Nezaradené

Obežník ZSV č. 6/2015 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa Nariadenia vlády SR č. 107/2014 pre podporný rok 2014/2015

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo Združeniu Slovenská včela (ďalej len „ZSV“) doručené rozhodnutie o schválení pomoci na podporný rok 2014/2015, ako bolo uvedené už v Obežníku ZSV č. 14/2014 zo dňa 15.10.2014.

Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní nižšie uvedené podmienky. Budú akceptované originálne podklady predkladané prostredníctvom Slovenskej pošty. Podklady predložené e-mailom a faxom nebudú akceptované.

Prílohy: Obeznik-ZSV-6-2015-Usmernenie-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci-2014-2015.pdf (625.88 KB)
Priloha-1-NV-107-2014-pre-podporny-rok-2014-2015.pdf (73.7 KB)
Priloha-2-Metodicky-postup-PPA-2014-2015.doc (1.4 MB)Priloha-3-Usmernenie-ZSV-1-2015-K-predkladaniu-poz-na-cerpanie-dotacnych-prostriedkov-15-3-2015.pdf (322.12 KB)

Related Posts