Dotácie

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

Aktuálne prílohy pre žiadateľa  z NV 135/2017 Z. z. a Príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 (kompletné súbory na stiahnutie nájdete aj nižšie):

1. DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Žiadateľ o pomoc (ďalej len „žiadateľ): včelárske združenie, ktoré združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je v registri registrovaných viac ako 10 % včelstiev a ktoré zastupuje prijímateľov pomoci čerpajúcich pomoc prostredníctvom včelárskych združení.

Prijímateľ pomoci: včelár, včelárska organizácia, alebo iný oprávnený subjekt, ktorý prostredníctvom žiadateľa žiada o poskytnutie pomoci a môže žiadať jej vyplatenie.

Včelár: fyzická osoba alebo právnická osoba registrovaná v centrálnom registri včelstiev ako vlastník včelstva. (od 01. 01. 2019 včelstvá evidované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ďalej len „CEHZ“)

Začínajúci včelár: fyzická osoba, ktorá nechovala včely a nebola registrovaná v centrálnom registri včelstiev počas posledných piatich rokov 1. pred začatím včelárskeho roka alebo 2. pred začatím vzdelávacieho programu pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo pred začatím vzdelávacieho programu na strednej škole alebo študijného programu na vysokej škole podľa § 4 ods. 1 písm. j), ktorý úspešne ukončila a ktorý sa začal najskôr rok pred jeho ukončením.

Podporné obdobie: obdobie od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020. Včelstvo: včelstvo evidované v centrálnom registri včelstiev v zmysle Vyhlášky MPRV SR č..285/2017 Z. z.

[collapse]
2. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
 • V prípade legislatívnych zmien Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v dostatočnom predstihu oznámi zmeny na svojom webovom sídle www.apa.sk.
 • Na základe národného programu schváleného Európskou komisiou bol pre Slovenskú republiku upravený podiel Európskej únie na financovaní tohto programu počas podporného obdobia 2019/2020 na čiastku 734 909 €, čo spolu s podielom zo štátneho rozpočtu predstavuje pomoc v nasledovnom rozsahu: platby zo zdrojov EÚ: 734 909 € platby zo zdrojov SR: 734 909 € spolu k dispozícii: 1 469 818 €.
 • Pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi možno poskytnúť pri vykonávaní nasledovných opatrení: – technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“), – kontrola varroázy, – racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, – podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu, – podpora obnovenia stavu včelstiev, – spolupráca s riešiteľskou organizáciou, – monitorovanie trhu, – zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu.
 • Žiadateľ zhromažďuje požiadavky jednotlivých prijímateľov pomoci, ktorých združuje alebo zastupuje a podáva hromadnú žiadosť o poskytnutie pomoci za všetkých prijímateľov pomoci na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1.
2.1 Oprávnenosť výdavkov
 • Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov všeobecne platia nasledujúce zásady: – výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu podporovanej aktivity, zaobstaranie veci či služby, musia mať preukázateľnú väzbu na túto realizáciu, alebo zaobstaranie a výdavky musia byť vynaložené v súlade s podmienkami národného programu, – výdavky musia byť použité hospodárne, účelne a efektívne, – výdavky musia byť vynaložené v priebehu podporného obdobia; výdavky vzniknuté pred začiatkom a po skončení podporného obdobia nemôžu byť preplatené, – výdavky musia byť skutočné, preukázané, identifikovateľné a doložené kópiami účtovných dokladov.
 • Ak sa pomoc viaže k oprávneným, preukázaným a dokladovaným nákladom na nákup tovarov a služieb, výška pomoci závisí od oprávnenosti prijímateľa pomoci na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – prijímateľ pomoci nie je platcom DPH: DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH, – prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. si v danom prípade môže odpočítať DPH v pomernej výške (doložené čestným vyhlásením s uvedením výpočtu DPH): oprávneným výdavkom je pomerná výška odpočítateľnej DPH vypočítaná ako súčin DPH na vstupe a koeficientu podľa § 50 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. a za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH zvýšená o DPH vynásobenú týmto koeficientom a zaokrúhlenú na dve desatinné miesta nahor, – prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. mu v danom prípade vznikne právo odpočítať si DPH: za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH. Ak žiadateľ k požiadavkám prijímateľa pomoci na úhradu týchto nákladov nepriloží jeho vyhlásenie, že nie je platcom DPH alebo vyhlásenie, že si DPH v danom prípade nemôže odpočítať vôbec alebo len v pomernej výške, predpokladá sa, že ide o prípad podľa tretej odrážky.
 • Každý oprávnený náklad musí byť riadne doložený čitateľnou kópiou účtovného dokladu, prípadne aj podkladom pre vytvorenie tohto účtovného dokladu (zmluvou, objednávkou, dodacím listom). Na účtovnom doklade môžu byť uvedené len tie položky, na ktoré je žiadaná pomoc (doklady, na ktorých okrem podporovaných položiek budú aj položky napr. „rodinného nákupu“ nebudú akceptované). Pre posúdenie, či daný účtovný prípad spadá do podporného obdobia, je rozhodujúci dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu. Účtovný doklad musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 431/2002 Z. z., v prípade prijímateľa pomoci, ktorý nie je účtovnou jednotkou, pokladničný doklad podľa §.8 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 Z. z. a musia byť vystavené spôsobom a vo forme zodpovedajúcej ustanoveniam ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú vyhotovovanie účtovných dokladov – podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad alebo odtlačok pečiatky organizácie. Druhy účtovných dokladov: – pokladničný doklad s konkrétnym označením tovaru, alebo služby (doklady so všeobecnými názvami typu „včelárske potreby“ nebudú akceptované), – faktúra (musí obsahovať slovné a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu) s príslušným dokladom o zaplatení (tzv. „predfaktúra“ alebo „zálohová faktúra “ako účtovný doklad nebude akceptovaná), – cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty a ostatné doklady preukazujúce poskytnutie cestovnej náhrady, Doklady preukazujúce skutočné zaplatenie výdavkov: – kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad, vrátane číselného označenia dokladu, pod ktorým je evidovaný v účtovníctve predávajúceho, – výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe (výpis z internetbankingu nebude akceptovaný), – potvrdenie banky o úhrade/prevode, – pokladničný doklad z banky o vykonaní vkladu hotovosti na účet, – doklad o zápočte vzájomných záväzkov a pohľadávok, – v prípade úhrady formou dobierky, doklad preukazujúci úhradu dobierky, – alebo iný daňový doklad preukazujúci úhradu.
 • V zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. nesmie platba v hotovosti prevýšiť sumu 5 000 €.
2.2 Žiadosť o pomoc (§ 3 nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Žiadosť o poskytnutie pomoci spolu s povinnými prílohami podáva žiadateľ osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 1 platobnej agentúre do 30. júna 2019 na podporné obdobie.

Žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.

