Nezaradené

Obežník č. 1/2019 – doplnenie k Obežníku č. 15/2018

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda ZO SZV,

dňa 12.01.2019 na mimoriadnom zasadnutí VV SZV v Banskej Bystrici predseda SZV Ing. Ľudovít Gál oznámil svoje rozhodnutie o abdikácii z funkcie predsedu SZV v zmysle Stanov SZV § 17 čl.1. zo zdravotných dôvodov.

VV SZV zvoláva Valné Zhromaždenie v zmysle §16 ods. 2 Stanov SZV na sobotu 6.4.2019 s miestom konania na SOŠ Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.

ZO SZV, ktoré ešte nevykonali výročné členské schôdze / konferencie, doplnia program o nižšie uvedené body. ZO SZV, ktoré už vykonali výročné členské schôdze / konferencie zvolajú výročnú členskú schôdzu k nižšie uvedeným bodom programu.

Výročné členské schôdze a konferencie ZO SZV je potrebné vykonať v období január – marec 2019

Rokovanie výročnej členskej schôdze upravuje čl. 10 Organizačného a rokovacieho poriadku SZV a niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku VV SZV.

Doplniť program VČS:

  1. Návrh k zmenám Stanov SZV, Volebného poriadku SZV a Rokovacieho poriadku SZV. Členov do komisie na prípravu Stanov SZV určí Regionálna zložka SZV na základe návrhov ZO SZV
  2. Voľby funkcionárov ZO SZV
  3. Voľba delegáta a náhradníka na 12. Valné zhromaždenie SZV, ktoré sa bude konať 6.4.2019 – (za delegáta môže byť volený len predseda alebo tajomník ZO SZV)
  4. Návrh kandidátov na funkcie v zmysle Stanov SZV §16 bod 6, písm. e)
  5. Informovanosť v zmysle GDPR
  6. Diskusia

 

Úlohy Regionálnych zložiek SZV

Zvolať delegátov ZO SZV v termíne do 22.3.2019 a zápisnicu s návrhmi  kandidátov zaslať na S-SZV do 24.3.2019 e-mailom na sekretariat@vcelari.sk

Prílohy:

Obežník č. 1_2019 Usmernenie k VČS a VZ

Pr.1. Stanovy SZV po XI. VZ SZV

Pr.2-Volebný poriadok SZV_13.6.2009_aktual po 9. VZ

Pr.3-Rokovací poriadok VZ SZV úplné znenie – 10_11_2012

Pr.4-Tlačivo o výsledku volieb

Pr.5-Delegačný_list_12_VZ_2019

Pr.6-Abdikácia z funkcie predsedu SZV

Pr.7-Informácia pre členov SZV k GDPR

Obežník č.15/2018

Related Posts