Dotácie Nariadenia vlády Oznamy Oznamy PPA

Nová príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

Vážení predsedovia a tajomníci,

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020, ktorá je platná od 1.11.2019.

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

a) používali iba aktuálne prílohy

b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)

c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh

d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020)

e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)

Nové prílohy k Príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020 sú dostupné, ako prílohy v článku (viď nižšie).

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať.

 

Nariadenie vlády 337_2019

Nová príručka-pre-žiadatela-pre-podporný-rok-2019_2020_25.11.2019

Nové prílohy PPA 2019/2020

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Príloha č. 6 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška alebo seminár)

Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)

Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz včelárstva)

Príloha č. 9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe)

Príloha č. 10 Zabezpečenie včelárskej konferencie

Príloha č. 11 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva)

Príloha č. 12 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike

Príloha č. 13 Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Príloha č. 14 Publikačná, osvetová alebo propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom

Príloha č. 15 Zabezpečenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Príloha č. 16 Nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky

Príloha č. 17 Zabezpečenie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov

Príloha č. 18 Nákup zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva

Príloha č. 19 Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

Príloha č. 20 Vybavenie včelnice strednej, vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie, inej inštitúcie

Príloha č. 21 Vybavenie ukážkovej, ekologickej, pokusnej včelnice

Príloha č. 22 Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Príloha č. 23 Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

Príloha č. 24 Zabezpečovanie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci

Príloha č. 25 Nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku

Príloha č. 26 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá

Príloha č. 27 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá

Príloha č. 28 Nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá

Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)

Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu

Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)

Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu

Príloha č. 33 Nákup izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo

Príloha č. 34 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev

Príloha č. 35 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

Príloha č. 36 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva – súhrn za organizáciu

Príloha č. 37 Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

Príloha č. 38 Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

Príloha č. 39 Úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov

Príloha č. 40 Úhrada nákladov na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek

Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Príloha č. 43 Nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 44 Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely – preberací protokol

Príloha č. 45 Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 46 Vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci

Related Posts