Dokumenty Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 16/2018 – Dotácia na opeľovaciu činnosť za rok 2018 – vyplatenie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2018 vo výške 1,91 €  na 1 včelstvo.

Výplaty dotácií môžete očakávať do 10.1.2019. Vyplnené výplatné listiny budú zaslané ZO SZV/KČ SZV (kolektívni členovia SZV). Výplatné listiny je potrebné doplniť o podpis včelára preukazujúci vyplatenie dotácie. Štátnu podporu je potrebné vyplatiť, v prípade nezdokladovania vyplatenia bude nutné danú výšku dotácie vrátiť. V prípade vrátenia nevyplatenej dotácie uveďte túto skutočnosť do kolónky podpis včelára, uveďte aj dôvod nevyplatenia dotácie, ako aj informáciu o dátume prevodu nevyplatených finančných prostriedkov na bankový účet SZV IBAN: SK78 0200 0000 0000 0873 6012.

ZO SZV a KČ SZV zašlú poštou najneskôr do 22.2.2019 na sekretariát Slovenského zväzu včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava originál výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi spolu s podpismi včelárov, v opačnom prípade bude nutné nevyplatenú dotáciu vrátiť (v prípade, že plánujete dotáciu vyplácať na výročných členských schôdzach si preto jej termín plánujte aj so zreteľom na termín predloženia výplatných listín).

Tieto podklady sú potrebné k vyúčtovaniu čerpania dotácie predkladanému na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V prípade úmrtia chovateľa včiel sa peňažné prostriedky vyplatia novému majiteľovi v zmysle vyhlášky č.285/2017 Z.z. o identifikácií a registrácii včelstiev podľa prílohy č.3 (hlásenie zmien) a  zaslaním čestného prehlásenia o nadobudnutí včelstiev novým majiteľom (príloha č.4 tohto obežníka).

Viac info:

Obežník č. 16/2018

Prílohy:

  1. Oznámenie o vyplatení dotácie v zmysle Výnosu MPRV SR č. 536/2011-100 v znení n. p. za rok 2018 – zaslané na jednotlivé ZO SZV, KČ SZV
  2. Výplatná listina – zaslané na jednotlivé ZO SZV, KČ SZV
  3. Príloha č.3 k vyhláške č. 285/2017 Z.z.o identifikácii a registrácii včelstiev – Hlásenie zmien
  4. Čestné prehlásenie

Related Posts