K žiadosti o poskytnutie pomoci žiadateľ prikladá (podľa § 3 ods. 4 až 7 nariadenia č. 135/2017 Z. z.):

 • kópiu stanov žiadateľa,
 • ročný program rozvoja včelárstva podľa Prílohy č. 2,
 • ročný plán vzdelávania podľa Prílohy č. 3,
 • zoznam schválených včelníc podľa Prílohy č. 4,
 • vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom spolu s originálom alebo osvedčenou kópiou potvrdenia miestne príslušného daňového a colného úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky alebo nedoplatky na cle, nie staršie ako tri mesiace,
 • potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je v likvidácii alebo v reštrukturalizácii, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nebolo na neho v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti o pomoc pre nedostatok majetku zrušený konkurz,
 • vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
 • potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 3 zákona č. 82/2005 Z. z. prípadne osobitných právnych predpisov,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie,
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne pôsobiacej na území SR, nie staršie ako tri mesiace, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie,
 • originál výpisu z registra trestov vydaný generálnou prokuratúrou SR na organizáciu, nie starší ako tri mesiace,
 • vyhlásenie žiadateľa, že mu na ten istý účel nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie,
 • potvrdenie osoby poverenej viesť počítačovú databázu pre register o počte včelárov a včelstiev.
2.3 Žiadosť o vyplatenie pomoci (§ 12 nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
 • Žiadosť o vyplatenie pomoci podáva žiadateľ na platobnú agentúru osobne alebo poštou (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni platobnej agentúry) na tlačive, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 5 spolu s povinnými prílohami a príslušnými dokladmi.
 • Žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.
 • Žiadosť sa predkladá po vykonaní opatrení v zmysle nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z. do 31. júla 2020 pre opatrenia vykonané od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020
  – pre opatrenia – podľa § 12 ods. 5, vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je schválený žiadateľ povinný podať platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 do 31..mája včelárskeho roka,
  – pre opatrenia – podľa § 12 ods. 2, vykonané do 31. júla včelárskeho roka, je schválený žiadateľ povinný podať platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 do 31..júla včelárskeho roka.  Podklady pre výpočet pomoci za jednotlivé opatrenia je povinný žiadateľ predkladať v elektronickej forme, ktorej vzor poskytuje platobná agentúra.
 • Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Žiadatelia, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinní v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch vyšších ako 10 000 EUR preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa pri jednotlivých oprávnených výdavkoch, a to doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov. Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu, t. j. vyhradzuje si právo výšku vyplácanej pomoci znížiť, ak sa cena obstaraného tovaru alebo služby výrazne odlišuje od priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu.
 • Prijímatelia pomoci, ktorí vynaložili vlastné finančné prostriedky na nákup vecí, ktorých nákup je oprávnený na poskytnutie pomoci, sú považovaní za ich vlastníkov aj v tom prípade, že ich nákup uskutočnila druhá osoba (základná organizácia, regionálny spolok a iné združenia).  Prijímateľ pomoci nemôže požadovať pomoc na nákup na splátky.
 • Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.
 • Presun schválených finančných limitov medzi jednotlivými opatreniami je možný, len ak žiadateľ o presun písomne požiada platobnú agentúru a daný presun schváli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa postupu v súlade s čl. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1368, najneskôr však do dňa prijatia žiadosti o vyplatenie pomoci daného žiadateľa pre daný podporný rok. K žiadosti o vyplatenie pomoci žiadateľ prikladá (podľa § 12 ods. 4 nariadenia č. 135/2017 Z. z.):
  – vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom spolu s originálom alebo osvedčenou kópiou potvrdenia daňového a colného úradu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky alebo nedoplatky na cle, nie staršie ako tri mesiace,
  – potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 3 zákona č. 82/2005 Z. z. prípadne osobitných právnych predpisov,
  – potvrdenie Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie,
  – potvrdenie každej zdravotnej poisťovne pôsobiacej na území SR, nie staršie ako tri mesiace, že proti žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie, – potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je v likvidácii alebo v reštrukturalizácii, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nebolo na neho v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol v predchádzajúcom roku pred podaním žiadosti o pomoc pre nedostatok majetku zrušený konkurz,
  – originál výpisu z registra trestov vydaný generálnou prokuratúrou SR na organizáciu, nie starší ako tri mesiace, – kópiu zmluvy alebo potvrdenie o zriadení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
  – zoznam schválených včelníc podľa Prílohy č. 4, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. d), j), k) a l),
  – zoznam vzdelávacích aktivít podľa Prílohy č. 6, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) a písm. o) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla spolu so správou zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla spolu so správou zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla spolu so správou zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém a kópiu dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie organizujúcej kurz, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 10, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy, súťaže, medzinárodného podujatia a exkurzií včelárskych krúžkov na školské a ukážkové včelnice v SR ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 11, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s účasťou na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 12, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, u publikácií s uvedením počtu výtlačkov a názvu publikácie, jeden kus z každej vydanej publikácie a kópiu dokladov o nákladoch spojených publikačnou, osvetovou a propagačnou činnosťou, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 135/2017 Z. z., – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 13, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch na nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky a zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby pre včelárske združenia, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 14, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na koordináciu, služby a servis technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie národného programu, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 15, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 16, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s vybavením školských včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný predmet, a pri strednej odbornej škole, na ktorej sa poskytuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva v samostatnom študijnom alebo učebnom odbore, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkových a ekologických včelníc, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. k) nariadenia č. 135/2017 Z. z., – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o vybavení pokusných včelníc, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. l) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. m) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch na technické pomôcky pre včelárske krúžky, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. n) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity letných kurzov podľa Prílohy č. 21 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla spolu so správou zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o pomoc podľa § 4 ods. 1 písm. o) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte a druhu použitých prostriedkov a prípravkov na prevenciu alebo liečenie varroázy podľa Prílohy č. 22, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením podľa Prílohy č. 23, kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením
  – súhrn za ZO, podľa Prílohy č. 24, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.
  – informáciu o počte prehliadnutých včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo poverenými veterinárnymi asistentmi podľa Prílohy č. 25, kópiu poverenia od príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy SR, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte prehliadnutých včelstiev – súhrn za ZO, podľa Prílohy č. 26, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.
  – informáciu o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 27, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte a druhu prostriedkov na nákup nových úľových váh pre veterinárnych asistentov s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28 kópiu dokladov o nákladoch, ak ide o pomoc podľa § 5 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte a druhu zariadení na sezónny presun včelstiev s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 29, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópie kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, kópie dokladov o úhrade nákladov, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počtoch kočujúcich včelstiev podľa Prílohy č. 30, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópie kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou a kópie dokladov o nákladoch, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počtoch kočujúcich včelstiev – súhrn za ZO, podľa Prílohy č. 31, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 32, priebežnú alebo záverečnú správu projektu, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov a kópiu dokladov o nákladoch spojených s nákupom zariadenia na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu, ak ide o pomoc podľa § 6 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o druhu analýz medu podľa Prílohy č. 34, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o druhu analýz medu podľa Prílohy č. 34, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória alebo akreditovaného medzinárodného laboratória, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory ak ide o pomoc podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte nakúpených včelích matiek podľa Prílohy č. 35, kópie dokladov preukazujúce úhradu za nákup včelích matiek od včelára s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely chovateľovi včelích matiek podľa Prílohy č. 36, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu o počte zakúpených najviac troch nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely pre začínajúceho včelára s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 37 a Prílohy č. 38, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov; doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely; kópiu dokladov o nákladoch spojených s nákupom; doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov, ktorí absolvovali vzdelávací program pre začínajúcich včelárov alebo školu podľa § 4 ods. 1 písm. j); potvrdenie z registra, že žiadateľ počas piatich rokov nebol registrovaný včelár a čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z,
  – informáciu o počte zakúpených nových úľových zostáv pre začínajúceho včelára, kópiu dokladov o nákladoch spojených s nákupom podľa Prílohy č. 39, doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov, ktorí absolvovali vzdelávací program pre začínajúcich včelárov alebo školu podľa § 4 ods. 1 písm. j) a čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 40, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených so založením a prevádzkou testačnej stanice, ak ide o pomoc podľa § 8 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41, ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s realizáciou výskumného projektu, ak ide o pomoc podľa § 9 ods. 1 nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 42 ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených s realizáciou interaktívnej mapy regionálnych produktov a dodávateľov, ak ide o pomoc podľa § 10 nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
  – informáciu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 43 ktorou sa preukazuje oprávnenosť predkladaných dokladov, kópiu dokladov o nákladoch spojených so zvyšovaním kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu, ak ide o pomoc podľa § 11 nariadenia č..135/2017 Z. z..

