Nezaradené

Obežník č. 2/2012 – Usmernenie k objednávaniu liečiv pre rok 2012

V dôsledku legislatívnych zmien ustanovených zákonom č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len zákon) je potrebné modifikovať spôsob objednávania liečiv pre včelstvá. Podrobnosti o objednávaní liečiv prostredníctvom držiteľov povolení na veľkodistribúciu liečiv sú spresnené v tomto obežníku. 

Príloha:Obežník č.2-2012_Usmernenie k objednávaniu liečiv.doc (49.5 KB)

Objednávka-liečiv-2012-formulár.doc (38 KB)

Usmernenie nakladania s veterinárnymi liekmi na ošetrenie včelstiev.pdf (94.99 KB)

Aktuálny doplnok Obežníka č.2/2012 doplnené dňa 20.marca 2012
V obežníku č.2/2012 sme Vás informovali, že ošetrujúci veterinárny lekár vystaví účtovné doklady ZO SZV a zašle liečivá. Na základe nových informácií faktúru a účtovné doklady vystaví ZO SZV priamo veľkodistribútor liečiv.

Príloha:Doplnok Obežníka č.2/2012.doc (25.5 KB)

Related Posts