Obežníky ZSV Obežníky ZSV 2018

Obežník ZSV č. 2/2018 – Žiadosť o zaslanie pripomienok k tvorbe nového NP stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019/2020 až 2021/2022

Vážený pán predseda, vážená pani predsedníčka,
z dôvodu blížiacej sa tvorby nového Národnému programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva (ďalej len „Národný program“) pre roky 2019/2020 – 2021/2022 Vás žiadam o vypracovanie a prerokovanie návrhov a pripomienok, ktoré budú použité pri koncipovaní nového Národnému programu. Návrhy a pripomienky od jednotlivých ZO zosumarizovať v rámci Regionálnej konferencie a postúpiť na sekretariát ZSV samostatne ako prílohu zápisnice z Regionálnej konferencie. Občianske združenia v ZSV návrhy a pripomienky predkladať priamo na sekretariát ZSV. V zmysle Vykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) č. 2015/1368 (príloha č. 4) vyhodnotiť realizáciu Národného programu 2016-2019, Vás žiadam o návrh zoznamu indikátorov, ktoré považujete za štatisticky a kvalitatívne významné pre sledovanie efektívnosti plnenia Národného programu v SR a o návrh postupu monitorovania.

Z aktuálneho európskeho podporného programu môžu byť financované aktivity (t.j. žiadne iné):

  1. Technická pomoc včelárom a včelárskym organizáciám
  2. Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze
  3. Racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev
  4. Opatrenia na podporu laboratórií na analýzu včelárskych výrobkov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať výrobky na trh a zvyšovať ich hodnotu
  5. Opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev v Únii
  6. Spoluprácu so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych výrobkov
  7. Monitorovanie trhu
  8. Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu

 

Termíny Regionálnych zložiek k tvorbe NP

 

Kraj Miesto Dátum Čas
Žilinský kraj Rajec 29.4.2018 11:00
Bratislavský kraj Trnavský kraj Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci 4.5.2018 18:00
Trenčiansky kraj Trenčín, Pod Brezinou  6.5.2018 10:00
Nitriansky kraj Nitra – Dražovce 8.5.2018 8:30
Banskobystrický kraj SOŠ pod Bánošom 11.5.2018 16:00
Prešovský kraj  Košický kraj Košice 19.5.2018 10:00

 

 

Žiadam predsedov regionálnych zložiek SZV a predsedov OZ, aby pripomienky zaslali v elektronickej podobe na formulári podľa Prílohy č. 1 v termíne najneskôr do 1. júna 2018 na adresu sekretariat@zdruzenieslovenskavcela.sk

Prílohy:Obeznik-ZSV-2-2018-Ziadost-o-zaslanie-pripomienok-k-tvorbe-noveho-NPSRSV-na-roky-2019-2020-az-2021-2022.pdf (194.48 KB)

Priloha-1-Vzor-pripomienky_0.doc (36.5 KB)

Priloha-2-NK-1308-2013.pdf (587.39 KB)

Priloha-3-2015-1366-delegovane-nariadenie-komisie-EU.pdf (326.21 KB)

Priloha-4-2015-1368-Vykonavacie-nariadenie-komisie-EU-k-NV-1308-2013_0.pdf (343.45 KB)

Priloha-5-Narodny-program-2017-2019.doc (373.5 KB)

Priloha-6-Navrh-sposobou-monitoringu-realizacie-NP.doc (34.5 KB)

Related Posts