Nezaradené

Prvá medzinárodná súťaž medu a včelárstva Apislavia

Medzinárodná súťaž medu a včelárstva bude organizovaná v rámci kongresu Apislavia 2010. Súťaž je verejná akcia otvorená pre všetkých včelárov a včelárske firmy z členských krajín Apislavie.

Kategórie
1) vytočený med:
a) viacdruhový nektárový med. Kvetový med pochádzajúci z nektáru rastlín kvitnúcich v rovnakom čase. Elektrická vodivosť medu má byť <0.8mS/cm.
b) medovicový med. Med pochádzajúci z rôznych zdrojov medovice produkovanej v rovnakom čase. Elektrická vodivosť medu by mal byť > 0.8mS/cm.
c) jednodruhový med (napr. agát, gaštan, repka, lipa, jedľa, smrek) musí vykazovať typické vlastnosti jednotlivých typov medu.
2) Iné prezentácie medu. Zahŕňajú medový plást v pohári medu, výrezy medových plástov alebo medové plástočky v rámiku.
3) Medovníky a medové pečivo.
4) Kombinácie včelích produktov navzájom alebo s inými potravinami. Zahŕňa med s materskou kašičkou, propolisom, peľom, ďalej orechy a ovocie v mede, ochutené medy, sladkosti, cukrovinky a podobne.
5) Medové nápoje
a) Medové brandy alebo likér.
b) Medovina.
i) Metheglin: Medovina ochutená bylinkami a/alebo korením.
ii) Tradičná medovina: Vyrobená z medu bez prídavku ovocia, byliniek alebo korenia.
iii) Ďalšie medoviny: Medoviny s pridanou hroznovou alebo ovocnou šťavou a iné špeciality.
c) ostatné medové nápojoe, vrátane nealkoholických, medového piva atď.
6) Apiterapeutické výrobky a kozmetika na báze včelích produktov.
7) Darčekové balenia, darčekové koše a inovačné balenia medov.
8) Sviečky a umenie z včelieho vosku.
9) Zlepšovacie návrhy vo včelárstve.
10) Fotografie včiel, ostatných opeľovačov a včelníc.
11) Knihy a časopisy so včelárskou tematikou.
12) Multimédiá. Webové stránky, videá, CD so včelárskou tematikou.

Všeobecné informácie a pravidlá
Súťažné exponáty v rôznych kategóriách budú prijímané na Apiexpe 2010. Miesto konania je Palác kultúry a športu, Varna, Bulharsko dňa 3. Septembra 2010 od 9:00 do 12:00. Pre tento účel bude pripravený pri vchode stánok označený ako “Súťaž medu”. Senzorické hodnotenie sa uskutoční dňa 3. a 4. Septembra 2010. Oficiálne vyhlásenie výsledkov sa uskutoční počas slávnostného odovzdávania cien dňa 4. Septembra 2010 so začiatkom o 17:00 hodine.

Poplatok za každý exponát je 25 EUR alebo ekvivalent v BGN (bulharský lev), ktorý musí byť zaplatený organizátorom pri registrácii dňa 3.9.2010. Okrem toho musí byť pri súťažnej kategórii 1 priložený protokol analýz. Povinnou súčasťou registrácie je prihláška, ktorú odporúčame zaslať organizátorom vopred. Prihláška a pokyny sú na konci tohto oznamu.
V každej kategórii budú udelené 3 ceny – zlatá, strieborná a bronzová medaila. Ak bude v niektorej kategórii prihlásených menej ako tri exponáty, bude udelená len jedna medaila. Vystavovateľ musí byť výrobca (autor) každého exponátu. Iba kategórie 6 – 12 sú otvorené aj pre firmy, organizácie a nevčelárov.

Porota a degustačné stoly sa budú skladať minimálne z 3 členov. Každý členský štát môže delegovať 1 člena v každej súťažnej kategórii. Jeden delegát môže byť členom poroty aj pre viacero kategórií. Člen poroty nesmie mať zároveň prihlásený súťažný exponát v konkrétnej kategórii. Každý členský štát deleguje jednu osobu ako člena poroty a pošle jeho meno na adresu sekretariat@vcely.sk do 15.augusta 2010. Rozhodnutia poroty sú konečné a nie je možné sa proti nim odvolať.
Organizátori si vyhradzujú právo vykonať následné laboratórne analýzy na stanovenie zhody s požadovanými fyzikálnymi a chemickymi parametrami, ako aj prítomnosti rezíduí chemických látok, ktoré nie sú dovolené v rámci krajín Európskeho spoločenstva. Ak sa pri analýzach zistia prípadné odchýlky od požadovaných noriem, môže byť vzorka dodatočne zbavená ocenenia.
Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí s pravidlami ako aj všetkými rozhodnutiami prijatými porotou. Súťažné exponáty si súťažiaci môžu vyzdvihnúť 4. septembra medzi 18:00 a 20:00 hod, inak prepadajú v prospech organizátorov bez náhrady.

