Nezaradené

Obežník ZSV 5/2014 – Usmernenie k žiadosti o vyplatenie pomoci pre podporný rok 2013/2014

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo ZSV doručené rozhodnutie o schválení pomoci na podporný rok 2013/2014.
Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní nižšie uvedené podmienky. Budú akceptované originálne podklady predkladané prostredníctvom Slovenskej pošty. Podklady predložené e-mailom a faxom nebudú akceptované.
Kópie dokladov archivovať u ZO SZV/OZ ZSV pre potrebu ZO SZV/OZ ZSV a kontrolných orgánov po dobu najmenej 5 rokov. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Originálne doklady o zrealizovaných opatreniach predkladajte priebežne počas celého roka hneď po ich uskutočnení.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014

Prílohy: Obežník-ZSV-5-2014-Usmernenie-k-žiadosti-o-vyplatenie-pomoci-2013-2014.pdf (562.29 KB)
NV-31-2011.pdf (117.02 KB)
MP-pre-poskytovanie-pomoci-na-vykonavanie-opatreni-na-zlepsenie-podmienok-pre-produkciu-a-obchodovanie-s-vcelimi-produktmi-na-podporny-rok-2013-2014.doc (1.07 MB)
Smernica-ZSV-2-2013-pre-vyuzitie-podpory-pre-zac-vcelarov-14-3-2014.pdf (781.63 KB)
Smernica-ZSV-1-2013-k-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych-prostriedkov-17-2013.doc (102.5 KB)

Related Posts