Nezaradené

Obežník SZV č.3/2019

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 135/2017 Z. z. na podporný rok 2019/2020

Slovenský zväz včelárov (ďalej len „SZV“) vypracoval nový Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019 – 2022 spolu s Nariadením vlády SR (ďalej v texte len „NV“), ktorý ku dnešnému dňu 6.5.2019 nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu Vám zasielame pokyny k žiadosti o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 135/2017 Z. z. na podporný rok 2019/2020 v nezmenenej podobe.

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2019/2020

Žiadateľ SZV, vnútroorganizačné zložky SZV, kolektívny člen vyplní Žiadosť o poskytnutie pomoci (príloha č. 8), v ktorej si naplánuje požiadavky v rámci uvedených opatrení, týkajúcich sa podporného roka 2019/2020.

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov je 3. júna 2019

Termínom uzávierky sa myslí termín doručenia žiadosti fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Žiadosti odporúčame zasielať doporučenou poštou.

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame, aby ste si opatrenia, ktoré je možné vykonať v inom termíne, neplánovali ku koncu výplatného obdobia v zmysle Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z.  (t. j. v mesiaci júl 2020 neplánujte žiadne aktivity), preto si opatrenia plánujte len na obdobie do 30.6.2020.

Akceptované budú len Žiadosti o poskytnutie pomoci, ktoré budú doručené poštou do 3. júna 2019, potvrdené odtlačkom pečiatky organizácie, s podpismi predsedu a členov výboru organizácie, respektíve vnútroorganizačnej zložky OZ.

K žiadosti treba priložiť aktuálny doklad o vedení bankového účtu nie starší ako 3 mesiace (výpis z účtu), z ktorého je zrejmé, že účet je vedený na OZ SZV, vnútroorganizačné zložky OZ SZV, ostatné včelárske občianske združenia na území SR a ich vnútroorganizačné zložky (v banke musí mať nahlásené aj svoje IČO včelárskej organizácie s lomítkom, pridelené štatistickým úradom alebo ministerstvom vnútra).

V prípade opatrení, pri ktorých je požadované predloženie projektu, je potrebné tento projekt zaslať súbežne so Žiadosťou o poskytnutie pomoci (napr. v prípade opatrenia podľa § 6 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev – pomoc na vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín – tlačivo projektu bude zaslané na vyžiadanie; v prípade požiadavky podľa § 4 ods. 1 písm. f) publikačná, osvetová a propagačná činnosť presahujúcej nákupnú cenu 500 € na vydanie publikácie je potrebné predložiť žiadosť o schválenie danej aktivity/činnosti alebo publikácie Edičnej rade SZV zároveň so Žiadosťou o poskytnutie pomoci. Žiadosť musí obsahovať aspoň: názov publikácie, aktivity/činnosti, náklad, predpokladaná cena nákladu, autor/kolektív autorov, obsah, zdôvodnenie vydania, formát, väzba, predpokladaný dátum vydania, podpis a pečiatka štatutára; podľa § 4 ods. 1 písm. j), k) a l) – vybavenie školských, ukážkových, pokusných včelníc – projekt vypracovať v súlade s príslušným Usmernením SZV č.2/2018Smernicou SZV 7/2018). V prípade nepredloženia projektu/žiadosti nebude možné v danom podpornom roku poskytnúť podporu v rámci daného opatrenia.

 1. Postup pri vyplňovaní žiadosti

Žiadame organizácie, aby pristupovali k vyplneniu žiadosti zodpovedne a naplánovali si všetky aktivity, ktoré budú v aktuálnom podpornom roku realizovať (položky a aktivity neuvedené v žiadosti nebude možné postúpiť na refundáciu). Žiadosti musia byť vyplnené v súlade s prílohami, ktoré sú súčasťou tohto obežníka ( t.j. Usmernenia, Smernice, Príručka).

Pri plánovaní požiadaviek o poskytnutie pomoci je potrebné brať na zreteľ, že výška poskytnutej pomoci nemusí byť vyplatená v maximálnej výške uvedenej NV (napríklad do 40 % v prípade technických pomôcok), ale môže byť podstatne nižšia z dôvodu veľkého záujmu o čerpanie zo strany včelárov a včelárskych organizácií.

