Dotácie Nariadenia vlády Oznamy

Nová príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020

Vážení predsedovia a tajomníci,

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila k Nariadeniu vlády 337/2019 novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020, ktorá je platná od 1.11.2019.

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

a) používali iba aktuálne prílohy

b) skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)

c) skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh

d) zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020)

e) nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)

f) doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení. V prípade ak neviete stiahnuť svoj výpis z účtu cez IB obráťte sa na svoju banku ktorá Vám s tým ochotne pomôže.

Prílohy k Príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva 2019/2020 sú dostupné, ako prílohy v článku (viď nižšie).

Nariadenie vlády 337_2019

Príručka-pre-žiadatela-pre-podporný-rok-2019_2020 platná od 1.11.2019

Príručka pre žiadateľa pre podporný rok 2019_2020 platná od 1.11.2019 – word

Obežník SZV č.2_2020 – Usmernenie k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov k nariadeniu 337_2019

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV je povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne:

 1. Doklady realizované od 1.8.2019 do 31.12.2019 musia byť odovzdané do 20.1.2020.
 2. Doklady realizované od 1.1.2020 do 31.3.2020 musia byť odovzdané do 20.4.2020.
 3. Doklady realizované od 1.4.2020 do 30.6.2020 musia byť odovzdané do 1.7.2020.

 

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

1. DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Na účely príručky pre žiadateľa sa podľa NV č. 337/2019 Z. z. rozumie:

Včelárskym opatrením: opatrenie, ktoré je uvedené v § 1.

Včelárskym podopatrením: činnosť, ktorou sa vykonáva včelárske opatrenie.

Včelárskym rokom: včelársky rok od 1. augusta do 31. júla, ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa podáva žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o schválenie pomoci“).

Včelárom: osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „register včelstiev“ alebo „CEHZ“) registrované najmenej jedno včelstvo včiel medonosných (ďalej len „včelstvo“),

Včelárskym združením: právnická osoba, ktorá podľa údajov v registri včelstiev združuje najmenej dvoch včelárov.

Včelárskym začiatočníkom: fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), združená vo včelárskom združení:
– na ktorú počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z. nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované včelstvo a pre ktorú nebola poskytnutá pomoc na obstaranie včelstva a úľovej zostavy
– ktorá počas včelárskeho roka úspešne ukončila vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.
– ktorá v danom včelárskom roku nakúpila včelstvá a úľové zostavy.

Žiadateľom:
včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev.
Schváleným žiadateľom: žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie pomoci vo včelárskom roku.

Koneční prijímatelia pomoci:

1. schválený žiadateľ,
2. včelárske združenie – má právnu formu združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo družstva
3. organizačná jednotka – na účely NV č. 337/2019 Z. z. právnická osoba, teda ide o organizačnú jednotku konajúcu vo vlastnom mene v rámci združenia podľa § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
4. vzdelávacia inštitúcia,
5. včelár,
6. fyzická osoba, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti,
7. fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev,
8. včelársky začiatočník.

Koneční prijímatelia pomoci sú uvedení pri jednotlivých podopatreniach v bode 3.

Včelárskym produktom: poľnohospodársky produkt, ktorý patrí pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov v sektore včelárskych produktov.
Oprávnenými nákladmi: náklady na obstaranie tovarov, služieb alebo poskytnutie prác použitých na vykonanie včelárskeho opatrenia vo výške, v ktorej konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý tieto náklady vynaložil, nevzniklo právo odpočítať daň z pridanej hodnoty z týchto tovarov, služieb alebo prác.  

[collapse]
2. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
 • V prípade legislatívnych zmien Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v dostatočnom predstihu oznámi zmeny na svojom webovom sídle www.apa.sk
 • Na základe národného programu schváleného Európskou komisiou bol pre Slovenskú republiku upravený podiel Európskej únie na financovaní tohto programu počas podporného obdobia 2019/2020 na čiastku 734 909 eur, čo spolu s podielom zo štátneho rozpočtu predstavuje pomoc v nasledovnom rozsahu:
  platby zo zdrojov EÚ: 734 909 eur
  platby zo zdrojov SR: 734 909 eur
  spolu k dispozícii: 1 469 818 eur
 • Pomoc z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu možno poskytnúť na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva, ktorými sú:
  a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),
  b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze,
  c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
  d) podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),
  e) podpora obnovenia stavu včelstiev,
  f) spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum“).
2.1 Oprávnenosť výdavkov
 • Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov všeobecne platia nasledujúce zásady:
  – výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu podporovanej aktivity, zaobstaranie veci či služby, musia mať preukázateľnú väzbu na túto realizáciu, alebo zaobstaranie a výdavky musia byť vynaložené v súlade s podmienkami národného programu,
  – výdavky musia byť použité hospodárne, účelne a efektívne,
  – výdavky musia byť vynaložené v priebehu včelárskeho roka; výdavky vzniknuté pred začiatkom a po skončení včelárskeho roka nemôžu byť preplatené,
  – výdavky musia byť skutočné, preukázané, identifikovateľné a doložené kópiami účtovných dokladov.
 • Ak sa pomoc viaže k oprávneným, preukázaným a dokladovaným nákladom na nákup tovarov a služieb, výška pomoci závisí od oprávnenosti konečného prijímateľa pomoci na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)
  – konečný prijímateľ pomoci nie je platcom DPH: DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH,
  – konečný prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. si v danom prípade môže odpočítať DPH v pomernej výške (doložené čestným vyhlásením s uvedením výpočtu DPH): oprávneným výdavkom je pomerná výška odpočítateľnej DPH vypočítaná ako súčin DPH na vstupe a koeficientu podľa § 50 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. a za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH zvýšená o DPH vynásobenú týmto koeficientom a zaokrúhlenú na dve desatinné miesta nahor,
  – konečný prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. mu v danom prípade vznikne právo odpočítať si DPH: za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH. Ak žiadateľ k požiadavkám konečného prijímateľa pomoci na úhradu týchto nákladov nepriloží jeho vyhlásenie, že nie je platcom DPH alebo vyhlásenie, že si DPH v danom prípade nemôže odpočítať vôbec alebo len v pomernej výške, predpokladá sa, že ide o prípad podľa tretej odrážky.
 • Každý oprávnený náklad musí byť riadne doložený čitateľnou kópiou účtovného dokladu, prípadne aj podkladom pre vytvorenie tohto účtovného dokladu (zmluvou, objednávkou, dodacím listom). Na účtovnom doklade môžu byť uvedené len tie položky, na ktoré je žiadaná pomoc (doklady, na ktorých okrem podporovaných položiek budú aj položky napr. „rodinného nákupu“ nebudú akceptované). Pre posúdenie, či daný účtovný prípad spadá do včelárskeho roka, je rozhodujúci dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu. Účtovný doklad musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 431/2002 Z. z., v prípade konečného prijímateľa pomoci, ktorý nie je účtovnou jednotkou, pokladničný doklad podľa §.8 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 Z. z. a musia byť vystavené spôsobom a vo forme zodpovedajúcej ustanoveniam ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú vyhotovovanie účtovných dokladov – podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad alebo odtlačok pečiatky organizácie.

  Druhy účtovných dokladov
  :
  – pokladničný doklad s konkrétnym označením tovaru, alebo služby (doklady so všeobecnými názvami typu „včelárske potreby“ nebudú akceptované),
  – faktúra (musí obsahovať slovné a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu) s príslušným dokladom o zaplatení (tzv. „predfaktúra“ alebo „zálohová faktúra “ako účtovný doklad nebude akceptovaná),
  – cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty a ostatné doklady preukazujúce poskytnutie cestovnej náhrady.

