Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Obežník ZSV č. 1/2018 – Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa NV SR č. 135/2017 pre podporný rok 2017/2018

Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný prijímateľ pomoci čerpať, ak splní podmienky stanovené v NV 135/2017, Príručke PPA pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018 (ďalej len „Príručka PPA“)
a v tomto usmernení.

Je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov v priebehu celého podporného roka, t. j. podklady je potrebné predložiť na sekretariát ZSV najneskôr do 1 mesiaca po vykonaní opatrenia/zrealizovaní nákupu (pokiaľ možno zaslať kompletné podklady – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na doručenie výpisu z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného dokladu o úhrade). Podklady za všetky opatrenia zrealizované do 31.3.2018 preto zašlite najneskôr do 25.4.2018.

Aktuálny podporný rok trvá od 1. augusta 2017 do 31. júla 2018 

 

Budú akceptované len aktivity, zrealizované v termíne aktuálneho podporného roka (upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných dokladoch je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom vystavenia účtovného dokladu).

 

Najneskoršie termíny na predkladanie podkladov na sekretariát ZSV:

Predkladanie dokladov počas podporného roka predložiť najneskôr do
1.8.2017 – 31.3.2018 25.4.2018
1.4.2018 – 31.7.2018 2.7.2018

 

Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.

Kontakt: sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:

Obeznik-1-2018-ZSV-k-cerpaniu-financnych-prostriedkov-z-NP-135-2017-Z-z.pdf (170.78 KB)

NV-135-2017-Z-z.pdf (260.83 KB)

Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-zo-dna-19-2-2018_0.doc (1.6 MB)

Usmernenie-ZSV-1-2017-k-ziadosti-o-vyplatenie-pomoci.pdf (430.66 KB)

Related Posts