Pri podujatiach ako napríklad prednášky a výstavy je potrebné uviesť presný termín, miesto a čas konania. Je potrebné dôkladne vyplniť všetky požadované položky na tlačive žiadosti. Upozorňujeme, že zámeny položiek a prijímateľov pomoci uvedených v Žiadosti nie sú možné, je preto potrebné venovať pozornosť dôslednému vyplneniu žiadosti, ako aj naplánovaniu požiadavky do správnej kategórie oprávnených nákladov podľa NV v rámci jednotlivých podopatrení (napr. plánovať nákup medometu do kategórie oprávnených nákladov „zariadenie na vytáčanie medu“ v rámci opatrenia „zabezpečenie technických pomôcok…“ a pod.).

V prípade všetkých opatrení NV, pri ktorých je stanovená maximálna podpora percentom z oprávnených nákladov, je potrebné v žiadosti uviesť plánovanú nákupnú cenu, nakoľko táto bude braná do úvahy pri výpočte refundácie. Je preto potrebné si spraviť predbežný prieskum trhu pre naplánovanie nákupnej ceny zariadenia do žiadosti. Pri všetkých opatreniach, kde sa to v žiadosti vyžaduje, nezabúdajte vypĺňať aj kolónku na počet včelstiev prijímateľa pomoci – včelára.

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov Pôdohospodárska platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch vyšších ako 10 000 eur bez DPH preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa pri jednotlivých oprávnených výdavkoch a doložením troch cenových ponúk a zdôvodnením výberu dodávateľa. Detailné informácie ohľadom povinných príloh sú uvedené v Príručke pre žiadateľa pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019, vydanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Príručka pre žiadateľa je súčasťou tohto obežníka. Pri nákupoch vo vyššej nadobúdacej cene (cca nad 2 000 €) odporúčame si pre vlastnú potrebu spraviť prieskum trhu a obstarať minimálne 3 cenové ponuky pre danú špecifikáciu tovaru pre prípad, že by PPA požadovala zdokladovanie efektívnosti a hospodárnosti.

Upozorňujeme, že z dôvodu zníženia administratívnej záťaže v zmysle Usmernenia SZV č.1/2018 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov je pre vznik nároku na dotáciu podmienkou predloženie podkladov (v rámci jedného podopatrenia a jednej žiadosti) v minimálnej nákupnej cene jedného zariadenia 100 €. Upozornite preto, prosím, svojich členov, aby nepredkladali požiadavky na drobné položky.

V zmysle § 4, ods. 1, písm. c) a o) NV 135/2017 Z. z. vzdelávací program a organizovanie letných kurzov včelárstva pre mládež môžu realizovať len akreditované inštitúcie v oblasti včelárstva – nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho programu. Aktuálne akreditované vzdelávacie programy sú nasledovné: Asistenti úradných veterinárnych lekárov, Chov včelích matiek, Apiterapia, Včelárske minimum, Ekologický chov včiel, Ekonomicky orientovaný chov včelstiev, Výroba a zdobenie medovníkov, Výroba tradičnej medoviny, Začínajúci včelár, Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom, Inseminácia včelích matiek, Senzorické hodnotenie medu, Chovateľská diagnostika chorôb a správne podávanie liečiv, Odborná činnosť súkromného veterinárneho lekára pre chovy včelstiev, Výkon činnosti úradného veterinárneho lekára na úseku zdravia včiel. V prípade záujmu o vzdelávacie programy/ kurzy na inú tému, môžete navrhnúť ďalšie a zahrnúť ich taktiež do Žiadosti o poskytnutie pomoci s uvedením počtu záujemcov o daný typ vzdelávacieho programu/kurzu, aby bolo možné posunúť tieto požiadavky na vzdelávacie inštitúcie so žiadosťou o začatie akreditácie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR). Aktuálne a schválené termíny vzdelávacích programov budú uverejnené na webových stránkach akreditovaných vzdelávacích inštitúcií – stránkach Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici, je preto potrebné ich následne priebežne sledovať. Vzdelávacie aktivity môžu vykonávať len schválení prednášatelia a lektori, v prípade zahraničných lektorov, je potrebné ich schválenie SZV, cez Ústav včelárstva ad hoc.

