Nezaradené

Obežník č. 15/2011 – Usmernenie k odvodu členských príspevkov na rok 2012

V  zmysle Stanov SZV § 5 bod 2 písmeno d, členovia ZO SZV odvádzajú členské príspevky v termíne k 31.12. bežného roka na nasledujúci rok. Výška členského príspevku na rok je stanovená uznesením 9. Valného zhromaždenia SZV, ktoré sa konalo 15.-16.11. 2008 v Žiline, členský príspevok pre SZV vo výške 10% z dotácie na opeľovaciu činnosť v príslušnom podpornom roku, ale minimálne 10% z dotácií vyplatených v roku 2007 (podpora 180Sk/včelstvo) s medziročným navýšením v ďalších rokoch o infláciu za predošlý rok vyhlásenú Štatistickým úradom SR.

Príloha:Obežník-15-2011.doc (127.5 KB)

Menný_zoznam_členov-ZO-SZV-2012.xls (31.5 KB)

Inflácia2010.pdf (81.85 KB)

Čísla ZO SZV.xls (30.5 KB)

Related Posts