  [collapse]
§ 4 a) Organizovanie prednášok

Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity
Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – VZOR

Organizovanie prednášok alebo seminárov (§ 4 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity.
Výška pomoci:
–   do 280 EUR za prednášku a seminár.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   vzdelávacia aktivita je zameraná na tému uvedenú v Prílohe č. 1 nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
–   vzdelávacia aktivita je vykonaná lektormi alebo prednášajúcimi odborníkmi v odbore včelárstvo, doporučeným Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok a schválenými žiadateľom,
–   vzdelávacia aktivita je vykonaná za účasti najmenej 20 včelárov (registrovaných v CEHZ), žiakov základných škôl, stredných odborných škôl (ktoré poskytujú vzdelávanie v študijných odboroch alebo učebných odboroch zo skupín odborov 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II a 43 Veterinárske vedy)  alebo osôb v rámci činnosti, ktorú im zabezpečujú centrá voľného času,
–   minimálna doba trvania je 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7, s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
–   správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe,
–   v prípade zmeny dátumu alebo témy prednášky oproti ročnému plánu, žiadame doložiť mailom na vcely@apa.sk každú zmenu minimálne 5 pracovných dní pred uskutočnením prednášky (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje o vzdelávacej aktivite – dátum, čas, miesto a tému, spolu s novými, zmenenými údajmi)

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam vzdelávacích aktivít podľa Prílohy č. 6.

[collapse]
§ 4 b) Vedenie včelárskych krúžkov

Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – vedenie včelárskeho krúžku
Vzor Príloha č. 8

Vedenie včelárskych krúžkov (§ 4 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: vedúci včelárskeho krúžku.

Výška pomoci:
–   do 650 EUR na vedenie každého včelárskeho krúžku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   vzdelávacia aktivita je vykonaná lektormi alebo prednášajúcimi odborníkmi v odbore včelárstvo, doporučenými Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok a schválenými žiadateľom,
–   vedúci krúžku môže viesť max. 2 včelárske krúžky,
–   vzdelávacia aktivita je vykonaná za účasti najmenej 5 členov včelárskeho krúžku, ktorí sa zúčastnili viac ako 65 vyučovacích hodín za včelársky rok,
–   minimálna doba trvania je 65 vyučovacích hodín za podporný rok (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
–   správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam vzdelávacích aktivít podľa Prílohy č. 6.

[collapse]
§ 4 c) a o) Organizovanie vzdelávacích aktivít

Príloha č.9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – kurz
Príloha č. 21 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity – letný kurz
Vzor Príloha č. 9
Vzor Príloha č. 21

Organizovanie vzdelávacích programov (§ 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č..135/2017.Z..z.)
Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity – vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva.

Výška pomoci:
–   do 900 EUR na jednodňový vzdelávací program,
–   do 1800 EUR na viacdňový vzdelávací program.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva,
–   vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 včelárov alebo začínajúcich včelárov, alebo za účasti najmenej 7 včelárov na tému inseminácie včelích matiek a senzorické hodnotenia,
–   minimálna doba trvania:-    jednodňový program trvá najmenej 10 vyučovacích hodín,
–    viacdňový program trvá najmenej 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity vykonala,
–   správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe,
–   kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie vykonávajúcej kurz.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam vzdelávacích aktivít podľa Prílohy č. 6.

Organizovanie letných kurzov včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov (§ 4 ods. 1 písm. o) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: usporiadateľ vzdelávacej aktivity – vzdelávacia inštitúcia, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva.

Výška pomoci:
–   do 1000 EUR na organizovanie letných škôl včelárstva.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva,
–   vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
–   minimálna doba trvania je 10 kalendárnych dní.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 21 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity vykonala,
–   správa zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém v listinnej alebo elektronickej podobe,
–   kópia dokladu o akreditácii v oblasti včelárstva inštitúcie vykonávajúcej kurz.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam vzdelávacích aktivít podľa Prílohy č. 6.

[collapse]
§ 4 d) Organizovanie výstav

Príloha č. 10 Organizovanie výstavy, súťaže, medzinárodného podujatia, exkurzie včelárskeho krúžku
Vzor Príloha č. 10

Organizovanie výstav, súťaží, národných a medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych krúžkov na školské a ukážkové včelnice v SR (§ 4 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: organizátor výstavy, súťaže alebo exkurzie.

Výška pomoci:
–   do 70 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú:
–    účastnícky poplatok,
–    registračný poplatok,
–    náklady na výstavbu, zariadenie a nájom výstavného stánku,
–    náklady za zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,
–    zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody alebo nájom a prevádzku sanitárnych zariadení,
–    prenájom priestorov, kde sa konajú výstavy, súťaže a iné podujatia,
–    doprava a poistenie exponátov,
–    vzorky včelích a včelárskych produktov a materiálu určeného na ochutnávky,
–    materiál potrebný na prípravu súťažných exponátov,
–    ceny a reprezentačný materiál, a to najviac vo výške 200 EUR za podujatie, pričom charakter cien musí byť spojený so včelárstvom,
–    poštovné, pozvánky a kancelárske potreby priamo súvisiace s podujatím, a to najviac vo výške 100 EUR za podujatie,
–    prepravné náklady na exkurzie včelárskych krúžkov na školské a ukážkové včelnice v SR,
–   preukázané výdavky za ubytovanie a prepravu pozvaných hostí a delegátov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:       
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s konkrétnym organizovaním výstavy, súťaže, medzinárodného podujatia a exkurzie, v prípade ak sa výstava, súťaž, alebo medzinárodné podujatie neuskutoční, bude potrebné poskytnutú pomoc na danú akciu vrátiť,
–   v prípade organizovania súťaže je nutné predložiť popis súťaže a pravidlá súťaže, vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o odovzdaní cien s podpismi ocenených,
–   pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky,
–   nie je možné poskytnúť pomoc na výkup súťažných vzoriek včelích produktov do súťaže od súťažiacich.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 10, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou, za ktorú sa žiada pomoc,
–   kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy, súťaže, medzinárodného podujatia, alebo exkurzie.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam akcií, na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu akcie, organizátora, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe),
–   zoznam školských a ukážkových včelníc v SR ak ide o organizovanie exkurzií včelárskych krúžkov na školské a ukážkové včelnice v SR podľa § 3 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017.