Podmienky účasti
Kategória 1 – Vytočený med
Med musí byť vytočený medzi 21.augustom 2009 a 20. augustom 2010. Pasterizácia a ultrafiltrácia medu nie sú povolené. Rezíduá antibiotík, sulfónamidov alebo zakázaných pesticídov nie sú povolené, a sú dôvodom vyradenia zo súťaže. Vzorka medu musí byť v dostatočnom predstihu pred súťažou zaslaná do laboratória akreditovaného podľa ISO 17 025 alebo ľubovoľného štátneho laboratória. Laboratórny protokol o skúške v slovanskom jazyku alebo v angličtine musí byť doručený organizátorom spolu s prihláškou, úhradou poplatku a súťažnými vzorkami medov dňa 3. septembra ráno v mieste konania Apiexpa. Laboratórny protokol musí obsahovať údaje o obsahu vody, elektrickej vodivosti, HMF, sacharózy a diastázy.
Med prihlásený do súťaže musí spĺňať nasledovné fyzikálne a chemické parametre:
• Obsah vody v mede – maximálne 18%.
• HMF na 1 kg medu – maximálne 20 mg.
• sacharóza na 100 g medu – maximálne 5 g.
• diastáza – minimálne 8 bodov Schadeho stupnice
Med musí byť zabalený v minimálne 450g priehľadných pohároch. Potrebné sú dva poháre medu pre každú vzorku – jeden pohár zostáva v pôvodnom obale a bude vystavený pre verejnosť (vzorka je označená etiketou so všetkými povynnými údajmi vrátane informácií o druhu medu, výrobcovi a krajine pôvodu), druhá vzorka je anonymná, bez etikety a bude kódovaná pre senzorické skúšky.

Kategória 2 – Ostatné prezentácie medu
Medový plást v pohári – sú potrebné dva poháre. Vnorený plást musí byť z jedného kusu. Rez by mal byť čistý a rovný. Plást by mal vypĺňať päťdesiat percent objemu pohára, druhých päťdesiat percent je tekutý med.
Rez medového plástu – sú potrebné dve balenia. Obalom je zvyčajne krabička štvorcového alebo kruhového tvaru v ktorej je umiestnený výrez zaviečkového medového plástu, obal by mal byť priehľadný na všetkých stranách.
Medové plástočky vystavané v rámikoch – sú potrebné dve balenia, zabalené do priehľadných obalov (celofánu).
Plásty a plástočky nie sú posudzované podľa chuti. Posudzovanými kritériámi sú jednotnosť vzhľadu a farby, čistota, absencia nezaviečkovaných buniek, bez kryštalizácie a peľu, jednotná hmotnosť každého rezu a celková hmotnosť celej súťažnej vzorky.
Kategória 3 – Medovníky a medové pečivo
Súťažne vzorky budú posudzované na základe chuti, celkového vzhľadu a kulinárskeho umenia. Všetky recepty musia obsahovať med a mať hmotnosť medzi 200 a 3000 gramami.
Kategória 4 – Kombinácie včelích produktov navzájom alebo s inými potravinami
Sú potrebné dve balenia z každého exponátu. Posudzuje sa celkový vzhľad, originalita, kvalita a dostupnosť spolu s chuťou alebo inými zmyslovými skúškami.
Kategória 5 – Medové nápoje
Požaduje sa min. 33 objemových % alkoholu pre brandy, min. 16% alkoholu pre likér a min. 9,5% alkoholu pre medovinu. Fľaša by mala byť označená etiketou s min. nasledujúcimi údajmi: druh medového nápoja, výrobca, obsah a označenie šarže. Posudzovať sa bude chuť, čírosť, buket, farba a vzhľad fľaše.
Potrebné sú 2 fľaše medového nápoja z rovnakej šarže. Obsah fľaše pre medovinu by mal byť aspoň 500 ml, pri ostatných nápojoch aspoň 250 ml.

Kategória 6 – Apiterapeutické výrobky a kozmetika na báze včelích produktov
Posudzovať sa bude originalita, inovácia, kvalita surovín, celkový vzhľad a perspektíva umiestnenia na trhu.