  Doklady preukazujúce skutočné zaplatenie výdavkov
  :
  – kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad, vrátane číselného označenia dokladu, pod ktorým je evidovaný v účtovníctve predávajúceho,
  – výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe (výpis z internet bankingu nebude akceptovaný),
  – potvrdenie banky o úhrade/prevode,
  – pokladničný doklad z banky o vykonaní vkladu hotovosti na účet,
  – doklad o zápočte vzájomných záväzkov a pohľadávok,
  – v prípade úhrady formou dobierky, doklad preukazujúci úhradu dobierky,
  – alebo iný daňový doklad preukazujúci úhradu.
 • V zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. nesmie platba v hotovosti prevýšiť sumu 5 000 eur.
§ 3 Schvaľovanie poskytnutia pomoci
 • Žiadosť o schválenie pomoci podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátumu, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o schválenie podanú mimo tejto lehoty sa neprihliada (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni agentúry).
 • Žiadosť o schválenie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry (Príloha č. 1).
 • Žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.
 • Žiadosť o schválenie pomoci obsahuje (podľa § 3 ods. 3 NV č. 337/2019 Z. z.):
  a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo (ďalej len „IČO“),
  b) určenie včelárskeho opatrenia a návrh jeho rozpočtu,
  c) popis projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt už agentúre predložil,
  d) popis projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa § 10 a tento projekt agentúre predložil.Prílohou k žiadosti o schválenie pomoci sú (podľa § 3 ods. 4 NV č. 337/2019 Z. z.):
  a) určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu (Príloha č. 2),
  b) plán vykonávania včelárskych podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) (Príloha č. 3), ktorý obsahuje miesto a čas ich vykonávania, ak je včelárskym opatrením technická pomoc,
  c) osnova projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. c) a d),
  d) projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt agentúre nepredložil,
  e) projekt aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak je včelárskym opatrením spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum a žiadateľ tento projekt agentúre nepredložil.
 •  Žiadateľ, ktorý podáva agentúre žiadosť o schválenie pomoci, ktorej prílohou sú dokumenty podľa § 3 ods. 4 písm. c) až e), je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) jedno vyhotovenie týchto dokumentov.
 • Poskytnutie pomoci možno schváliť len žiadateľovi na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku.
 • Vo veci žiadosti o poskytnutie pomoci podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi (ďalej len „NV č. 135/2017 Z. z.“) s konaním začatým a právoplatne neskončeným do 31. 10. 2019 bude rozhodnuté podľa NV č. 337/2019 Z. z.
 • Ak ide o poskytnutie pomoci na opatrenie spolupráce s riešiteľskou organizáciou podľa § 9 NV č. 135/2017 Z. z., možno požiadať o zmenu oblasti projektu aplikovaného výskumu na inú oblasť projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z. Prílohu projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z., možno agentúre podať do 30. 11. 2019. Na žiadosť podanú po tomto termíne sa neprihliada.
 • Ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť o schválenie pomoci spolu s prílohami, agentúra bude požadovať doplnenie dokladov alebo údajov k žiadosti o schválenie pomoci formou zaslania elektronickej „Výzvy na doplnenie žiadosti“. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedoplní požadované doklady alebo údaje, resp. doklady alebo údaje nebudú úplné, agentúra pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení správneho konania. Ak nebudú doklady alebo údaje doplnené v stanovenej lehote alebo nebudú úplné, agentúra rozhodne o zastavení správneho konania.
  § 4 Poskytovanie pomoci
 • Žiadosť o poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o poskytnutie pomoci“) podáva schválený žiadateľ agentúre od 1. júla do 31. júla včelárskeho roka, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátumu, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o poskytnutie pomoci podanú mimo tejto lehoty sa neprihliada (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni agentúry).
 • Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry (Príloha č. 5)
 • Žiadosť o poskytnutie pomoci obsahuje:
  a) identifikačné údaje schváleného žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a IČO a b) výšku požadovanej pomoci na včelárske opatrenie.
 • Žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.
 • Podklady pre výpočet pomoci za jednotlivé opatrenia je povinný žiadateľ predkladať v elektronickej forme, ktorej vzor poskytuje agentúra.
 • Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania včelárskeho opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb použitých na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku uskutočňovaný tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na jeho vykonanie. V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa pri jednotlivých oprávnených výdavkoch, a to doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov. Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu, t. j. vyhradzuje si právo výšku vyplácanej pomoci znížiť, ak sa cena obstaraného tovaru alebo služby výrazne odlišuje od priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu.
 • Koneční prijímatelia pomoci, ktorí vynaložili vlastné finančné prostriedky na nákup vecí, ktorých nákup je oprávnený na poskytnutie pomoci, sú považovaní za ich vlastníkov aj v tom prípade, že ich nákup uskutočnila druhá osoba (organizácia a iné združenia).
 • Konečný prijímateľ pomoci nemôže požadovať pomoc na nákup na splátky.
 • Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú (podľa § 4 ods. 4 NV č. 337/2019 Z. z.):
  A. potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči schválenému žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na jeho majetok nebol v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
  B. písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  C. písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu pomoc poskytuje,
  D. písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
  E. originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ktorým schválený žiadateľ preukazuje, že nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
  F. písomná informácia o identifikačných údajoch konečného prijímateľa pomoci, ktorý vykonával včelárske opatrenie v rozsahu:
  1. registračné číslo uvedené v registri včelstiev, ak konečný prijímateľ pomoci je včelár,
  2. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba,
  3. obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba – podnikateľ,
  4. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je právnická osoba,G. písomná informácia, ktorá obsahuje určenie včelárskeho opatrenia podľa § 10 alebo včelárskeho podopatrenia a výšky pomoci žiadanej na jeho vykonanie pre konečného prijímateľa pomoci,
  H. písomná informácia, ktorá obsahuje určenie tovarov, stavebných prác alebo poskytnutých služieb, ktoré konečný prijímateľ pomoci obstaral na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a výšku finančných prostriedkov, ktoré na ich obstaranie vynaložil,
  I. kópie dokladov, ktoré preukazujú náklady na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia; tieto doklady musia obsahovať slovné a číselné označenie, obsah včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum vynaloženia nákladov alebo výdavkov na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak konečný prijímateľ pomoci vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,
  1) doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa tohto osobitného predpisu,J. doklady o úhrade nákladov podľa písmena I. na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia,
  K. písomná informácia, či konečný prijímateľ pomoci je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  L. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu,M. osobitný doklad o vykonávaní včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia
 • Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný agentúre predložiť doklady za včelárske podopatrenia vykonané konečnými prijímateľmi pomoci nasledovne:

  1. do konca februára
  včelárskeho roka doklady:- podľa písm. F až K, ak boli náklady uhradené do 31. decembra včelárskeho roka,
  – podľa písm. F, G a M, ak boli vykonané podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo § 7 ods. 1 písm. b) do 31. decembra včelárskeho roka
 • 2. do 31. mája včelárskeho roka doklady:
  – podľa písm. F až K, ak boli náklady uhradené od 1. januára do 31. marca včelárskeho roka,
  – podľa písm. F, G a M, ak boli vykonané podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f), § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo § 7 ods. 1 písm. b) od 1. januára do 31. marca včelárskeho roka, – podľa § 7 ods. 1 písm. d) priebežnú správu o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a úplné znenie tohto projektu, ak ho agentúre nepredložil,
  – podľa § 10 priebežnú správu o realizácii projektu aplikovaného výskumu.
 • Schválený žiadateľ, je povinný do 31. mája včelárskeho roka predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie priebežnej správy o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a priebežnej správy o realizácii projektu aplikovaného výskumu a zároveň úplné znenie týchto projektov.
 • Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný oznámiť agentúre zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) (zabezpečenie prednášky alebo seminára, včelárskeho krúžku, letného kurzu včelárstva, vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe, včelárskej konferencie) 5 pracovných dní pred ich plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania týchto podopatrení). V prípade, že uvedené podopatrenia neboli zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné oznámiť agentúre miesto, dátum a čas 5 pracovných dní pred ich vykonaním. V prípade, že si schválený žiadateľ túto povinnosť nesplní, nebude možné mu poskytnúť pomoc na vykonanie takéhoto neoznámeného podopatrenia.
 • Pomoc možno poskytnúť len na včelárske opatrenie, na ktorého vykonávanie je poskytnutie pomoci schválené a ktoré vo včelárskom roku vykonal konečný prijímateľ pomoci.
 • Pomoc sa poskytuje na včelárske opatrenie vykonané vo včelárskom roku, ak z rozhodnutia o poskytnutí pomoci nevyplýva, že pomoc sa poskytuje len na vykonanie včelárskeho opatrenia vykonaného po schválení poskytnutia pomoci.
 • Pomoc sa neposkytuje na včelárske opatrenie, ak na jeho vykonávanie bola poskytnutá podpora pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
 • Schválený žiadateľ nesmie zabezpečovať poskytovanie pomoci pre konečného prijímateľa pomoci, pre ktorého poskytovanie pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie zabezpečuje iný schválený žiadateľ.
 • Schválený žiadateľ je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o zabezpečovaní poskytovania pomoci so vzdelávacou inštitúciou, s fyzickou osobu, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú, fyzickou osobou oprávnenou vykonávať odborné veterinárne činnosti, fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev, včelárom, včelárskym začiatočníkom, včelárskym združením alebo organizačnou jednotkou
  a) ktorá nie je jeho spoločníkom alebo členom,
  b) pre ktorú zabezpečovanie poskytovania pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie nezabezpečuje iný schválený žiadateľ a c) ktorá spĺňa podmienky podľa § 4 odseku 10 NV č. 337/2019 Z. z..
 • Organizačná jednotka je na účely NV č. 337/2019 Z. z. právnická osoba, teda ide o organizačnú jednotku konajúcu vo vlastnom mene v rámci združenia podľa § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • Spoločníkom je spoločník včelárskeho združenia, ktoré má právu formu obchodnej spoločnosti.
 • Členom je člen včelárskeho združenia, ktoré má právnu formu združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo družstva.Ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť o poskytnutie pomoci spolu s prílohami, agentúra bude požadovať doplnenie dokladov alebo údajov k žiadosti o poskytnutie pomoci formou zaslania elektronickej „Výzvy na doplnenie žiadosti“. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedoplní požadované doklady alebo údaje, resp. doklady alebo údaje nebudú úplné, agentúra pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení správneho konania,. Ak nebudú doklady alebo údaje doplnené v stanovenej lehote alebo nebudú úplné, agentúra rozhodne o zastavení správneho konania.
  [collapse]
§ 5 Technická pomoc

