Nezaradené

Obežník ZSV 14/2014 – Informácia o doručení Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci podľa NV 107/2014 Z. z. na podporný rok 2014/2015

Združeniu Slovenská včela bolo doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2014/2015 (trvajúceho od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015) od Pôdohospodárskej platobnej agentúry SR (ďalej len „PPA“) v celkovej výške 1 099 170,00 EUR.

Požiadavky konečných prijímateľov pomoci spĺňajúce legislatívne podmienky v zmysle Nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „NV č. 107/2014 Z. z.“) predložené na sekretariát ZSV v rámci lehoty na predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci, stanovenej Obežníkom ZSV č. 10/2014 na 10. júla 2014, boli zapracované do celkovej Žiadosti o poskytnutie pomoci. Suma požiadaviek včelárov a organizácií naplánovaných v Žiadostiach o poskytnutie pomoci predstavuje takmer 250 % voči celkovej výške schválenej pomoci, preto treba brať na zreteľ, že koneční prijímatelia pomoci nemusia dostať refundáciu podľa % úhrady stanovenej v NV č. 107/2014 Z. z., ale opatrenia budú značne krátené.

Prílohy: Obežník-ZSV-c-14-2014-Informacia-o-schvaleni-ziadosti-o-poskytnutie-pomoci.doc (55 KB)
NV107-2014-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-s-vcelimi-produktmi.pdf (73.7 KB)
MP-pre-poskytovanie-pomoci-na-vykonavanie-opatreni-na-zlepsenie-podmienok-pre-produkciu-a-obchodovanie-s-vcelimi-produktmi-na-podporny-rok-2014-2015.doc (1.39 MB)

Priloha-c-7-Prezencna-listina-vzdelavacej-aktivity-P-S.doc (65.5 KB)
Priloha-c-8-Prezencna-listina-vzdelavacej-aktivity-vc-kruzok.doc (54.5 KB)
Priloha-c-9-Prezencna-listina-vzdelavacej-aktivity-kurz.doc (37.5 KB)
Priloha-c-10-Organizovanie-vystavy-sutaze-medzinarodneho-podujatia.doc (69 KB)
Priloha-c-11-Ucast-zastupcov-vcelarskych-zdruzeni-na-vzdelavacich-odbornych-a-prezentacnych-podujatiach.doc (50.5 KB)
Priloha-c-12-Publikacna-osvet-a-propagacna-cinnost.doc (48 KB)
Priloha-c-13-Nakup-vypoctovej-audiovizualnej-techniky.doc (44.5 KB)
Priloha-c-15-Zabezpecenie-technickych-pomocok-a-zariadeni-na-ziskavanie-spracovanie-a-skladovanie-vcelich-produktov.doc (47.5 KB)
Priloha-c-16-Budovanie-skolskych-vcelnic.doc (46.5 KB)
Priloha-c-17-Budovanie-ukazkovych-pokusnych-a-ekologickych-vcelnic.doc (46.5 KB)
Priloha-c-18-Ochrana-vcelstiev-pred-volne-zijucou-zverou.doc (46.5 KB)
Priloha-c-19-Technicke-zariadenia-regionalnej-medarne.doc (46.5 KB)
Priloha-c-20-Zabezpecenie-technickych-pomocok-pre-vcelarske-kruzky.doc (46.5 KB)
Priloha-c-21-Nakup-prostriedkov-na-prevenciu-alebo-liecenie-varroazy.doc (62 KB)
Priloha-c-22-Osetrenie-vcelstiev-aerosolom-alebo-inym-technologickym-zariadenim-povolenym-v-SR.doc (53.5 KB)
Priloha-c-23-Osetrenie-vcelstiev-aerosolom-suhrn-za-ZO.doc (47 KB)
Priloha-c-24-Prehliadka-vcelstiev.doc (53 KB)
Priloha-c-25-Prehliadky-vcelstiev-suhrn-za-ZO.doc (46.5 KB)
Priloha-c-26-VAT-kompresor.doc (42 KB)
Priloha-c-27-kontrola-invadovanosti.doc (42.5 KB)
Priloha-c-28-Nakup-zariadenia-na-sezonny-presun-vcelstiev.doc (43 KB)
Priloha-c-29-Sezonny-presun-vcelstiev-na-stanovistia-mimo-trvalych-stanovist.doc (36 KB)
Priloha-c-30-Sezonny-presun-vcelstiev-suhrn-za-ZO.doc (46.5 KB)
Priloha-c-31-Nakup-zariadeni-na-upravu-sezonneho-stanovista-vcelstiev.doc (43 KB)
Priloha-c-32-Racionalizacia-sezonneho-presunu-vcelstiev-projekty.doc (33 KB)
Priloha-c-33-Zariadenia-na-ochranu-a-signalizaciu-proti-kradezi-a-poskodeniu.doc (46.5 KB)Priloha-c-34-Uhrada-nakladov-na-analyzu-fyzikalno-chemickych-vlastnosti-medu.doc (61.5 KB)
Priloha-c-35-Predaj-vcelich-matiek.doc (39.5 KB)Priloha-c-36-Predaj-vcelich-matiek-preberaci-protokol.doc (33 KB)
Priloha-c-37-Zalozenie-a-prevadzka-testovacich-stanic.doc (44 KB)
Priloha-c-38-Nakup-novych-vcelstiev-a-nakup-novej-ulovej-zostavy-na-ich-osadenie.doc (49 KB)
Priloha-c-39-Nakup-vcelstiev-preberaci-protokol.doc (31 KB)
Priloha-c-40-Spolupraca-s-riesitelskou-organizaciou.doc (47 KB)
Priloha-c-41-Cestne-vyhlasenie-a-zavazok.doc (31.5 KB)

Related Posts