[collapse]
§ 4 e) Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných, národných a medzinárodných prezentačných podujatiach:

Príloha č. 11 Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích odborných a prezentačných podujatiach

Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných, národných a medzinárodných prezentačných podujatiach (§ 4 ods. 1 písm. e) nariadenia č..135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: organizácia vysielajúca zástupcov na vzdelávacie, odborné a prezentačné podujatia.

Výška pomoci:
–   do 80 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú:
–    registračný poplatok,
–    cestovné náhrady a preukázané výdavky za ubytovanie v rozsahu podľa zákona č..283/2002.Z..z.,
–    reprezentačný materiál,
–    prenájom a vybavenie výstavných a reprezentačných priestorov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach,
–   v prípade ak sa vzdelávacie, odborné, alebo prezentačné podujatie neuskutoční bude potrebné poskytnutú pomoc na danú akciu vrátiť.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia z podujatia podľa Prílohy č. 11, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s konkrétnou akciou, za ktorú sa žiada pomoc,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam akcií, na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu akcie, vysielajúcej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 4 f) Publikačná, osvetová a propagačná činnosť

Príloha č. 12 Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
Vzor Príloha č. 12

Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom (§ 4 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: subjekt zabezpečujúci publikačnú osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom.

Výška pomoci:
–   do 80 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    tvorbu, vydanie a distribúciu publikácií, brožúr, letákov a odborných časopisov,
–    tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentačných alebo propagačných filmov,
–    tvorbu a správu webových stránok,
–    získavanie, prípravu, udržiavanie, správu a prezentáciu priestorov, exponátov a predmetov súvisiacich s históriou včelárstva a s osvetou o včelárstve,
–    zabezpečenie etikiet a tabúľ na označenie predajného miesta,
–    propagačné, prezentačné a reprezentačné materiály a predmety o slovenskom včelárstve, včelích produktoch a včelárskych organizáciách,
–    digitalizáciu existujúcich vzdelávacích materiálov, historickej a odbornej literatúry o včelárstve.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s uvedením počtu výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s akciou, za ktorú sa žiada pomoc,
–   jeden kus z každej vydanej publikácie,
–   v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúľ na označenie predajného miesta, doklad preukazujúci získanie ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok včelárov Slovenska“,
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 EUR bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje Autorský zákon),
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam akcií/publikácií, na ktoré je žiadaná pomoc s uvedením subjektu, ktorý publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom zabezpečoval,
–   dátum konania akcie,
–   názov akcie,
–   názov a počet výtlačkov publikácií,
–   zdokladované náklady a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 4 g) Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky

Príloha č. 13 Nákup výpočtovej, audiovizuálnej techniky, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti
Vzor Príloha č. 13

Nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby pre včelárske združenia (§ 4 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: včelárske združenia.

Výška pomoci:
–   do 70 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    výpočtovú a audiovizuálnu techniku,
–    technické zariadenie a vybavenie vrátane príslušenstva,
–    zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup rovnakého zariadenia,
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky, zriadením pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používaním verejnej elektronickej komunikačnej služby pre včelárske združenia.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   rozpis nákladov podľa Prílohy č. 13, uvádzajúci počet a druh zakúpenej audiovizuálnej techniky,
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH na jednotlivé zariadenie zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej a audiovizuálnej techniky,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam včelárskych združení – prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 4 h) Koordinácia

Príloha č. 14 Odplata za koordináciu
Vzor Príloha č. 14

Odplata za koordináciu, služby a servis technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva Slovenskej republiky (§ 4 ods. 1 písm. h) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: organizácia zabezpečujúca koordináciu, služby a servis technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva Slovenskej republiky.

Výška pomoci:
–   do 70 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    poskytovanie koordinácie, služieb a servisu poradenských služieb a spracovávanie požiadaviek včelárov a včelárskych organizácií, poverených asistentov úradných veterinárnych lekárov a pracovníkov zodpovedných za obsluhu prístrojov a zariadení na liečenie včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na koordináciu, služby a servis technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva Slovenskej republiky.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s nákladmi na koordináciu, služby a servis technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva Slovenskej republiky,
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH u položiek: prenájom, zariadenie a údržba kancelárskych priestorov, nákup kancelárskych potrieb, výpočtová, dokumentačná a meracia technika, zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s koordináciou, službami a servisom technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni na zabezpečenie programu pre sektor včelárstva Slovenskej republiky.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam nákladových položiek, s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 4 i) Technické pomôcky a zariadenia na získavanie a spracovanie včelích produktov

Príloha č. 15 Zabezpečenie technických pomôcok
Príloha č. 44 Čestné prehlásenie
Vzor Príloha č. 15
Vzor Príloha č. 44

 

Zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov (§ 4 ods. 1 písm. i) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: subjekt financujúci nákup technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov.

Výška pomoci:
–   do 40 % oprávnených nákladov neprevyšujúcich 1 000 eur (náklady prevyšujúce 1 000 € sa akceptujú len ak konečným prijímateľom pomoci je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku).

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    zariadenia na manipuláciu a odvčelovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
–    zariadenia na vytáčanie medu,
–    odviečkovacie zariadenie,
–    zariadenia a pomôcky na spracovanie melicitóznych medov,
–    zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
–    zariadenia na čistenie medu,
–    zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
–    čerpadlo na med,
–    zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
–    plničky medu a ich príslušenstvo,
–    zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
–    zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
–    nádoby na skladovanie medu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho obnôžkového peľu alebo plástového peľu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,
–   prijímateľovi pomoci (fyzickej osobe) v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup technických pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 15, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch so zabezpečením technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 so záväzkom, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov,
–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“),
–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu
z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
–  potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku od RVPS, ak sú nálady vyššie ako 1 000 €.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 4 j) a k) a l) Vybavenie včelníc

Príloha č. 16 Vybavenie školských včelníc podľa §4 ods. 1 písm. j) Nariadenia vlády č. 135/2017 Z.z.
Vzor Príloha č. 16
Príloha č. 17 Vybavenie ukážkových a ekologických včelníc
Vzor Príloha č. 17
Príloha č. 18 Vybavenie pokusných včelníc
Vzor Príloha č. 18

Vybavenie školských včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný predmet, alebo na vybavenie školských včelníc pri strednej odbornej škole, na ktorej sa poskytuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva v samostatnom študijnom alebo učebnom odbore (§ 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: subjekt – zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení školskej včelnice.