Pomoc v rámci opatrenia „Technická pomoc“ možno poskytnúť na:

a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva,
b) zabezpečenie včelárskeho krúžku,
c) zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
d) zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe,
e) zabezpečenie včelárskej konferencie,
f) poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva pre včelára,
g) zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike,
h) zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
i) zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosti súvisiacej so včelárstvom,
j) uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia,
k) obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením,
l) obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
m) obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,
n) obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku,
o) vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe,
p) vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
q) ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
r) monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
s) zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

[collapse]
§ 5 a) Zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva

Príloha č. 6 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška alebo seminár)

VZOR Príloha č. 6 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška aleb…

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV –vzdelávanie členov SZV
Výška pomoci: – do 280 eur za prednášku alebo seminár.

Témy prednášok a seminárov:

 1. Choroby včiel
 2. Všeobecné včelárstvo
 3. Včelárske produkty
 4. Odborné vzdelávanie včelárov
 5. Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo ekológia včelárstva

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– prednáška alebo seminár sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 účastníkov,
– minimálna doba trvania sú 2 vyučovacie hodiny (1 vyučovacia hodina = 45 minút),
Upozornenie: Pomoc možno poskytnúť vo včelárskom roku na zabezpečenie najviac jednej prednášky alebo jedného seminára na každých 50 včelárov, ktorých podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prednášky alebo seminára združuje konečný prijímateľ pomoci.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– dokumentácia z prednášky alebo seminára (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:  – názov vzdelávacej aktivity,
– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
– meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
– prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

– správu zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania max. 5 fotiek v tlačenej forme..

Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie prednášky alebo seminára 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia). V prípade, že uvedené podopatrenie nebolo zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné písomne oznámiť sekretariátu SZV miesto, dátum a čas 10 pracovných dní pred jeho vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi).  Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 6 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
– správa zo vzdelávacej aktivity spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom, max jedna fotka),
– zoznam konečných prijímateľov pomoci a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 b) Zabezpečenie včelárskeho krúžku

Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)
VZOR_Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie v…

Pomoc je určená pre vedúcich včelárskeho krúžku, ktorý je členom SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

Výška pomoci: do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku.
Podmienky pre poskytnutie pomoci: – včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 členov (účastníkov), ktorí sa zúčastnia najmenej 66 vyučovacích hodín za včelársky rok (1 vyučovacia hodina = 45 minút).
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci: – dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
– názov vzdelávacej aktivity,
– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
– meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a – prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie včelárskeho krúžku 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia). V prípade, že uvedené podopatrenie nebolo zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné písomne oznámiť sekretariátu SZV miesto, dátum a čas 10 pracovných dní pred jeho vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi). Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),
– zoznam konečných prijímateľov pomoci a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 c) Zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov

Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz včelárstva)
VZOR_Príloha č. 8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz vče…

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, deti a mládež členov SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: organizačná jednotka včelárskeho združenia, ktorá je usporiadateľom letného kurzu včelárstva.
Výška pomoci: do 1 000 eur na zabezpečenie letného kurzu včelárstva.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– letný kurz včelárstva sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov vo veku 6 až 19 rokov,
– doba trvania je najmenej 7 kalendárnych dní. Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– dokumentácia z letného kurzu včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
– názov vzdelávacej aktivity,
– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
-meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
– prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie letného kurzu včelárstva 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia). V prípade, že uvedené podopatrenie nebolo zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné oznámiť sekretariátu SZV miesto, dátum a čas 10 pracovných dní pred jeho vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi). Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 8 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),
– zoznam konečných prijímateľov pomoci a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 d) Zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe

Príloha č. 9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe)
VZOR_Príloha č. 9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vzdelávanie v …

Pomoc je určená pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré vzdelávajú členov SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: usporiadateľ – vzdelávacia inštitúcia, ktorá je oprávnená poskytovať vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom vzdelávacom programe.
Výška pomoci: – do 900 eur na jednodňový vzdelávací program, – do 1 800 eur na viacdňový vzdelávací program.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– vzdelávací program je vykonaný vzdelávacou inštitúciou, ktorá má akreditovaný vzdelávací program v oblasti včelárstva,
– vzdelávací program je vykonaný za účasti najmenej 15 účastníkov (včelárov alebo včelárskych začiatočníkov), alebo za účasti najmenej 7 včelárov, ktorého témou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov,
– minimálna doba trvania: – jednodňový program trvá najmenej 10 vyučovacích hodín, – viacdňový program trvá najmenej 20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– kópia potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu, v ktorom sa vzdelávanie uskutočnilo,
– dokumentácia z akreditovaného vzdelávacieho programu v oblasti včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
– názov vzdelávacej aktivity,
– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
– meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
– prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

– kópia zmluvy medzi usporiadateľom (vzdelávacou inštitúciou) a fyzickou osobou, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla o zabezpečovaní vzdelávania v oblasti včelárstva.

Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie vzdelávania 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia). V prípade, že uvedené podopatrenie nebolo zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné oznámiť sekretariátu SZV miesto, dátum a čas 10 pracovných dní pred jeho vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi). Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
–prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 9 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),
– zoznam konečných prijímateľov pomoci a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 e) Zabezpečenie včelárskej konferencie

Príloha č. 10 Zabezpečenie včelárskej konferencie
VZOR_Príloha č. 10 Zabezpečenie včelárskej konferencie

Pomoc je určená pre účastníka, ktorý vystupuje  na konferencii  vzdelávacej inštitúcii, SZV a RZ SZV na vzdelávanie členov SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: účastník, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.
Výška pomoci: 100 eur za odmenu pre účastníka, ktorý vystupuje na včelárskej konferencii.
Podmienky pre poskytnutie pomoci: – včelárska konferencia je vykonaná za účasti najmenej 30 účastníkov okrem tých, ktorí na nej vystupujú, – pomoc možno poskytnúť len pre účastníka, ktorý vystúpi na včelárskej konferencii.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom: – dokumentácia zo včelárskej konferencie, ktorá obsahuje:
– názov včelárskej konferencie,
– tému včelárskej konferencie,
– názvy a stručný obsah príspevkov prezentovaných na včelárskej konferencii,
– dátum uskutočnenia včelárskej konferencie,
– meno a priezvisko účastníkov včelárskej konferencie, ktorí na nej prezentovali príspevky,
– meno a priezvisko ostatných účastníkov včelárskej konferencie a
– prezenčnú listinu s podpismi týchto účastníkov včelárskej konferencie.

Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie včelárskej konferencie 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia). V prípade, že uvedené podopatrenie nebolo zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné oznámiť agentúre miesto, dátum a čas 10 pracovných dní pred jeho vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi). Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina podľa Prílohy č. 10 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá včelársku konferenciu organizovala a podpisom osoby, ktorá vystupovala na včelárskej konferencii,
– správa zo včelárskej konferencie spolu s fotodokumentáciou z priebehu vzdelávania v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému včelárskej konferencie, spolu so stručným obsahom prezentovaných príspevkov),
– zoznam konečných prijímateľov pomoci a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
5 f) Poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva

Príloha č. 11 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva)
VZOR_Príloha č. 11 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (poskytovanie poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva)

Pomoc je určená pre SZV, ktoré môže uzavrieť dohodu s poradcom alebo konzultantom, ktorý radí členom SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ.
Výška pomoci: 100 eur pre schváleného žiadateľa.
Podmienky pre poskytnutie pomoci: – poskytovanie poradenstva alebo konzultácie sa vykonáva v rozsahu najmenej 2 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 45 minút).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– dokumentácia z uskutočnenia poskytnutia poradenstva alebo konzultácie v oblasti včelárstva (ďalej len „vzdelávacia aktivita“), ktorá obsahuje:
– názov vzdelávacej aktivity,
– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
– meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá za schváleného žiadateľa vzdelávaciu aktivitu viedla,
– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a
– prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe) spolu s dokumentáciou zo vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 11.