Kategória 7 – Darčekové balenia, darčekové koše a inovačné balenia medov
Posudzovať sa bude originalita, inovácia, kvalita surovín, celkový vzhľad, možnosť prepravy.
Kategórie 8 – Sviečky a umenie z včelieho vosku
Potrebné sú dve sviečky alebo jeden kus modelu z vosku. Voskové diela sa posudzujú na základe čistoty, jednotnosti vzhľadu a tvaru, farby, arómy a absencie defektov ako sú praskliny a zmršťené miesta. Jedna zo sviečok sa zaspáli. Pri sviečkach a iných modeloch z vosku sa posúdi celkový vzhľad, originalita a kvalita vyhotovenia.
Kategória 9 – Zlepšovacie návrhy vo včelárstve
Kategória zlepšovacích návrhov zahŕňa inovácie medární v oblasti materiálov, postupov a myšlienok spojených s vytáčaním a spracovaním medu, rovnako tak v úľovej problematike. Zlepšovacie návrhy sa predkladajú autormi vo forme vysvetľujúcich textov, ilustrácii, diagramov a fotografií (ak je to možné v digitálnej forme umožňujúcej projekciu). Predložené texty majú byť vo formáte A4, s uvedením názvu zlepšovacieho návrhu alebo vynálezu, s uvedením cieľa inovácie, výsledkami testovania, použitou metodikou a metriálmi, so sumárom výhod, ako aj nevýhod (finančných, technických a obchodných).
Kategória 10 – Fotografie
Fotografie včiel, včelárov a včelstiev môže byť podané ako súťažný exponát bez rámu. Každý účastník môže poslať do súťaže maximálne 5 fotografií. Fotografie môžu byť farebné alebo čiernobiele. Fotografie môžu byť prezentované v štandardnom formáte 10 x 15 cm alebo väčšom na šírku alebo na výšku.
Kategória 11 – Knihy a časopisy
Táto súťaž zahŕňa knihy a iné publikácie (listovky, časopisy alebo ročenky) súvisiace so včelárstvom. Príspevky budú posudzované podľa zrozumiteľnosti informácií pre čitateľa, vizuálnej príťažlivosti, obsahu, kreativity a vyváženosti.
Kategória 12 – Multimediá
Príspevky sa musia týkať výlučne včiel a tém priamo súvisiacich so včelárstvom. Môže ísť o webové stránky, filmy a CD. Príspevky budú posudzované podľa zrozumiteľnosti informácií, vizuálnej príťažlivosti, obsahu, kreativity a originality.

 
Prihláška do prvej medzinárodnej súťaže medu a včelárstva Apislavia

Formulár prihlášky je potrebné vyplniť a zaslať usporiadateľovi jedným z nasledovných spôsobov:
1. Poslať vopred na adresu: Sekretariát Apislavia, Svrčia ul 14, 842 08 Bratislava, Slovenská republika
2. Faxom na čísle +421 2 654 21 460
3. E-mail na adresu: sekretariat@vcelari.sk
4. Pokiaľ sa nezaregistrujete vopred, je možné túto prihlášku doniesť spolu so vzorkami, registračným poplatkom a protokolom o laboratórnej analýze (v prípade kategórie 1) priamo na miesto konania v Paláci kultúry a športu, Varna dňa 3. Septembra 2010 od 9:00 do 12:00 hodiny
Meno:
Priezvisko:
Spoločnosť:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Krajina:
Telefón:
E-mail:
V sezóne 2009/2010 som včelstvá, od ktorých pochádzajú súťažné exponáty liečil s nasledujúcimi liekmi:
Prihlasujem do súťaže exponáty v nasledujúcich kategóriách (napíšte aj počet vzoriek v každej kategórii):
01A – viacdruhový nektárový med
01B – medovicový med
01C – jednodruhový med – Počet exponátov: spresniť druh (y) medu:
02 – Iné prezentácie medu
03 – Medovníky a medové pečivo

04 – Kombinácie včelích produktov
05A – Medové brandy alebo likér

05B i – Medovina ochutená
05B II – Tradičná medovina
05B III – Ďalšie medoviny
05C – ostatné medové nápoje
06 – Apiterapeutické výrobky a kozmetika
07 – Darčekové balenia a inovačné balenia
08 – Sviečky a umenie z včelieho vosku
09 – Zlepšovacie návrhy
010 – Fotografie
011 – Knihy a časopisy
012 – Multimédiá

Vyhlasujem:
• že som oboznámený s pravidlami súťaže;
• že všetky údaje som uviedol pravdivo;
• že výsledky analýz (v prípade kategórie 1), ktoré prikladám, patria ku vzorke medu ktorú predkladám do súťaže;
• že súhlasím so zverejnením údajov súvisiacich so súťažou a výsledkov súťaže;
• že uhradím 25 € registračný poplatok za každý súťažný exponát.

Meno a priezvisko:
Dátum:
Podpis:

 

ing. Róbet Chlebo,PhD., SPU Nitra

Apislavia_sutaz_preklad.doc (33.5 KB)

Apislavia_sutaz_preklad.pdf (58.28 KB)

Related Posts