dané zariadenie zakúpil a bola mu priznaná podpora podľa NV 422/2007, v platnom znení.

 

V súvislosti s uvedením upozorňujem na skutočnosť, že ZO SZV sa môže stať vlastníkom, užívateľom alebo správcom majetku iba v prípade, že má ako organizačná zložka SZV právnu subjektivitu spojenú s právnou subjektivitou SZV.

Postup získania právnej subjektivity vrátane IČO pre ZO SZV a regionálne zložky SZV bude uverejnený v osobitnom obežníku a v časopise Včelár.

V zmysle Stanov SZV §2 ods.2 štatutárnym orgánom ZO SZV je výbor SZV. V mene výboru ZO SZV koná jej predseda alebo tajomník. Preto dohody o prevzatí hnuteľného majetku, na ktorých bola poskytnutá dotácia budú za ZO SZV podpisovať predsedovia ZO SZV. Ak budú na prevzatie predsedom ZO SZV splnomocnení iní členovia výboru ZO SZV, súčasťou dohody bude takéto splnomocnenie. Dohodu o prevzatí v tomto prípade podpíše splnomocnená osoba. Za regionálnu zložku dohodu môže podpísať iba predseda regionálneho výboru.

Ing. Ľudovít Gál

predseda ZSV

Príloha: Obežník_13_2010.doc (35 KB)

Related Posts