[collapse]
§ 5 g) Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike

Príloha č. 12 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike
VZOR_Príloha č. 12 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku n…

Pomoc je určená pre vedúceho včelárskeho krúžku a členov včelárskych krúžkov.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.
Výška pomoci: do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú: – prepravné náklady na exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Podmienky pre poskytnutie pomoci: – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– potvrdenie včelára, ktorý viedla včelársky krúžok, o uskutočnení exkurzie členov včelárskeho krúžku na školskej alebo ukážkovej včelnici v SR s uvedením dátumu uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska členov včelárskeho krúžku a označenia včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 12, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku, – kópie dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie členov včelárskeho krúžku.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam školských a ukážkových včelníc v SR,
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 h) Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Príloha č. 13 Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva
VZOR_Príloha č. 13 Zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeh…

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí dopravujú, stravujú a ubytovávajú svojich členov na podujatiach.

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie, ktoré vysiela spoločníka alebo člena na vzdelávacie podujatie v oblasti včelárstva.
Výška pomoci: – do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– zaplatenie poplatku za účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– obstaranie materiálu, pomôcky alebo zariadenia určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– prenájom alebo vybavenie priestoru určeného na reprezentáciu na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– prepravu, ubytovanie alebo stravu pre spoločníka alebo člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.
Z tejto časti oprávnených nákladov na prepravu, ubytovanie alebo stravu možno pomoc poskytnúť najviac do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci: – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva. Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho spoločníkom alebo členom,
– informácia z podujatia podľa Prílohy č. 13, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch súvisiacich s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam podujatí, na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu, vysielajúceho včelárskeho združenia, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 i) Zabezpečenie publikačnej, osvetovej alebo propagačnej činnosť súvisiacej so včelárstvom

Príloha č. 14 Publikačná, osvetová alebo propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom
VZOR_Príloha č. 14 Publikačná, osvetová alebo propagačná činnosť súvisia…

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí publikujú a propagujú pre svojich členov.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka zabezpečujúca publikačnú osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom.
Výška pomoci: – do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– tvorbu, vydanie alebo distribúciu informačných letákov, brožúr, odborných časopisov alebo iných publikácií na tému včely alebo včelárstvo,
– tvorbu inštruktážnych, náučných, dokumentárnych alebo propagačných filmov na tému včely alebo včelárstvo,
– tvorbu alebo prevádzkovanie webových stránok zameraných na tému včely alebo včelárstvo,
– multimediálnu propagáciu témy včely alebo včelárstvo,
– reklamu včelárskych produktov,
– obstaranie etikiet alebo tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty,
– obstaranie propagačných predmetov týkajúcich sa včelárstva v SR, včelárskych produktov alebo združení zaoberajúcich sa včelárstvom vrátane sklenených obalov na balenie včelárskych produktov s označením alebo dizajnom, ktorý im dodáva propagačný charakter,
– obstarávanie, údržbu, úpravu alebo prevádzkovanie priestorov alebo exponátov súvisiacich s históriou včelárstva, osvetou o včelách alebo včelárstve alebo so vzdelávaním týkajúcim sa včiel alebo včelárstva,
– digitalizáciu listinných vzdelávacích materiálov, historickej literatúry alebo odbornej literatúry o včelách alebo včelárstve.

Podmienky pre poskytnutie pomoci: – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– písomná informácia o počte výtlačkov a názvu publikovaného materiálu podľa Prílohy č. 14, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou, za ktorú sa žiada pomoc,
– jeden kus z každej vydanej publikácie, – v prípade žiadosti o preplatenie etikiet a tabúľ na označenie miesta, na ktorom sa propagujú alebo predávajú včelárske produkty, doklad preukazujúci získanie ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok včelárov Slovenska“,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov (Poznámka: neplatí pri realizovaní zákaziek, na ktoré sa vzťahuje Autorský zákon),
– kópia dokladov o nákladoch spojených s publikačnou, osvetovou alebo propagačnou činnosťou súvisiacou so včelárstvom.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam publikácií, na ktoré je žiadaná pomoc s uvedením subjektu, ktorý publikačnú, osvetovú alebo propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom zabezpečoval,
– názov a počet výtlačkov publikácií, – zdokladované náklady a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 j) Uskutočnenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia

Príloha č. 15 Zabezpečenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, národného alebo medzinárodného včelárskeho podujatia
VZOR_Príloha č. 15 Zabezpečenie včelárskej výstavy, včelárskej súťaže, n…

Pomoc je určená pre SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí organizujú pre svojich členov výstavy, súťaže a podujatia.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorí boli organizátorom včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia.
Výška pomoci: – do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
a) výstavbu, vybavenie alebo prenájom stánku prevádzkovaného v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia alebo prenájom miesta na prevádzkovanie takého stánku,
b) pripojenie zariadenia určeného na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia do sústavy, na účely odberu elektriny alebo zabezpečovania dodávky elektriny pre takéto zariadenie,
c) odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrického technického zariadenia vykonanú revíznym technikom,
d) pripojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
e) prenájom alebo prevádzku umyvární alebo záchodov v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
f) prenájom priestorov, v ktorých sa výstava, súťaž alebo podujatie uskutočňuje,
g) dopravu materiálu, pomôcok, zariadení alebo exponátov určených na použitie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia na miesto ich uskutočnenia,
h) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na prípravu exponátov,
i) poistenie exponátov v rozsahu primeranom uskutočneniu výstavy, súťaže alebo podujatia,
j) obstaranie cien určených na ich udeľovanie v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
k) obstaranie materiálu, pomôcok alebo zariadení určených na reprezentáciu v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 400 eur,
l) obstaranie vzoriek včelárskych produktov určených na ochutnávku uskutočňovanú v rámci výstavy, súťaže alebo podujatia,
m) obstaranie pomôcok alebo zariadení určených na používanie v rámci ochutnávky,
n) obstaranie kancelárskych potrieb určených na použitie v rámci prípravy alebo uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, najviac však do výšky 100 eur,
o) obstaranie pozvánok na výstavu, súťaž alebo podujatie alebo rozposlanie týchto pozvánok,
p) prepravu fyzickej osoby na miesto uskutočnenia výstavy, súťaže alebo podujatia, ktorá sa podieľa na ich uskutočňovaní,
q) poskytovanie náhrad výdavkov na prepravu alebo ubytovanie hostí pozvaných na výstavu, súťaž alebo podujatie, najviac však do výšky do výšky nepresahujúcej výšku náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s konkrétnym organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,
– v prípade organizovania súťaže je nutné predložiť popis súťaže a pravidlá súťaže, vyhodnotenie súťaže s menným zoznamom výhercov a preberacím protokolom o odovzdaní cien s podpismi ocenených,
– pokiaľ sa uplatňujú ceny pre víťazov pri organizovaní súťaže, je možné uplatniť len ceny súvisiace so včelárstvom, ako ceny sa nemôžu použiť alkoholické výrobky,
– nie je možné poskytnúť pomoc na výkup súťažných vzoriek včelárskych produktov do súťaže od súťažiacich.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 15, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia,
– kópie dokladov o nákladoch spojených s organizovaním včelárskej výstavy, súťaže alebo podujatia.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:

– zoznam organizovaných súťaží, výstav alebo podujatí, na ktoré je žiadaná pomoc, s uvedením dátumu konania, názvu, organizátora, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 k) Obstaranie výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva pre včelárske združenie, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti pre včelárske združenie, používanie elektronickej komunikačnej služby včelárskym združením alebo vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému využívaného včelárskym združením

Príloha č. 16 Nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky
VZOR_Príloha č. 16 Nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc je určená pre RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí zabezpečujú pre svojich členov techniku na vzdelávanie a informovanie.

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka.
Výška pomoci: – do 70 % z oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
– nákup výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,
– nákup zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti,
– používanie elektronickej komunikačnej služby, alebo – vytvorenie, prevádzkovanie alebo aktualizovanie informačného systému.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup rovnakého zariadenia,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používaním elektronickej komunikačnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému využívaného včelárskym združením.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– rozpis nákladov podľa Prílohy č. 16, uvádzajúci počet a druh zakúpenej výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH na jednotlivé zariadenie zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom výpočtovej alebo audiovizuálnej techniky vrátane jej príslušenstva, zriadením pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používaním elektronickej komunikačnej služby a s vytvorením, prevádzkovaním alebo aktualizovaním informačného systému,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 l) Obstaranie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov

Príloha č. 17 Zabezpečenie technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov
VZOR_Príloha č. 17 Zabezpečenie technických pomôcok alebo zariadení na z…

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka financujúci nákup technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov.
Výška pomoci:
– do 50 % z oprávnených nákladov, ak konečným prijímateľom pomoci je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu,
– do 50 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 1 000 eur, ak konečným prijímateľom pomoci nie je registrovaná prevádzkareň potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na nákup:

a) zariadenia na
– odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
– odviečkovanie medových plástov,
– separáciu vosku od medu,
– vytáčanie medu,
– čistenie alebo dávkovanie medu,
– zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
– spracúvanie medu
– skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
– získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
– získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
– získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
– zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
– kontrolu kvality včelárskych produktov,

b) čerpadla na med,
c) pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
d) plničky medu alebo jej príslušenstva,
e) nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákupom technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
– konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup technických pomôcok alebo zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 17, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom technických pomôcok alebo zariadení na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov,
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa Európskej centrálnej banky („ďalej len ECB“),
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
– potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (ďalej len „RVPS) o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu, ak sú náklady vyššie ako 1 000 eur.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 m) Obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva

Príloha č. 18 Nákup zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva
VZOR_Príloha č. 18 Nákup zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ, ZO SZV, KČ SZV, ktorí včelária v extraviláne miest a obcí.