Výška pomoci:
–   do výšky 70 % oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    projektovú dokumentáciu,
–    vybavenie školských včelníc,
–    technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov, najmä:
–    zariadenia na manipuláciu a odvčelovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
–    zariadenia na vytáčanie medu,
–    odviečkovacie zariadenie,
–    zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
–    zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
–    zariadenia na čistenie medu,
–    zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
–    čerpadlá na med,
–    zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
–    plničky medu a ich príslušenstvo,
–    zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
–    zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
–    nádoby na skladovanie medu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho obnôžkového peľu alebo plástového peľu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu,
–    zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,
–    ochranné včelárske pomôcky,
–    zabezpečenie ochrany pozemku,
–    výučbové a didaktické pomôcky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie školskej včelnice.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 16, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie školskej včelnice (akceptovateľné sú stavebné investície na zabezpečenie ochrany pozemku školskej včelnice),
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením školskej včelnice,
–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,
–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu
z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

Vybavenie ukážkových a ekologických včelníc (§ 4 ods. 1 písm. k) nariadenia č..135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: subjekt – zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení ukážkových a ekologických včelníc.

Výška pomoci:
–   do výšky 50% oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    projektovú dokumentáciu,
–    vybavenie ukážkových a ekologických včelníc,
–    technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov:
–    zariadenia na manipuláciu a odvčelovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
–    zariadenia na vytáčanie medu,
–    odviečkovacie zariadenie,
–    zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
–    zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
–    zariadenia na čistenie medu,
–    zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
–    čerpadlá na med,
–    zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
–    plničky medu a ich príslušenstvo,
–    zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
–    zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
–    nádoby na skladovanie medu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho obnôžkového peľu alebo plástového peľu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu,
–    zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,
–    ochranné včelárske pomôcky,
–    zabezpečenie ochrany pozemku,
–    výučbové a didaktické pomôcky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   včelnica, na ktorú prijímateľ pomoci požaduje pomoc musí byť schválená ako ukážková, alebo ekologická včelnica,
–   vypracovaný projekt so zameraním, obsahom činností a časovým harmonogramom realizácie,
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie ukážkových a ekologických včelníc,

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   potvrdenie o schválení ukážkovej alebo ekologickej včelnice,
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie ukážkových a ekologických včelníc (akceptovateľné sú stavebné investície na zabezpečenie ochrany pozemku ukážkových a ekologických včelníc),
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkových a ekologických včelníc,
–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,
–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

Vybavenie pokusných včelníc (§ 4 ods. 1 písm. l) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: subjekt – zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení pokusných včelníc. V prípade pokusnej včelnice je oprávneným prijímateľom pomoci organizácia pôsobiaca v oblasti vzdelávania, výskumu alebo vývoja v sektore včelárstva najmenej posledné 2 roky.

Výška pomoci:
–   do výšky 70% oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    projektovú dokumentáciu,
–    vybavenie pokusných včelníc,
–    technické pomôcky a zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov:
–    zariadenia na manipuláciu a odvčelovanie medníkov a rámikov pri medobraní,
–    zariadenia na vytáčanie medu,
–    odviečkovacie zariadenie,
–    zariadenia a pomôcky na získanie melicitóznych medov,
–    zariadenia na separáciu vosku od medu pri odviečkovancoch,
–    zariadenia na čistenie medu,
–    zariadenia a prístroje na kontrolu kvality včelích produktov,
–    čerpadlá na med,
–    zariadenia a pomôcky na manipuláciu v medárni,
–    plničky medu a ich príslušenstvo,
–    zariadenia na spracovanie medu a znižovanie obsahu vody v mede,
–    zariadenia na zabezpečenie prípravy včelích produktov na spracovanie a ich skladovanie v tepelnej a chladiacej komore,
–    nádoby na skladovanie medu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie včelieho vosku a na výrobu medzistienok,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie včelieho obnôžkového peľu alebo plástového peľu,
–    zariadenia na získavanie, spracovanie a skladovanie materskej kašičky a propolisu,
–    zariadenie na odstraňovanie včiel pri medobraní a kŕmení,
–    ochranné včelárske pomôcky,
–    zabezpečenie ochrany pozemku,
–    výučbové a didaktické pomôcky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   včelnica, na ktorú prijímateľ pomoci požaduje pomoc musí byť schválená ako pokusná včelnica,
–   vypracovaný projekt so zameraním, obsahom činností a časovým harmonogramom realizácie,
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie pokusných včelníc,
–   u pokusnej včelnice v prípade úspešných výsledkov nasleduje vypracovanie príslušnej metodiky.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   potvrdenie o schválení pokusnej včelnice,
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie pokusných včelníc (akceptovateľné sú stavebné investície na zabezpečenie ochrany pozemku pokusných včelníc),
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením pokusných včelníc,
–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa ECB,
–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 4 m)Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou

Príloha č. 19 Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou
Príloha č. 44 Čestné prehlásenie
Vzor Príloha č. 19
Vzor Príloha č. 44

Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou (§ 4 ods. 1 písm. m) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorému vznikli náklady pri zabezpečovaní ochrany včelstiev pred voľne žijúcou zverou.

Výška pomoci:
–   do výšky 50 % oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie,
–   prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou,
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev pred voľne žijúcou zverou,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 4 n) Technické pomôcky pre včelárske krúžky

Príloha č. 20 Zabezpečenie technických pomôcok pre včelárske krúžky
Vzor Príloha č. 20

Technické pomôcky pre včelárske krúžky (§ 4 ods. 1 písm. n) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: príslušná včelárska organizácia alebo vnútroorganizačné zložky pri OZ Združenie Slovenská včela (ďalej len „ZSV“) alebo OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI (ďalej len „SV“) financujúce nákup technických pomôcok pre včelárske krúžky.

Výška pomoci:
–   do 80% z kúpnej ceny technických pomôcok, najviac však 200 EUR za včelársky rok na technické pomôcky pre vedúceho včelárskeho krúžku.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
–    klobúk,
–    rozperák,
–    zmeták,
–    dymák,
–    odviečkovacia vidlička,
–    zariadenie pre chov matiek (set na značenie matiek, štartovací set na chov matiek, jenterov balík na chov matiek, izolačný rám na chov matiek),
–    zariadenie na liečenie včiel (zariadenie pri použití liečiva – Avartin, a Varidol 125, ochranná maska pri použití liečiv).

V prípade, ak daný vedúci vedie viac ako 1 včelársky krúžok, môže si nárokovať počet jednotlivých včelárskych pomôcok na krúžok, ktorý má najviac členov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením technických pomôcok pre včelárske krúžky,
–   prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup technických pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch so zabezpečením technických pomôcok pre včelárske krúžky,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok a zariadení na získavanie a spracovanie medu a včelích produktov,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 2 rokov,
–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa ECB.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 a) Nákup schválených liečiv

Príloha č. 22 Nákup prostriedkov a prípravkov na prevenciu alebo liečenie varroázy
Vzor Príloha č. 22

Pomoc v rámci opatrenia kontrola varroázy je pomoc na úhradu nákladov:

 1. na nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike na liečbu varroázy alebo na nákup prostriedkov na prevenciu varroázy,
 2. spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,
 3. na prehliadky včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach vykonané úradnými veterinárnymi lekármi alebo veterinárnymi asistentmi,
 4. na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
 5. na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov.

Nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike na liečbu varroázy alebo nákup prostriedkov na prevenciu varroázy (§ 5 ods. 1. písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorému vznikli náklady pri kúpe liečebných a preventívnych prostriedkov a prípravkov na liečbu a prevenciu proti varroáze.

