Nezaradené

Obežník 25/2012 – Dotácia na opeľovaciu činnosť – vyplatenie

MPRV SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2012 vo výške 2,19 € na 1 včelstvo.

ZO SZV a OZ ZSV zašlú do 1.3.2013 na sekretariát Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 842 08 Bratislava výplatnú listinu o prebratí dotácie jednotlivými členmi.

Prílohy: Obežník-25-2012-Opelovanie-dotacie.doc (33.5 KB)

Vzor-vyplatnej-listiny.xls (24.5 KB)

Výplatná listina musí obsahovať nasledovné údaje: registračné číslo, meno, adresu, dátum narodenia včelára, počet včelstiev, na ktoré dostal dotáciu a plnú výšku vyplatenej sumy dotácie. Schválenú dotáciu je potrebné vyplatiť, v prípade nezdokladovania vyplatenia bude nutné danú výšku dotácie vrátiť.

Tieto podklady sú potrebné k vyúčtovaniu čerpania dotácie a budú zaslané na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nezasielajte výplatné listiny, na ktorých sú strhnuté poplatky za členský príspevok, svojpomocný fond, časopis a iné.

1. V prílohe je tabuľka s priznaným počtom včelstiev, prípadne s rozdielom, o ktorý bola podpora krátená z dôvodu nezrovnalostí s CRV a registráciou SHR alebo inou formou podnikateľskej činnosti.

2. Ďalšou prílohou je výplatná listina, ktorú použite na evidenciu vyplatenia dotácie jednotlivým členom.

Ing. Ľudovít Gál,

predseda ZSV

Related Posts