Zariadenia na úpravu stanovišťa sú: motorová píla, motorová kosačka, orezávače konárov.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe zariadení na úpravu stanovišťa včelstva.
Výška pomoci: – do 100 % z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva; najviac však do výšky súčinu 3 eur a počtu včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,
– konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s počtom včelstiev, ktoré sa podľa údajov v registri včelstiev ku dňu uskutočnenia prvého účtovného prípadu nachádzali na stanovišti spolu s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 18, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadení na úpravu stanovišťa včelstva,
– kópia dokladov o nákladoch na zariadenia na úpravu stanovišťa včelstva,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením včelárskeho združenia, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 n) Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

Príloha č. 19 Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
VZOR_Príloha č. 19 Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiá…

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc pre SZV, vedúcich včelárskych krúžkov a členov včelárskych krúžkov.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorý financuje nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov na použitie v rámci včelárskeho krúžku.
Výška pomoci: – do 80% z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky rok.
Ide napríklad o náklady na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov:
– klobúk,
– rozperák,
– zmeták,
– dymák,
– odviečkovacia vidlička,
– rukavice,
– knižnú publikáciu alebo didaktickú pomôcku so včelárskou tematikou potrebnú k výučbe,
– zariadenie pre chov matiek (set na značenie matiek, štartovací set na chov matiek, jenterov balík na chov matiek, izolačný rám na chov matiek),
– zariadenie na liečenie včiel (zariadenie pri použití liečiva – Avartin, a Varidol 125, ochranná maska pri použití liečiv).

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku,
– konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov rovnakého druhu určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si pomôcky, zariadenia alebo materiál, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 2 rokov (s výnimkou pre klobúk a rukavice),
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa ECB.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 o) Vybavenie včelnice strednej školy, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva, vybavenie včelnice vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie alebo inej inštitúcie, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v oblasti včelárstva v akreditovanom študijnom programe (ďalej len „školská včelnica“)

Príloha č. 20 Vybavenie včelnice strednej, vysokej školy, vzdelávacej inštitúcie, inej inštitúcie
VZOR_Príloha č. 20 Vybavenie včelnice strednej, vysokej školy, vzdelávac…

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc pre zriaďovateľa školskej včelnice.

Konečný prijímateľ pomoci: zriaďovateľ školskej včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení školskej včelnice.
Výška pomoci: – do 50 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
a) obstaranie
– včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
– technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov, najmä:
– zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
– zariadenia na odviečkovanie medových plástov,
– zariadenia na separáciu vosku od medu,
– zariadenia na vytáčanie medu,
– zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu,
– zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
– zariadenia na spracúvanie medu
– zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
– zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
– zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
– zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
– zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
– zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov,
– čerpadla na med,
– pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
– plničky medu alebo jej príslušenstva,
– nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.
– zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení,
– včelárskej ochrannej pomôcky,
– výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,
b) zabezpečenie ochrany územia používaného pri prevádzkovaní včelnice.

Podmienky pre poskytnutie pomoci: – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie včelnice.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 20, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie včelnice,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením včelnice,
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 p) Vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice

Príloha č. 21 Vybavenie ukážkovej, ekologickej, pokusnej včelnice
VZOR_Príloha č. 21 Vybavenie ukážkovej, ekologickej, pokusnej včelnice

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc pre členov SZV, zriaďovateľovi vzdelávacej inštitúcii, výskumnej inštitúcii, RZ SZV, ZO SZV a SZV, ktorí majú schválené budovanie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnici so súhlasom VV SZV podľa smernice SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: zriaďovateľ včelnice, ktorému vznikli náklady pri vybavení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice.
Výška pomoci: – do výšky 50% oprávnených nákladov.

Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
a) obstaranie – včelstiev pre novo sprevádzkovanú včelnicu,
– technickej pomôcky alebo zariadenia na získavanie, spracovanie alebo skladovanie včelárskych produktov,
najmä:
– zariadenia na odvčelovanie alebo manipuláciu s medníkmi alebo včelárskymi rámikmi pri medobraní,
– zariadenia na odviečkovanie medových plástov,
– zariadenia na separáciu vosku od medu,
– zariadenia na vytáčanie medu,
– zariadenia na čistenie alebo dávkovanie medu,
– zariadenia na zabezpečenie prípravy včelárskych produktov na ich spracúvanie alebo skladovanie s ohrevom, chladením alebo mrazením
– zariadenia na spracúvanie medu – zariadenia na skladovanie alebo manipuláciu s medom v medárni
– zariadenia na získavanie alebo spracúvanie včelieho vosku alebo výrobu včelárskych medzistienok,
– zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie obnôžkového alebo plástového peľu,
– zariadenia na získavanie, spracúvanie alebo skladovanie materskej kašičky alebo propolisu,
– zariadenia na zabezpečenie hygieny spracúvania včelárskych produktov,
– zariadenia na kontrolu kvality včelárskych produktov,
– čerpadla na med,
– pomôcky na spracúvanie melicitóznych medov,
– plničky medu alebo jej príslušenstva,
– nádoby na skladovanie alebo prepravu medu.
– zariadenia na odstraňovanie včiel pri medobraní alebo pri ich kŕmení
– včelárskej ochrannej pomôcky,
– výučbovej pomôcky na výučbu o včelách alebo včelárstve,

b) zabezpečenie ochrany územia používaného pri prevádzkovaní včelnice.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– včelnica, na ktorú konečný prijímateľ pomoci požaduje pomoc musí byť schválená ako ukážková, ekologická alebo pokusná včelnica,
– vypracovaný projekt so zameraním, obsahom činností a časovým harmonogramom realizácie,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vybavenie ukážkových, ekologických alebo pokusných včelníc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– potvrdenie o schválení ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 21, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na vybavenie ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s vybavením ukážkovej, ekologickej alebo pokusnej včelnice,
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB,
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať úradný preklad účtovného dokladu,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 so záväzkom, že si zariadenie na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom majetku najmenej 5 rokov.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 q) Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením

Príloha č. 22 Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením
VZOR_Príloha č. 22 Ochrana včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení p…

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc pre členov SZV, RZ SZV, ZO SZV a KČ SZV, ktorí včelária v extraviláne obce alebo mesta.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri zabezpečovaní ochrany včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením.
Výška pomoci: – do 40 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na
a) obstaranie zariadenia
– na monitorovanie včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení z dôvodu ich ochrany pred poškodením alebo odcudzením,
– na odpudzovanie voľne žijúcej zveri,
b) vybudovanie oplotenia územia užívaného pri prevádzkovaní úľov alebo včelárskych zariadení.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na signalizačné, ochranné a odpudzujúce zariadenie a oplotenie,
– prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 5 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok a zariadení rovnakého druhu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 22, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na ochranu včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s ochranou včelstiev, úľov alebo včelárskych zariadení pred poškodením alebo odcudzením,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 r) Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

Príloha č. 23 Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev
VZOR_Príloha č. 23 Monitorovanie sezónneho stavu včelstiev

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.
Výška pomoci: – do 50 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 500 eur.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na obstaranie
a) úľovej váhy,
b) pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli,
c) zariadenia umožňujúceho diaľkový prístup k údajom získavaných pomocou úľovej váhy alebo pomôcky alebo zariadenia na monitorovanie stavu včiel v úli.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
– konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 23, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
– kópia dokladov o nákladoch na obstaranie zariadenia na monitorovanie sezónneho stavu včelstiev,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 s) Zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci

Príloha č. 24 Zabezpečovanie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci

Pomoc iba pre SZV, ktoré uzavrie zmluvy a dohody o vykonaní práce s poskytovateľmi pomoci.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorý zabezpečuje poskytovanie pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.
Výška pomoci: – do 70% z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú náklady na:
a) prácu vykonávanú pri zabezpečovaní poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,
b) prenájom kancelárskych priestorov,
c) obstaranie kancelárskych potrieb.

