Nezaradené

Obežník 17/2010 – Nariadenie vlády č. 422/2007, aktualizované znenie

Žiadosť o schválenie podpory

ZO SZV vyplní žiadosť o podporu na tlačive vydanom ZSV. V žiadosti si ZO SZV naplánuje podpory v rámci uvedených opatrení týkajúcich sa podporného roka 1.september 2010 až 31. august 2011. Uzávierka prijímania žiadostí Združením Slovenská včela je 12. júla 2010. Žiadame základné organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať.

Obežník_č.17_2010.doc (131 KB)

Žiadosť_o_podporu.xls (98 KB)

Stanoviť miesto a čas konania vzdelávacej aktivity. Uviesť konečného príjemcu podpory.  Žiadosti ZO SZV, ktoré nebudú schválené výborom ZO SZV nebudú brané do úvahy a rovnako ani dodatočné požiadavky neuvedené v žiadosti nebudú akceptované. Vyplnené žiadosti posielajte elektronicky na e-mailovú adresu: galova@vcelari.sk
V prílohe obežníka zasielame tlačivo na vyplnenie žiadosti o schválenie podpory

(v prílohe žiadosti uviesť deň schválenia výborom ZO SZV s razítkom a podpisom členov výboru ZO SZV).
Pre racionálne a efektívne využitie finančných prostriedkov sú centrom odborných poradcov pri SZV upresnené podmienky čerpania podpory, ktoré zohľadnite v žiadosti o schválenie podpory vašej ZO SZV. Bola vydaná Smernica č.1 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa NV č. 422/2007 na dotačný rok 2009/2010, ktorá  platí aj pre rok 2010/2011.

 

V prípade, že organizácia nemá vydané identifikačné číslo vnútroorganizačnej zložky od štatistického úradu a chce čerpať podporu z NP je nevyhnutné, aby si zaslala na sekretariát SZV žiadosť o jeho pridelenie(vzor na vyžiadanie zašle S-SZV) a S-SZV mu ho vyžiada a následne po vydaní potvrdenia o jeho pridelení  S-SZV mu ho zašle.

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovený termín.

Ing. Ľudovít Gál,v. r.

Obežník_č.17_2010.doc (131 KB)

Žiadosť_o_podporu.xls (98 KB)

Related Posts