Nezaradené

Obežník 18/2012 – Spolupráca pri tvorbe Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2013/2014 až 2015/2016.

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami v platnom znení a nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 o poľnohospodárskych trhoch a o osobitných ustanoveniach pre určitých ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky v platnom znení členské štáty vypracúvajú trojročné národné včelárske programy.

Prílohy:Obežník_č.18/2012_Národny-program.doc (42.5 KB)

Priloha-č.1_Národny-program-10_13.doc (128 KB)

Priloha-č.2_Návrh_pripomienky.doc (21.5 KB)

Na základe skúseností s čerpaním finančných prostriedkov podľa troch Národných programov stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „Národný program“), Vás žiadame o zaslanie návrhov a pripomienok k tvorbe nového Národného programu pre obdobie rokov 2013/2014 až 2015/2016. K predkladaným návrhom pripojiť aj odôvodnenie a predpokladaný prínos pre slovenské včelárstvo.

V Prílohe č. 1 pripájame Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011-2012/2013, z ktorého je možné vychádzať.

Pripomienky zasielajte podľa návrhu v Prílohe č. 2 v termíne najneskôr do 20.11.2012 do 12,00 hod. na adresu nedecka@vcelari.sk.

Related Posts