Podmienky pre poskytnutie pomoci: – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 24, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov s nákladmi na zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci,
– pri zákazke s hodnotou vyššou ako 10 000 eur bez DPH u položiek: prenájom kancelárskych priestorov a obstaranie kancelárskych potrieb, zdôvodnenie výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom a doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov,
– kópia dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam nákladových položiek, s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze

Pomoc v rámci opatrenia „Boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze“ možno poskytnúť na:
a) obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike
b) aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných,
c) obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
d) prehliadku včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
e) prehliadku včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré nie je stanovišťom včelstva podľa písmena
d), vykonávaná konečným prijímateľom pomoci, na ktorého tieto včelstvá nie sú podľa údajov v registri včelstiev registrované,
f) obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo.

[collapse]
§ 6 a) Obstaranie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku, ktorý možno uvádzať na trh v Slovenskej republike

Príloha č. 25 Nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku
VZOR_Príloha č. 25 Nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho príprav…

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.
Výška pomoci: – do 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky súčinu 1eura a počtu včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok obstaraný a ktorý nepresahuje podľa údajov v registri včelstiev k 30. septembru včelárskeho roka počet včelstiev registrovaných na konečného prijímateľa pomoci.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku,
– veterinárny liek alebo veterinárny prípravok musia byť povolené v SR a zaregistrované a schválené Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ďalej len „ÚŠKVBL“), – dodávateľ musí byť držiteľom povolenia na distribúciu veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov vydaným ÚŠKVBL.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– písomná informácia o počte včelstiev, pre ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok nakúpený, a určenie druhu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku podľa Prílohy č. 25,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku.
– potvrdenie ÚŠKVBL, že kúpený veterinárny liek možno uvádzať na trh v SR; potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o veterinárny liek, ktorého uvádzanie na trh je v Európskej únii povolené.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných

Príloha č. 26 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá
VZOR_Príloha č. 26 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prí…

Príloha č. 27 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá

VZOR_Príloha č. 27 Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prí…

Pomoc pre členov SZV, ktorí absolvovali kurz aplikácie veterinárneho lieku.

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba, ktorá absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti.
Výška pomoci: – súčin 0,64 eura a počtu včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.
Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný v priebehu včelárskej sezóny. Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– veterinárny liek alebo prípravok musí byť aplikovaný v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku registrované a na ktoré bol veterinárny liek alebo veterinárny prípravok aplikovaný,
– pomoc sa poskytuje maximálne na počet včelstiev, evidovaných v registri včelstiev ku dňu aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte včelstiev, na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný podľa Prílohy č. 26 s podpismi včelárov u ktorých bolo aplikovanie veterinárneho lieku alebo prípravku vykonané,
– kópia dokladu o absolvovaní vzdelávania o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe (zoznam akreditácií: https://isdv.iedu.sk/SearchFormAdvanced.aspx) alebo dokladu, že fyz. osoba bola v čase aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností (veterinárny lekár),
– čestné prehlásenie konečného prijímateľa pomoci, že absolvoval vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku v akreditovanom vzdelávacom programe.

Prílohy predkladané organizáciou:
– zoznam osôb, ktoré vykonávali aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku v organizácii podľa Prílohy č. 27 s uvedením počtu včelstiev na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, počtu včelstiev na ktoré bol veterinárny liek alebo prípravok aplikovaný a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 c) Obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie

Príloha č. 28 Nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá
VZOR_Príloha č. 28 Nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku ale…

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.
Výška pomoci: – do 50 % z oprávnených nákladov na obstaranie zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
– konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc v predchádzajúcich 5 rokoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte a druhu zariadení na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 28, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup zariadenia na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie na aplikáciu veterinárneho lieku alebo prípravku vrátane zariadenia zabezpečujúceho jeho fungovanie, na ktorý požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 d) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, na ktoré bolo včelstvo presunuté z pôvodného stanovišťa včelstva a ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti“)

Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)
VZOR_Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)

Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
VZOR_Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za …

Pomoc je určená iba pre AÚVL, ktorý je členom SZV alebo KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev (ďalej len „AÚVL“), ktorá vykonala prehliadku včelstiev na kočovnom stanovišti.
Výška pomoci: – do 0,40 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti.
Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– prehliadka včelstiev na kočovnom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
– pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,
– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,
– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,
– prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,
– pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v registri včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 29 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,
– kópia poverenia od príslušnej RVPS SR,
– kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou: – zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 30, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, počtu prehliadnutých včelstiev a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 e) Prehliadka včelstiev na stanovišti včelstva, ktoré sa nestalo novovzniknutým stanovišťom včelstva (ďalej len „prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti“)

Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
VZOR_Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)

Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu
VZOR_Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za o…

Pomoc je určená iba pre AÚVL, ktorý je členom SZV alebo KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: AÚVL, ktorý vykonal prehliadku včelstiev na trvalom stanovišti.

Výška pomoci:
– do 1 eur na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti. Pomoc môže byť poskytnutá na jedno včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát na trvalom stanovišti, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo včelstvo v priebehu včelárskej sezóny prehliadnuté.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– prehliadka včelstiev na trvalom stanovišti musí byť vykonaná v období za ktoré sa poskytuje pomoc,
– pomoc sa neposkytuje pri prehliadkach včelstiev „sám sebe“,
– potvrdenie včelára o počte včelstiev, ktoré na neho boli podľa údajov v registri včelstiev ku dňu vykonania prehliadky včelstiev registrované a ktoré boli prehliadnuté,
– prehliadka včelstiev musí byť potvrdená podpisom AÚVL,
– prehliadka včelstiev musí byť vykonaná v rámci oblastí podľa katastrálneho členenia obcí, ktoré majú jednotliví AÚVL uvedené v poverení od príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „RVPS SR“). V prípade, ak AÚVL vykonajú prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti je nutné doložiť od príslušnej RVPS SR doklad preukazujúci, že danému AÚVL bolo umožnené urobiť prehliadku nad rámec svojej pôsobnosti,
– pomoc sa poskytuje maximálne na počet prehliadnutých včelstiev, evidovaných ku dňu prehliadky v registri včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte prehliadnutých včelstiev podľa Prílohy č. 31 s podpisom AÚVL, ktorý prehliadku vykonal,
– kópia poverenia od príslušnej RVPS SR, – kópia dokladu od príslušnej RVPS SR pri prehliadkach nad rámec svojej pôsobnosti.

Prílohy predkladané organizáciou:
– zoznam osôb, ktoré vykonali prehliadku včelstiev podľa Prílohy č. 32, s uvedením počtu prehliadnutých včelstiev. Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, počtu prehliadnutých včelstiev a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 6 f) Obstaranie izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo

Príloha č. 33 Nákup izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo
VZOR_Príloha č. 33 Nákup izolátora matky včely medonosnej pre včelstvo

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe izolátora matky včely medonosnej.
Výška pomoci: – do 50 % z oprávnených nákladov.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,
– konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup izolátora matky včely medonosnej v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia obsahujúca určenie kúpeného izolátora matky včely medonosnej,
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 33, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup izolátora matky včely medonosnej,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup izolátora matky včely medonosnej,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 7 Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev

Pomoc v rámci opatrenia „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ možno poskytnúť na úhradu nákladov na:
a) obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev,
b) sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva,
c) vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín,
d) realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

[collapse]
§ 7 a)Obstaranie zariadenia na sezónny presun včelstiev

Príloha č. 34 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev
VZOR_Príloha č. 34 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
VZOR_Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorým vznikli náklady pri kúpe zariadenia na sezónny presun včelstiev.
Výška pomoci: – do 40 % z oprávnených nákladov, najviac však do výšky 3 300 eur.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev,
– konečnému prijímateľovi pomoci nebola poskytnutá pomoc na nákup obdobného zariadenia na sezónny presun včelstiev v predchádzajúcich 5 rokoch.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia obsahujúca určenie kúpeného zariadenia na sezónny presun včelstva,
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 34, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev,
– kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR,
– kópia dokladov o nákladoch na zariadenie na sezónny presun včelstiev,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47 s uznaním záväzku, že si zariadenie, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci,
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet podľa ECB.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 7 b) Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

Príloha č. 35 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva
VZOR_Príloha č. 35 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva

Príloha č. 36 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva – súhrn za organizáciu
VZOR_Príloha č. 36 Sezónny presun včelstva medzi stanovišťami včelstva -…

Pomoc je určená pre každého člena SZV a KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý v podpornom období presúval včelstvá medzi stanovišťami včelstva.
Výška pomoci: – do 3 eur na jeden sezónny presun toho istého včelstva medzi stanovišťami.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– pomoc na sezónny presun včelstva medzi stanovišťami môže byť poskytnutá na včelstvo v jednom podpornom roku len jeden krát, bez ohľadu na to, koľkokrát bolo kočujúce včelstvo v priebehu včelárskej sezóny presunuté,
– podporu je možné poskytnúť najviac na počet včelstiev evidovaných v registri včelstiev k dátumu vystavenia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci: – informácia s počtom kočujúcich včelstiev podľa Prílohy č. 35, – kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného a potvrdeného RVPS SR.

