Legislatíva

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu

Vážené včelárky, vážení včelári,

z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nám bola na Sekretariát SZV doručená Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pre včelárov, týkajúca sa moru včelieho plodu (ďalej len MVP).

Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z  5.mája 2011  č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení  podľa § 2 ods. 5. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať’ priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

Nárok na poskytnutie podpory formou dotácie si môžu uplatniť včelári, ktorí mali MVP v rokoch 2015, 2016, 2017, 2018 a doteraz si neuplatňovali žiadosť o podporu. Bližšie informácie o spôsobe poskytovania dotácie je možné získať priamo na odbore špecifických operácií a štátnych podpôr Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, tel. 02/59266227.

Žiadosti je možné podávať odo dňa zverejnenia výzvy do 14.9.2018.

Žiadosť o poskytnutie podpory podávajte priamo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr spolu s potrebnými dokladmi. Žiadosť je možné podať osobne na podateľni ministerstva alebo poštou na nižšie uvedenú adresu.

Adresa sa na doručenie žiadosti:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu

odbor technickej pomoci programov EÚ a štátnych podpôr

Dobrovičova ul. č.12

812 66 Bratislava

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné zaslať:

 • vyplnená žiadosť a jej prílohy podľa vzoru, ktoré sú súčasťou tejto výzvy,

 • doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
  na ktorý sa má dotácia poukázať,

 • výpis z centrálneho registra včelstiev, nie starší ako tri mesiace, ktorý vystaví ministerstvom poverená organizácia na vedenie registra včelstiev,

 • kópia dokladu o nariadení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna
  a potravinová správa,

 • kópia dokladu o zrušení opatrení, ktorý vystavila príslušná regionálna veterinárna
  a potravinová správa,

 • kópia dokladu preukazujúceho množstvo dodaných mŕtvych tiel zvierat
  do prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov alebo kópia dokladu preukazujúceho likvidáciu včelstiev.

Celé znenie výzvy spolu s potrebnými dokumentmi nájdete aj na stránke MPaRV SR:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=809&navID2=809&sID=17&id=13043

S pozdravom                                                     Ing. Jozef Čápek, PhD.

                                                                             vedúci sekretariátu SZV

Prílohy:

Vyzva

Novela_statutu

Ziadost

Cennik

Vyhlasenie

Statut

Vynos-MPRV-SR-536_2011-100

Vynos-MPRV-SR-867_2012-100

Vynos-MPRV-SR-917_2011-100

Vynos-MPRV-SR-571_2012-100

Related Posts