Nezaradené

Hlasovanie o neonikotinoidoch bolo opätovne odložené

Vážení priatelia včelári,

hlasovanie o neonikotinoidoch bolo opätovne odložené!
Ako sme Vás už informovali Slovenský zväz včelárov inicioval podporu úplného zákazu neonikotinoidov formou listu zo dňa 5.12.2017, ktorý adresoval priamo ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka aby tak chránil záujmy svojich včelárov. (https://vcelari.sk/node/1003)

Slovenskému zväzu včelárov ani ku dnešnému dňu (4.1.2018) zatiaľ nebola doručená odpoveď.

Dňa 13. decembra 2017 bola v programe Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá (PAFF) Európskej komisie plánovaná diskusia a hlasovanie jednotlivých členských krajín k úplnému zákazu 3 neonikotinoidov. Návrh Nariadenia Európskej komisie, ktorým sa rozširujú existujúce obmedzenia 3 neonikotinoidov – imidaklopridu, klotianidínu a tiametoxámu – na všetky vonkajšie plodiny s výnimkou použitia v trvalých skleníkoch je známy od februára 2017.
Na podporu tohto návrhu inicioval v tomto roku Slovenský zväz včelárov 2 stretnutia na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, jedno za osobnej účasti ministerky Gabriely Matečnej. Začiatkom decembra pred plánovaným hlasovaním spomínaného Stáleho výboru poslalo vedenie SZV opätovne list Ministerke s potvrdením postoja SZV a žiadosťou o podporu návrhu Európskej komisie zakázať 3 neonikotinoidy v plnom rozsahu.
Od roku 2013, kedy došlo ku dočasnému zákazu ich používania, sa nakopilo vyše 500 vedeckých štúdií, ktoré jednoznačne preukázali, že ich používanie predstavuje vysoké riziko pre včely medonosné a spôsobuje pokles voľne žijúcich opeľovačov. Publikované údaje potvrdili masívnu kontamináciu životného prostredia neonikotinoidmi a pribúda čoraz viac dôkazov, že predstavujú vysoké riziká aj pre iné živočíšne druhy, ako sú vtáky, vodné bezstavovce, obojživelníky a dokonca cicavce, čo viedlo k prísnym reštrikciám ich používania v niektorých európskych krajinách.
Súčasný model intenzívneho poľnohospodárstva je pre životné prostredie veľmi škodlivý. Nedávna štúdia (Hallman et al. 2017 DOI : 10.1371/journal.pone.0185809) naznačila, že v nemeckých prírodných parkoch za posledných 27 rokov zmizlo viac ako 75 % biomasy hmyzu. Autori naznačujú, že hlavnou príčinou ich dramatického poklesu (následne aj hmyzožravého vtáctva ) je poľnohospodárstvo, predovšetkým používanie agrochemikálií.
Z ďalšej nedávnej štúdie publikovanej v prestížnom vedeckom časopise Science (Mitchell et al. 2017 DOI: 10.1126/science.aan3684) vyplýva, že v 75 % medov zozbieraných po celom svete sa nachádzajú rezíduá neonikotinoidov, pričom práve vzorka medu pochádzajúca zo Slovenska dosiahla extrémne vysoké hodnoty. Postihnutými pritom nie sú len včely a včelári, ktorý sa takejto kontaminácii nevedia brániť, ale všetci obyvatelia Slovenska, keďže rezíduá sú prítomné aj v pitnej vode a ostatných zložkách životného prostredia.
Napriek viacerým odborným stanoviskám EFSA (Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín), ktoré zdôrazňujú vysoké riziko neonikotinoidov pre včely, zasadnutie Stáleho výboru Európskej komisie PAFF dňa 13. decembra 2017 nakoniec prijalo stanovisko, že zatiaľ nebudú prijaté k tejto otázke žiadne rozhodnutia. Akceptovali návrh ECPA (hlavnej európskej lobistickej organizácie pre pesticídy), že je potrebné počkať na ďalšiu aktualizovanú správu úradu EFSA a na ukončenie súdnych sporov, ktoré vedú výrobcovia pesticídov s Európskou komisiou ohľadom existujúcich obmedzení.
Slovenský zväz včelárov je členom európskej federácie včelárskych organizácií EPBA (www.professional-beekeepers.eu) a Združenie Slovenská včela členom európskej organizácie na ochranu včiel BeeLife (www.bee-life.eu), ktoré aj v mene slovenských včelárov presadzujú na celoeurópskej úrovni úplný zákaz neonikotinoidov, ako aj ochranu včiel pred ďalšími pesticídmi a GMO.

Hlasovanie o neonikotinoidoch bolo opätovne odloženéDňa 13. decembra 2017 bola v programe Stáleho výboru pre rastliny,…

Posted by Slovenský zväz včelárov on 20. december 2017

Related Posts