Nezaradené

Obežník SZV č. 12/2019 Usmernenie k vzdelávacím aktivitám 2019/2020

Vážení predsedovia ZO SZV a KČ,

v prílohe Vám zasielame usmernenie k vzdelávacím aktivitám v podpornom roku 2019/2020 a zároveň Vás žiadame o jeho dodržiavanie.

Usmernenie k vykonávaniu prednášok, seminárov, kurzov, včelárskych krúžkov, letného kurzu včelárstva a včelárskej konferencií v podpornom roku 2019/2020

Slovenský zväz včelárov (SZV) vydáva toto usmernenie z dôvodu platnosti nového Nariadenia Vlády č. 337/2019 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť k 1. novembra 2019.

Žiadame Základné organizácie a Kolektívnych členov pri akejkoľvek zmene dátumu, času, miesta a témy vzdelávacej aktivity oproti predloženému ročnému plánu, písomne oznámiť každú zmenu najneskôr 10 dní pred uskutočnením vzdelávacej aktivity výhradne len na sekretariat@vcelari.sk a bokorova@vcelari.sk. Vzor žiadosti prikladáme v prílohe č.1

 S-SZV Vás bude informovať o schválení alebo zamietnutí PPA e-mailom.

V prípade, nedodržania 10 dňovej lehoty nedoručenia písomnej žiadosti na sekretariát SZV v stanovenom termíne, PPA môže Vašu žiadosť zamietnuť.

 Žiadame jednotlivé ZO, KČ aby si svoje termíny priebežne kontrolovali a zmeny hlásili včas.

 Toto usmernenie sa týka § 5 ods. 1 písm. a) až e)

a) zabezpečenie prednášky alebo seminára v oblasti včelárstva, ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 20 účastníkov a má rozsah najmenej 2 vyučovacích hodín; vyučovacia hodina na účely tohto nariadenia vlády je 45 minút,

 b) zabezpečenie včelárskeho krúžku za účasti najmenej 5 členov v rozsahu viac ako 65 vyučovacích hodín,

 c) zabezpečenie letného kurzu včelárstva pre účastníkov vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov a počas najmenej 7 kalendárnych dní,

 d) zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva v jednodňovom (kurzom) akreditovanom vzdelávacom programe, v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, alebo viacdňovom akreditovanom vzdelávacom programe, v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, a ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 15 účastníkov, alebo ktorý sa uskutočňuje za účasti najmenej 7 včelárov, a ktorého témou je inseminácia matiek včely medonosnej alebo senzorické hodnotenie včelárskych produktov,

 e) zabezpečenie včelárskej konferencie za účasti najmenej 30 účastníkov okrem tých, ktorí na nej vystupujú,

Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo nové Nariadenie vlády 337/2019 Z. z., podľa ktorého je povinný žiadateľ (Slovenský zväz včelárov) podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) do piatich dní pred vykonaním zmeny oznámiť agentúre:

1. zmenu miesta alebo času, ak miesto a čas jeho vykonávania boli agentúre oznámené predložením plánu podľa § 3 ods. 4 písm. b), alebo

2. miesto alebo čas, ak miesto a čas jeho vykonávania neboli agentúre oznámené predložením plánu podľa § 3 ods. 4 písm. b).

 

Prílohy:

Obežník SZV č. 12_2019 Usmernenie k vzdelávacím aktivitám

Príloha č.1 k obežníku SZV č. 12_2019 – Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity

Žiadosť o zmenu vzdelávacej aktivity_ včelárske krúžky

Žiadosť o zmenu vzdelávacej aktivity_ včelárske krúžky – vzor

 

Related Posts