Nezaradené

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu MPRV SR z 25.októbra 2011 č.917/2011-100

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 25.októbra 2011 č.917/2011-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava v súlade s výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení výnosu č. 917/2011-100 /ďalej len „výnos“/

v y z ý v a chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi (§ 1 písm. e) výnosu)

k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie v termíne od zverejnenia tejto výzvy do 31.10.2012.

na kompenzáciu strát na zvieratách, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení podľa § 2 ods. 5 výnosu.

Prílohy:Výzva-na-predkladanie-žiadosti.rtf (65.21 KB)

Dodatok-k-výzve-na-predkladanie-žiadosti.doc (32 KB)

Výnos-536-2011.pdf (219 KB)

Žiadosť-o-poskytnutie-dotácie.rtf (61.47 KB)

Vyhlásenie-žiadateľa.doc (27 KB)

Cenník-včelstiev.pdf (27.75 KB)

Vyčíslenie-strát.doc (28 KB)

Povinnými prílohami žiadosti podľa výnosu sú:

 

  • vyplnená žiadosť a jej prílohy podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,

  • potvrdením príslušného inšpektorátu práce, nie starším ako tri mesiace, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

  • doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poukázať,

  • výpis z centrálneho registra včelstiev, nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie registra včelstiev,

  • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,

 

  • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,

        kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev,

  • kópia dokladu preukazujúceho hodnotu uhynutých alebo na verejný príkaz usmrtených zvierat, ktorý vystavila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky alebo znalec.

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá osobne v podateľni Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo zasiela poštou na adresu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor štátnej pomoci a národných podpôr, Dobrovičova ul. č.12, 812 66 Bratislava a to kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Na uvedený účel minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky schválil limit finančných prostriedkov v sume 38 000 eur.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať’ priamo na odbore štátnej pomoci a národných podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

 

V Bratislave 7. 6. 2012

 

 

Ing. Slávka Jánošíková, PhD.

generálna riaditeľka

sekcie pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

Related Posts