Výška pomoci:
–   do 1 EUR na jedno včelstvo na úhradu nákladov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze,
–   liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky musia byť povolené v Slovenskej republike na liečbu a prevenciu varroázy včiel (zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, ďalej len „ÚŠKVBL“),
–   dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov vydaným ÚŠKVBL.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia o počte a druhu nakúpených prostriedkov a prípravkov podľa Prílohy č. 22,
–   kópia dokladov o nákladoch na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky proti varroáze.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 b) Aplikácia aerosolu

Príloha č. 23 Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v SR
Príloha č. 24 Ošetrenie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v SR – súhrn za ZO
Vzor Príloha č. 23
Vzor Príloha č. 24

Pomoc v rámci opatrenia kontrola varroázy je pomoc na úhradu nákladov:

 1. na nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike na liečbu varroázy alebo na nákup prostriedkov na prevenciu varroázy,
 2. spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,
 3. na prehliadky včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach vykonané úradnými veterinárnymi lekármi alebo veterinárnymi asistentmi,
 4. na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
 5. na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov.

Pomoc na úhradu nákladov spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii varroázy alebo liečení varroázy (§ 5 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: osoba ktorá vykonala ošetrenie včelstiev.

Výška pomoci:
–   do 0,64 EUR na jedno ošetrené včelstvo.

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny ošetrené.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   ošetrenie včelstiev musí byť vykonané v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
–   ošetrenie včelstiev musí byť potvrdené podpisom včelára, u ktorého bolo ošetrenie vykonané,
–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet ošetrených včelstiev, evidovaných ku dňu ošetrenia v CEHZ.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia o počte včelstiev ošetrených aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v Slovenskej republike podľa Prílohy č. 23 s podpismi včelárov u ktorých bolo ošetrenie vykonané,
–   kópia osvedčenia o školení na ošetrovanie včelstiev aerosólom alebo iným technologickým zariadením povoleným v SR.

Prílohy predkladané základnou organizáciou:
–   zoznam osôb, ktoré vykonávali ošetrovanie včelstiev v základnej organizácii (ďalej len „ZO“) podľa Prílohy č. 24 s uvedením počtu ošetrených včelstiev členov ZO.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, počtu ošetrených včelstiev a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 c) Prehliadky včelstiev

Príloha č. 25 Prehliadky včelstiev
Príloha č. 26 Prehliadky včelstiev – súhrn za ZO

Pomoc v rámci opatrenia kontrola varroázy je pomoc na úhradu nákladov:

 1. na nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike na liečbu varroázy alebo na nákup prostriedkov na prevenciu varroázy,
 2. spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,
 3. na prehliadky včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach vykonané úradnými veterinárnymi lekármi alebo veterinárnymi asistentmi,
 4. na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
 5. na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov.

Pomoc na úhradu nákladov na prehliadky včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo veterinárnymi asistentmi (§ 5 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: úradný veterinárny lekár alebo veterinárny asistent, ktorý vykonal prehliadky včelstiev.

Výška pomoci:
–   do 1,00 EUR na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti,
–   do 0,34 EUR na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti.

Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát na trvalom stanovišti, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   prehliadky včelstiev musia byť vykonané v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
–   pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,
–   prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom veterinárneho lekára alebo asistenta veterinárneho lekára, ktorý prehliadku vykonal,
–   prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví úradní veterinárni asistenti prípadne veterinárni lekári uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak asistent úradného veterinárneho lekára, prípadne veterinárny lekár vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému asistentovi bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,
–   pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v CEHZ.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 25 s podpisom veterinárneho asistenta, ktorý prehliadku vykonal,
–   kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,
–   kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané základnou organizáciou:
–   zoznam osôb, ktoré vykonávali prehliadky včelstiev v ZO podľa Prílohy č. 26, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev členov ZO.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, počtu prehliadnutých včelstiev a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 d) Nákup technických prostriedkov na tlmenie varoázy

Príloha č. 27 Nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných technických prostriedkov na liečenie varroázy
Príloha č. 44 Čestné prehlásenie
Vzor Príloha č. 27
Vzor Príloha č. 44

Pomoc v rámci opatrenia kontrola varroázy je pomoc na úhradu nákladov:

 1. na nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike na liečbu varroázy alebo na nákup prostriedkov na prevenciu varroázy,
 2. spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,
 3. na prehliadky včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach vykonané úradnými veterinárnymi lekármi alebo veterinárnymi asistentmi,
 4. na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
 5. na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov.

Pomoc na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy (§ 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorému vznikli náklady pri kúpe aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy.

Výška pomoci:
–   do 50 % nákladov na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
–   prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na nákup kompresora, ak žiada o pomoc na nákup kompresora alebo v predchádzajúcich 3 rokoch na nákup aerosólového vyvíjača, ak žiada o pomoc na nákup aerosólového vyvíjača.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia o počte a druhu zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie varroázy s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 27, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
–   kópia dokladov o nákladoch na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 s uznaním záväzku, že si kompresor, aerosólový vyvíjač, alebo iný certifikovaný technický prostriedok, na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov (v prípade kompresora) alebo 3 roky (v prípade aerosólového vyvíjača) od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 e) Pomoc na nákup úľových váh

Príloha č. 28 Nákup nových úľových váh pre veterinárnych asistentov
Príloha č. 44 Čestné prehlásenie
Vzor Príloha č. 28
Vzor Príloha č. 44

Pomoc v rámci opatrenia kontrola varroázy je pomoc na úhradu nákladov:

 1. na nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike na liečbu varroázy alebo na nákup prostriedkov na prevenciu varroázy,
 2. spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,
 3. na prehliadky včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach vykonané úradnými veterinárnymi lekármi alebo veterinárnymi asistentmi,
 4. na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
 5. na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov.

Pomoc na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov (§ 5 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: veterinárny asistent, ktorému vznikli náklady pri kúpe úľových váh.
Výška pomoci:
–  
do 70 % nákladov na nákup úľových váh.
Za oprávnené náklady sa považujú najmä náklady na nákup úľových váh.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup úľových váh,
–   prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na nákup úľových váh.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup úľových váh,
–   kópia dokladov o nákladoch na nákup úľových váh,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 s uznaním záväzku, že si úľové váhy, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
–   osvedčenie o absolvovaní školenia asistenta úradného veterinárneho lekára.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 a) a b) Sezónny presun včelstiev

Príloha č. 29 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev
Príloha č. 30 Sezónny presun včelstiev na stanovištiach mimo trvalých stanovíšť
Príloha č. 31 Sezónny presun včelstiev – súhrn za ZO
Príloha č. 44 Čestné prehlásenie
Vzor Príloha č. 29
Vzor Príloha č. 30
Vzor Príloha č. 31
Vzor Príloha č. 44

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev (§ 6 nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Pomoc v rámci opatrenia „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ možno poskytnúť na úhradu nákladov na:

 1. a) zariadenie na sezónny presun včelstiev,
 2. b) sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,
 3. c) vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín,
 4. d) nákup zariadenia na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

Pomoc na úhradu nákladov na zariadenie na sezónny presun včelstiev (§ 6 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady pri kúpe zariadenia na sezónny presun včelstiev.