Prílohy predkladané organizáciou: – zoznam kočujúcich včelárov – členov organizácie podľa Prílohy č. 36 s uvedením čísla z registra včelstiev, celkového počtu včelstiev a počtu kočujúcich včelstiev.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, počtu kočujúcich včelstiev a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 7 c) Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, napríklad signalizačnou službou kvitnutia nektárodajných rastlín

Príloha č. 37 Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
VZOR_Príloha č. 37 Vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastev…

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: autor projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.
Výška pomoci: – 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 2 000 eur za vypracovanie projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak sa v danom včelárskom roku ešte nerealizoval.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– osnovu projektu a samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,
– žiadateľ je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie predloženého projektu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 37,
– projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a priebežná správa.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením názvu projektu a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 7 d) Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev

Príloha č. 38 Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev
VZOR_Príloha č. 38 Realizácia projektu zabezpečenia efektívnych pastevn…

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: realizátor projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.
Výška pomoci: – 100 % z oprávnených nákladov, najviac do výšky 2 000 eur za realizáciu projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak už bol vypracovaný pred včelárskym rokom.
Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– osnovu projektu a samotný projekt podáva žiadateľ agentúre do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,
– žiadateľ je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie projektu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informáciu s údajmi o projekte podľa Prílohy č. 38,
– záverečná správa o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením názvu projektu a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 8 Podpora laboratórií

Príloha č. 39 Úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov
VZOR_Príloha č. 39 Úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych p…

Pomoc na vykonanie opatrenia „podpora laboratórií“ možno poskytnúť na:

a) zabezpečenie analýzy včelárskych produktov na účely:
1. hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
2. súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu,
3. medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu,
4. identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu,
5. zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu,
6. zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu,

b) vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré sú použiteľné na zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka ktorému vznikli náklady za analýzy včelárskych produktov podľa písm. a).

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, ktorému vznikli náklady na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov podľa písm. b).

Výška pomoci:
– do 50 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) prvého bodu, (hodnotenia ich kvality vykonanej v akreditovanom laboratóriu). Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

– do 100 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac troch analýz podľa písmena a) druhého bodu,(súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu). Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

– do 90 % z oprávnených nákladov na vykonanie najviac jednej analýzy podľa písmena a) tretieho až šiesteho bodu, (medzinárodnej súťaže vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu a identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného včelárskeho produktu vykonanej v referenčnom alebo v medzinárodnom laboratóriu, zisťovania toxických činiteľov alebo patogénov vo včelárskych produktoch vykonanej v akreditovanom laboratóriu a zisťovania rezíduí chemických látok alebo zmesí spôsobilých vyvolať otravu včiel medonosných vykonanej v akreditovanom laboratóriu). Pomoc je určená pre všetkých členov SZV, RZ SZV, ZO SZV, KČ SZV.

– do 90 % z oprávnených nákladov na podopatrenie podľa písm. b). vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré sú použiteľné na zisťovanie regionálneho pôvodu medu a identifikáciu falšovaného medu metódou nukleárnej magnetickej rezonancie. Pomoc je určená iba pre SZV.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na analýzy včelárskych produktov a/alebo s vytvorením alebo doplnením databázy,
– pomoc sa neposkytne, ak sa vo včelárskom produkte potvrdí prítomnosť rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 39, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor včelárskych produktov, – kópia dokladov o nákladoch na rozbor včelárskych produktov,
– v rámci analýzy včelárskych produktov podľa prvého až šiesteho bodu
– kópia písomne vyhotovených výsledkov vykonanej analýzy (protokol o rozboroch),
– v rámci analýzy včelárskych produktov podľa prvého, piateho a šiesteho bodu
– kópia dokladu o akreditácii laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
– v rámci analýzy včelárskych produktov v medzinárodnom laboratóriu podľa tretieho a štvrtého bodu
– kópia dokladu o akreditácii medzinárodného laboratória, v ktorom bola analýza vykonaná,
– konečný prijímateľ pomoci, ktorý žiada o poskytnutie pomoci na vytvorenie alebo dopĺňanie databázy údajov predkladá s Prílohou č. 40:
– výstup údajov z databázy údajov o lokálne produkovaných medoch, ktoré boli v rámci tohto včelárskeho podopatrenia získané,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci, že databázu údajov o lokálne produkovaných medoch je oprávnený používať s určením práva, na základe ktorého je túto databázu oprávnený používať.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením počtu a druhu rozborov, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 9 Podpora obnovenia stavu včelstiev

Pomoc na vykonanie opatrenia na podporu obnovenia stavu včelstiev možno poskytnúť na:

a) nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke,
b) nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely,
c) nákup vakcinovanej matky kranskej včely,
d) nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných,
e) nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,
f) nákup najviac troch piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov,
g) nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov.

[collapse]
§ 9 a) Pomoc na nákup plemennej neoplodnenej matky kranskej včely šľachtenej na hygienický prejav a odolnosť voči varroáze alebo obstaranie jej larvy v materskej bunke

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek
VZOR_Príloha č. 41 Nákup včelích matiek

Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol
VZOR_Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV a KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil neoplodnené včelie matky kranskej včely alebo jej larvy.
Výška pomoci:
– do 5 EUR z oprávnených nákladov na jednu neoplodnenú matku kranskej včely ,
– do 3 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú larvu matky kranskej včely.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky alebo jej larvy použije len vo vlastnom chove,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek alebo jej larvy, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup včelích matiek alebo jej lariev,
– kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek alebo jej lariev,
– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek alebo jej lariev, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek alebo ich lariev),
– kópie dokladov o pôvode včelích matiek alebo jej lariev (napr. evidenčné lístky včelích matiek).

Prílohy predkladané žiadateľom:
– aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek alebo jej lariev,
– zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením organizácie počtu zakúpených včelích matiek alebo jej lariev, dokladovaných nákladoch a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 9 b) Pomoc na nákup prirodzene alebo umelo oplodnenej matky kranskej včely

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek
VZOR_Príloha č. 41 Nákup včelích matiek

Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol
VZOR_Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV a KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil prirodzene alebo umelo oplodnené včelie matky kranskej včely.
Výška pomoci:
– do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú prirodzene oplodnenú včeliu matku,
– do 15 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú umelo oplodnenú včeliu matku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch na nákup prirodzene alebo umelo oplodnených včelích matiek, – kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),
– kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely bola obstaraná ako prirodzene alebo umelo oplodnená (napr. evidenčné lístky včelích matiek),

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, počtu zakúpených včelích matiek s rozdelením na prirodzene alebo umelo oplodnené, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§9 c) Pomoc na nákup vakcinovanej matky kranskej včely

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek
VZOR_Príloha č. 41 Nákup včelích matiek

Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol
VZOR_Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Pomoc je určená pre všetkých členov SZV a KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil vakcinované matky kranskej včely.
Výška pomoci: – do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú vakcinovanú včeliu matku.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené vakcinované včelie matky použije len vo vlastnom chove,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou vakcinovaných včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup vakcinovaných včelích matiek,
– kópie dokladov preukazujúce nákup vakcinovaných včelích matiek,
– kópie dokladov osvedčujúcich oprávnenosť osoby vykonávať vakcináciu včelích matiek vydaných Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom,
– kópie dokladov o pôvode včelích matiek s informáciou, že matka kranskej včely bola vakcinovaná, doklad musí byť vydaný osobou, ktorá túto vakcináciu vykonala.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie, počtu zakúpených vakcinovaných včelích matiek, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 9 d) Pomoc na nákup matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek
VZOR_Príloha č. 41 Nákup včelích matiek

Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol
VZOR_Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Pomoc je určená iba pre registrovaných chovateľov matiek a sú členmi ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil matky kranskej včely, ktorej plemenná hodnota umožňuje použitie na účely prevádzkovania zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na testovanie plemennej hodnoty včiel medonosných (ďalej len „testovaná včelia matka“).
Výška pomoci: – do 150 eur z oprávnených nákladov na nákup jednej testovanej včelej matky.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené testované včelie matky použije len vo vlastnom chove,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou testovaných včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup testovanej včelej matky,
– kópie dokladov preukazujúce nákup testovaných včelích matiek,
– kópie výsledkov testovania plemennej hodnoty matky kranskej včely,
– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom,
– kópie dokladov o pôvode testovaných včelích matiek.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
– zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením organizácie, počtu zakúpených testovaných včelích matiek, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 9 e) Pomoc na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu

Príloha č. 41 Nákup včelích matiek
VZOR_Príloha č. 41 Nákup včelích matiek

Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol
VZOR_Príloha č. 42 Nákup včelích matiek – preberací protokol