Pre poskytnutie pomoci je podmienkou skutočnosť, že prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich piatich rokoch (v predchádzajúcich 3 rokoch v prípade aerosólových vyvíjačov) pomoc na nákup zariadenia rovnakého druhu, do žiadosti preto neuvádzať požiadavky, ktoré túto podmienku nespĺňajú.

Čo sa týka podpory pre začínajúcich včelárov, do žiadosti sa uvádzajú len požiadavky na čerpanie dotačných prostriedkov na nákup najviac troch nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a nákup najviac troch nových úľových zostáv, ktorý počas včelárskeho roka 2019/2020 úspešne ukončí vzdelávací program pre začínajúcich včelárov. Požiadavky môžu predkladať len členovia SZV, žiadateľ o podporu, ktorý nie je členom SZV, si podá žiadosť o vstup do SZV u organizácie, v ktorej žiada podporu.Na samotné školenie alebo štúdium včelárstva v školskom roku 2017/2018 bude možné sa nahlásiť na stránke: https://vcelari.sosbanbb.sk v sekcii Školenie začínajúcich včelárov. Z dôvodu veľkého záujmu a prekročenia vzdelávacích kapacít zo strany začínajúcich včelárov je prihlasovanie na školenie a štúdium včelárstva pre rok 2017/2018 už pozastavené.

Upozorňujeme, že v prípade požiadavky podľa § 6 ods. 3 písm. b) Sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť (do 3 € na jedno kočujúce včelstvo) platí minimálny počet 10 kočujúcich včelstiev pre poskytnutie pomoci v rámci uvedeného opatrenia.

 1. Termín podporného obdobia 2019/2020

V súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2015/1368 trvá podporné obdobie 2019/2020:

od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020.

Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2019/2020 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2019 resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2019/2020 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk, a uzávierka prijímania žiadostí o vyplatenie pomoci bude do 1. júla 2020

Vyplnené žiadosti posielajte poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Záverečné ustanovenia

V prípade zistenia nezrovnalosti a neoprávnene vyplatenej dotácie orgánmi PPA, MPRV SR alebo EÚ sa konečný prijímateľ pomoci zaväzuje bezodkladne vrátiť dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia dotačných podmienok na výzvu žiadateľa, zároveň sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá žiadateľovi vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátením dotácie (sankčný úrok) a prípadné penále.

Aktivity a nákupy navrhujeme realizovať až po vydaní Obežníka SZV, v ktorom bude uvedená informácia o schválení finančných prostriedkov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR pre podporný rok 2019/2020.

 1. Rekapitulácia termínov

 

Podanie žiadosti o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020

(príloha č.3)

do 3.júna 2019
Čerpanie dotácie od 1. augusta 2019 do 1. júla 2020
Podanie návrhu projektu podľa § 3 ods.1. písm. c) NV 135/2017 do 30. apríla 2019
Podanie priebežnej správy k projektu podľa § 3 ods.1. písm. c) NV 135/2017 do 31. mája 2020

 

Uzávierka prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2019/2020 do 30. apríla 2020*

do 1.júla 2020

*Pre opatrenia podľa § 1, vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je schválený žiadateľ povinný odovzdať doklady do 30. apríla 2020

 

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Úplné znenie Obežníka č. 3/2019:     TU!

Prílohy:

 1. Nariadenie vlády SR č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
 2. Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019
 3. Usmernenie SZV č. 1/2018 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa nariadenia vlády SR č. 135/2017 2017 Z. z.
 4. Smernica 6/2018 pre výstavníctvo a marketing
 5. Smernica 7/2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie ukážkových včelníc
 6. Usmernenie 2/2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie školských včelníc
 7. Usmernenie SZV č. 3/2018 – k zriadeniu a činnosti Včelárskych krúžkov
 8. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2019/2020
 9. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2019/2020 – vzor
 10. Zoznam veterinárnych liekov a prípravkov

 

Related Posts