Výška pomoci:
–   do 40 % z nákupnej ceny zariadenia na sezónny presun včelstiev, najviac však 3 300 EUR za včelársky rok.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na sezónny presun včelstiev,
–   prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na sezónny presun včelstiev v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 29, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na sezónny presun včelstiev,
–   kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR,
–   kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,
–   čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
–   pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
–   v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

Sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť (§ 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: včelár, ktorý v podpornom období presúval včelstvá na sezónne stanovištia včelstiev, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť.
Výška pomoci:
–   do 3,00 EUR na jeden sezónny presun včelstva za včelársky rok.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   pomoc na sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť môže byť poskytnutá na včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo kočujúce včelstvo v priebehu včelárskej sezóny presunuté,
–   podporu je možné poskytnúť najviac na počet včelstiev evidovaných v CEHZ k dátumu vystavenia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s počtom kočujúcich včelstiev podľa Prílohy č. 30,
–   kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR.

Prílohy predkladané základnou organizáciou:
–   zoznam kočujúcich včelárov – členov ZO podľa Prílohy č. 31 s uvedením čísla z CEHZ, celkového počtu včelstiev a počtu kočujúcich včelstiev.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, počtu kočujúcich včelstiev a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 c) Projekty

Príloha č. 32 Vypracovanie a realizácia projektov
Vzor Príloha č. 32

Pomoc na vypracovanie a realizáciu projektu na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín (§ 6 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: autor a realizátor projektu.
Výška pomoci:  do 2 000 EUR za vypracovanie a realizáciu projektov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   návrh projektu podáva žiadateľ ministerstvu do 30. apríla kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o pomoc podľa § 3 ods. 1 nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
–   schválený žiadateľ podáva ministerstvu najneskôr do 31. mája včelárskeho roka priebežnú alebo záverečnú správu predloženého projektu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 32,
–   priebežná alebo záverečná správa,
–  schválenie projektu ministerstvom.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením názvu projektu a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 d) Nákup zariadenia na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

Príloha č. 33 Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu

Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorému vznikli náklady pri kúpe zariadenia na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.
Výška pomoci: – do 50 % z nákupnej ceny zariadenia na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu, najviac však 330 EUR za včelársky rok.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zariadenie na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu,
– prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu,
– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu,
– čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 44 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci, – kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR.

Prílohy predkladané žiadateľom:
– zoznam prijímateľov pomoci s uvedením základnej organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 7 Opatrenia na podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu medu

Príloha č. 34 Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno – chemických vlastností medu
Vzor Príloha č. 34

Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu (§ 7 nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Pomoc na vykonanie opatrenia „podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu“ možno poskytnúť na:

 1. analýzu medu v rámci súťaže o najlepší med vykonanú v referenčnom laboratóriu,
 2. analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu,
 3. analýzy medu v rámci identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného medu, vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu.

Prijímateľ pomoci: subjekt/včelár, ktorému vznikli náklady za analýzy medu.
Výška pomoci:
–   do 80 % z oprávnených nákladov na analýzu medu, v rámci súťaže o najlepší med vykonanú v referenčnom laboratóriu,
–   do 100 % oprávnených nákladov na analýzu medu v rámci medzinárodných súťaží vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu,
–   do 40 % oprávnených nákladov na analýzu medu v rámci identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného medu, vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu,
–  včelárovi možno poskytnúť úhradu nákladov na analýzy najviac 3 vzoriek medu za včelársky rok v rámci každého opatrenia na podporu laboratórnych analýz.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy medu,
–   pomoc sa neposkytne, ak sa v mede potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 34, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor medu,
–   kópia dokladov o nákladoch na rozbor medu,
–   kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória v prípade pomoci podľa § 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z. alebo referenčného laboratória a schváleného medzinárodného laboratória, v prípade pomoci podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 135/2017 Z. z..

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením počtu a druhu rozborov, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 8 a) Pomoc na nákup včelích matiek

Príloha č. 35 Nákup včelích matiek
Príloha č. 36 Nákup včelích matiek – preberací protokol
Vzor Príloha č. 35
Vzor Príloha č. 36

Podpora obnovenia stavu včelstiev (§ 8 nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na:

 1. nákup včelích matiek slovenskej kranskej včely zo šľachtiteľského, rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z uznanej línie,
 2. nákup najviac troch nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole, podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
 3. nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z. alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
 4. jednu testovanú matku a na založenie a prevádzku zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na určenie plemennej hodnoty včiel (testačná stanica).

Pomoc na nákup včelích matiek slovenskej kranskej včely zo šľachtiteľského, rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z uznanej línie (§ 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil včelie matky od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu alebo rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z uznanej línie.
Výška pomoci:
–   do 10 EUR na kus na kúpenú voľne spárenú včeliu matku,
–   do 15 EUR na kus na kúpenú inseminovanú včeliu matku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–     pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom    chove,
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 35 a Prílohy č. 36, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek,
–   kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek od chovateľa včelích matiek s dekrétom šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu,
–   kópia dokladov o zakúpení včelích matiek a kópie evidenčných lístkov včelích matiek.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
–    zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie počtu zakúpených včelích matiek s rozdelením na voľne spárené a inseminované, dokladovaných nákladoch a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 8 b) Nákup nových včelstiev - začínajúci včelári

Príloha č. 37 Nákup najviac troch nových včelstiev pre začínajúcich včelárov
Príloha č. 38 Nákup včelstiev – preberací protokol
Príloha č. 44 Čestné prehlásenie
Vzor Príloha č. 38
Vzor Príloha č. 37
Vzor Príloha č. 44

Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na:

 1. nákup včelích matiek slovenskej kranskej včely zo šľachtiteľského, rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z uznanej línie,
 2. nákup najviac troch nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole, podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
 3. nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z. alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
 4. jednu testovanú matku a na založenie a prevádzku zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na určenie plemennej hodnoty včiel (testačná stanica).

Pomoc na nákup najviac troch nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely pre začínajúceho včelára (§ 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: začínajúci včelár, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c), alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole, podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.

Výška pomoci:
–   do 25 EUR oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na maximálne 3 včelstvá.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely pre začínajúcich včelárov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c), alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole, podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
–  začínajúci včelár, ktorý nakúpil včelstvá podľa § 8 ods. 1 písm. b), je povinný nakúpené včelstvá chovať najmenej počas piatich rokov.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia o počte zakúpených včelstiev s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 37 a Prílohy č. 38, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely,
–   kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely,
–   kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR,
–   doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
–   čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely a nebo registrovaný v registri,
–   kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely,
–   čestné prehlásenie podľa Prílohy č. 44, že včelstvá bude chovať najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 8 c) Nákup úľových zostáv - začínajúci včelár

Príloha č. 39 Nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúcich včelárov
Príloha č. 44 Čestné prehlásenie
Vzor Príloha č. 39
Vzor Príloha č. 44

Pomoc na nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúceho včelára (§ 8 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Prijímateľ pomoci: začínajúci včelár, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c), alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole, podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.