Pomoc je určená iba pre registrovaných chovateľov včelích matiek a sú členmi ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý nakúpil plemenné matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.
Výška pomoci: – do 10 EUR z oprávnených nákladov na jednu kúpenú včeliu matku z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– pomoc sa môže poskytnúť včelárovi, ktorý zakúpené včelie matky použije len vo vlastnom chove,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s kúpou včelích matiek, na ktoré je žiadaná pomoc.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 41 a Prílohy č. 42, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup plemennej matky kranskej včely z iného členského štátu Európskej únie alebo z tretieho štátu,
– kópie dokladov preukazujúce nákup včelích matiek,
– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená iným členským štátom alebo tretím štátom,
– kópie dokladov o pôvode včelích matiek.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– aktuálny zoznam chovateľov včelích matiek,
– zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením základnej organizácie, počtu zakúpených včelích matiek, dokladovaných nákladoch a žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 9 f) Pomoc na nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 43 Nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely pre včelárskeho začiatočníka
VZOR_Príloha č. 43 Nákup najviac piatich nových včelstiev s plemennou ma…

Príloha č. 44 Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely – preberací protokol
VZOR_Príloha č. 44 Nákup včelstiev s plemennou matkou kranskej včely – p…

Pomoc je určená iba pre začínajúcich včelárov, ktorí splnili podmienky vzdelávania a sú členmi ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d), nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj včelstvá.
Výška pomoci: – do 25 EUR z oprávnených nákladov na nákup nových včelstiev s plemennou matkou kranskej včely. Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 včelstiev.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d), nariadenia č. 337/2019 Z. z..

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte zakúpených včelstiev s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 43 a Prílohy č. 44, ktoré jednoznačne preukazujú spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na nákup nových včelstiev s plemennými matkami kranskej včely,
– kópie dokladov osvedčujúcich, že osoba, ktorá vydala doklad o pôvode včelích matiek, bola na vydanie oprávnená Slovenskou republikou, iným členským štátom alebo tretím štátom (napr. dekrét šľachtiteľského chovu, alebo rozmnožovacieho chovu včelích matiek),
– kópia evidenčného lístku matky ako doklad, že zakúpené včelstvá sú osadené plemennými matkami kranskej včely,
– kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev potvrdeného RVPS SR,
– doklad o absolvovaní školenia pre včelárskeho začiatočníka, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
– čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup včelstva a nebol registrovaný v registri včelstiev,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup nových včelstiev osadených plemennými matkami kranskej včely,
– potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákupu včelstiev pobyt na území Slovenskej republiky (vydá buď príslušná obec ako potvrdenie alebo MV SR ako výpis z registra centrálnej evidencie obyvateľov, ak sa jednalo o štátneho občana SR alebo príslušný útvar Policajného zboru (tzv. „cudzineckej polície“), ak sa jednalo o cudzinca.).

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 9 g) Pomoc na nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka

Príloha č. 45 Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelárskeho začiatočníka
VZOR_Príloha č. 45 Nákup najviac piatich nových úľových zostáv pre včelá…

Pomoc je určená iba pre začínajúcich včelárov, ktorí splnili podmienky vzdelávania a sú členmi ZO SZV, KČ SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelársky začiatočník, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z. a v danom včelárskom roku nakúpil aj úľové zostavy

Výška pomoci: – do 45 EUR z oprávnených nákladov na nákup úľovej zostavy.
Pomoc je poskytovaná na maximálne 5 úľových zostáv.

Podmienky pre poskytnutie pomoci: – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na nákup nových úľových zostáv pre včelárskych začiatočníkov, ktorí počas včelárskeho roka úspešne ukončili vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 337/2019 Z. z..

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia o počte zakúpených úľových zostáv s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 45, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na nákup nových úľových zostáv,
– doklad o absolvovaní školenia pre včelárskych začiatočníkov, alebo štúdia samostatného odboru včelár, včelárka na strednej odbornej škole, vysokej škole (zdokladovať absolvovanie štátnej skúšky z predmetu včelárstvo),
– čestné vyhlásenie včelárskeho začiatočníka, že počas posledných piatich rokov mu nebola poskytnutá pomoc na nákup úľovej zostavy a nebol registrovaný v registri včelstiev,
– kópia dokladov o nákladoch na nákup novej úľovej zostavy.
– potvrdenie príslušného orgánu verejnej moci, že konečný prijímateľ pomoci mal v čase nákupu úľových zostáv pobyt na území Slovenskej republiky.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 10 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum

Príloha č. 46 Vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci
VZOR_Príloha č. 46 Spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum…

Pomoc je určená iba pre SZV, ktorý zabezpečuje činnosť s orgánmi uskutočňujúcimi aplikovaný výskum.

Pomoc v rámci opatrenia spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum sa poskytuje na realizáciu projektu aplikovaného výskumu v oblasti:

a) šľachtenia slovenskej kranskej včely alebo ochrany jej genetických zdrojov,
b) vedenia plemenárskej evidencie včely medonosnej,
c) monitorovania zdravotného stavu včiel medonosných alebo výskumu ich zdravia,
d) monitorovania vplyvu prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov v ochrane rastlín alebo iných chemických látok alebo zmesí na zdravie, život alebo úhyn včiel medonosných,
e) výskumu alebo vývoja spoľahlivých metód liečby alebo ošetrovania včiel medonosných,
f) alternatívnych postupov ochrany včely medonosnej proti klieštikovi včeliemu (Varroa destructor L.), iným škodcom alebo iným patogénom,
g) laboratórnych analýz včelárskych produktov na účely hodnotenia ich kvality,
h) apiterapie,
i) zvyšovania úrody poľnohospodárskych plodín v dôsledku opeľovacej činnosti včiel,
j) monitorovania výskytu včelej pastvy v Slovenskej republike.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, včelárske združenie alebo organizačná jednotka.

Výška pomoci: – do 80 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu aplikovaného výskumu.

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– žiadateľ podáva návrh výskumného projektu s predpokladaným rozpočtom na jeho realizáciu a s návrhom zmluvy s riešiteľskou organizáciou, ktorá upravuje podmienky spolupráce, financovania, využitia a odovzdania výsledkov výskumného projektu, agentúre v termíne od 1. júna do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom podáva žiadosť o schválenie pomoci podľa § 3 ods. 1 NV č. 337/2019 Z. z.,
– schválený žiadateľ je povinný najneskôr do 31. mája včelárskeho roka, v ktorom opatrenie vykonáva predložiť agentúre priebežnú správu o realizácii projektu,
– orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum je osoba, ktorá vytvorila aspoň dve odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré boli registrované v databáze Web of Science alebo SCOPUS, a ktoré boli zverejnené v ktorejkoľvek z nich vo vzájomnom odstupe najviac dvoch rokov,
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s nákladmi na vypracovanie a realizáciu projektu.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 46, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch na projekt,
– priebežná (u neukončených viacročných projektov) alebo záverečná správa, v ktorej je preukázateľne a jednoznačne zdokumentovaná priama spojitosť všetkých predkladaných dokladov o nákladoch s projektom,
– doklad preukazujúci, že odborné práce týkajúce sa včiel, ktoré orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum vytvoril, boli registrované alebo zverejnené v databáze Web of Science alebo SCOPUS, – kópia dokladov o nákladoch na vypracovanie a realizáciu projektu.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
KONTROLY

Organizačné útvary agentúry, ministerstva, orgány Európskej únie a Európskeho dvora audítorov sú oprávnené, a to aj bez ohlásenia, vykonávať kontroly na mieste u žiadateľov o pomoc a prijímateľov pomoci. Kontroly sú zamerané na overenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadostiach podávaných platobnej agentúre, preskúmanie dodržiavania podmienok a záväzkov a overenie oprávnenosti poskytnutia pomoci. Pokiaľ doklady u kontrolovaných subjektov nepostačujú k riadnemu vykonaniu kontroly, kontrolný orgán môže požadovať doručenie, alebo zaslanie potrebných doplňujúcich podkladov. Kontrolný orgán má právo vstúpiť počas kontroly do priestorov patriacich kontrolovanej osobe a nahliadnuť do všetkých dokladov a účtov. Kontrolovaný subjekt, alebo jeho zástupca je povinný kontrolu strpieť, byť pri nej prítomný a podať príslušné informácie a záznamy. Výsledky kontrol sú predkladané v písomnej forme a sú kontrasignované kontrolovanou osobou.

[collapse]
UCHOVÁVANIE A OCHRANA DOKLADOV

Schválený žiadateľ aj konečný prijímateľ pomoci je povinný ukladať, uchovávať a chrániť pred zničením, poškodením, zneužitím, stratou alebo odcudzením všetky doklady súvisiace s vyplatenou pomocou po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom o účtovníctve.

[collapse]

 

Related Posts