Výška pomoci:
–   do 45 EUR oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy. Pomoc je poskytovaná na maximálne 3 úľové zostavy.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových úľových zostáv pre začínajúcich včelárov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c), alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole, podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
–   začínajúci včelár, ktorý nakúpil úľové zostavy podľa § 8 ods. 1 písm. c), je povinný nakúpené úľové zostavy používať najmenej počas piatich rokov.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 39, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových úľových zostáv,
–   doklad o absolvovaní školenia pre začínajúcich včelárov, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
–   čestné vyhlásenie začínajúceho včelára, že počas posledných piatich rokov nechoval včely a nebol registrovaný v registri,
–   kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy,
–  čestné prehlásenie podľa Prílohy č. 44, že zakúpené úľové zostavy bude používať najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   zoznam prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 8 d) Založenie a prevádzka testačných staníc

Príloha č. 40 Založenie a prevádzka testačných staníc

Pomoc na jednu testovanú matku a na založenie a prevádzku testačných staníc (§ 8 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z.)
Prijímateľ pomoci: subjekt ktorému vznikli náklady na založenie a prevádzku testačnej stanice.

Výška pomoci:
–   do 150 eur na jednu testovanú matku a na založenie a prevádzku testačnej stanice.

Za oprávnené náklady podľa § 8 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 135/2017 Z. z. sa považujú náklady na:

 • 18 kg cukru, 3 kg medzistienok a 30 kusov prírezov na každú prijatú včeliu matku na testovanie,
 • 10 kg cukru v každom ďalšom roku na každú testovanú včeliu matku,
 • zdravotné vyšetrenia testovaných včelstiev zahŕňajúce vzorky včiel, meliva a klinické prehliadky,
 • najmenej 30 % rezervných úľov z počtu testovaných včelstiev rámikovej miery B-10,
 • úlik na odložence so štyrmi až piatimi rámikmi podľa počtu testovaných včelích matiek,
 • úľovú váhu s rozsahom od 0,1 kg do 150 kg,
 • váhu pre medný výnos s rozsahom od 0,01 kg do 50 kg,
 • váhu na váženie matiek s miligramovou vážkou minimálne s rozsahom 150 mg až 250 mg,
 • stereomikroskop a lupu do trojnásobného zväčšenia,
 • varroa-podložky,
 • počítač a multifunkčné zariadenie na tlač, skenovanie a kopírovanie,
 • nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádeži vybavenia testovacej stanice a na ochranu pred voľne žijúcou zverou,
 • krovinorez,
 • batérie ako zdroj elektrickej energie,
 • označenie testovacej stanice upozorňujúcimi alebo výstražnými tabuľkami,
 • nákup čistokrvného plemenného materiálu kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretej krajiny po odsúhlasení poverenou plemenárskou organizáciou uznanou príslušným orgánom v inom členskom štáte Európskej únie alebo v tretej krajine,
 • nevyhnutnú dopravu členov uznávacej komisie pri výkone ich funkcie.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na založenie a prevádzku testačnej stanice.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 40, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na založenie a prevádzku testačnej stanice,
–   pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 € bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
–   kópia dokladov o nákladoch spojených so založením a prevádzkovaním testačnej stanice.

Prílohy predkladané žiadateľom:
–   aktuálny zoznam registrovaných testačných staníc,
–   zoznam prijímateľov pomoci, s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 9 Spolupráca s riešiteľskou organizáciou

Príloha č. 41 Spolupráca s riešiteľskou organizáciou

Spolupráca s riešiteľskou organizáciou (§ 9 nariadenia č. 135/2017 Z. z.)

Pomoc v rámci opatrenia spolupráca s riešiteľskou organizáciou sa poskytuje na realizáciu projektu rozvoja vedy a výskumu (výskumný projekt) v oblasti:

 1. šľachtenia a ochrany genetických zdrojov slovenskej kranskej včely a podpory založenia a vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej, chovateľov včiel a stanovíšť včelstiev,
 2. uplatňovania ozdravovacích metód a spôsobov ošetrovania včelstiev vedením evidencie stanovíšť včelstiev,
 3. kvalitatívnej charakteristiky včelích produktov,
 4. zdravotného účinku včelích produktov,
 5. opeľovacej činnosti včiel a jej vplyvu na zvyšovanie úrod poľnohospodárskych plodín,
 6. hľadania alternatívnych liečiv proti včeliemu klieštiku (Varroa destructor) s cieľom vytvoriť návrh metodiky postupu pre alternatívne liečenie,
 7. monitoringu výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike,
 8. monitoringu výskytu inváznych druhov parazitov alebo škodcov včely medonosnej alebo plástov,
 9. alternatívnych liečiv proti inváznym druhom parazitov alebo škodcov včely medonosnej alebo plástov.

Prijímateľ pomoci: riešiteľská organizácia.

Výška pomoci: do 80 % nákladov na realizáciu výskumného projektu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   žiadateľ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu a s návrhom zmluvy s riešiteľskou organizáciou, ktorá upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, ministerstvu v termíne do 30. apríla kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o pomoc podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z.
–   schválený žiadateľ najneskôr do 31. mája včelárskeho roka predložiť ministerstvu priebežnú správu o realizácii výskumného projektu,
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu projektu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:
–   informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na projekt,
–   priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom,
–   kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu.

[collapse]
§ 10 Monitorovanie trhu

Príloha č. 42 Monitorovanie trhu

Monitorovanie trhu (§ 10 nariadenia č. 135/2017 Z. z)

Pomoc na vykonanie opatrenia monitorovanie trhu možno poskytnúť na vytvorenie centrálne spravovanej mapovej databázy regionálnych včelárov a dodávateľov včelích produktov.

Prijímateľ pomoci: spracovateľ mapovej databázy.

Výška pomoci:
–   do 80 % nákladov na vytvorenie centrálne spravovanej mapovej databázy regionálnych včelárov a dodávateľov včelích produktov,
–  celkové náklady na monitorovanie trhu predstavujú do 5 000 EUR.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu monitorovania trhu.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 42, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na monitorovanie trhu,
 • priebežná alebo záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s vytvorením interaktívnej mapy regionálnych producentov a dodávateľov včelích produktov,
 • kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu interaktívnej mapy.
  [collapse]
§ 11 Zvyšovanie kvality výrobkov

Príloha č. 43 Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu
Vzor Príloha č. 43

Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu (§ 11 nariadenia č. 135/2017 z. z.)

Pomoc na vykonávanie opatrenia zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu súvisiacich s propagáciou:

 • používania nezapísaného označenia ,,Certified bee friendly“ alebo
 • farmárskej praxe priateľskej ku včelám.

Prijímateľ pomoci: subjekt, ktorý v podpornom období zvyšuje kvalitu výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu.

Výška pomoci:
–  do 80 % nákladov na zavedenie interných národných noriem kvality i noriem kvality včelích produktov v Európskej únii a úhradu nákladov spojených s propagáciou farmárskej praxe priateľskej k včelám,
–  celkové náklady na zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu predstavujú do 5 000 EUR.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
–   predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zvyšovanie kvality výrobkov.

Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 43, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na zvyšovanie kvality výrobkov.
  [collapse]

Súbory:
Príručka na stiahnutie – doc
Všetky prílohy – rar

 

 

Related Posts