Nezaradené

Časté otázky na SZV

Vážení predsedovia, tajomníci,

informujeme Vás ohľadom častých otázok na Sekretariát SZV (ďalej len „S-SZV“):

1.Dotácia na opeľovaciu činnosť za rok 2019

Finančné prostriedky za opeľovaciu činnosť budú zaslané na účty ZO SZV a KČ do konca roka 2019. Ku dnešnému dňu neboli pripísané finančné prostriedky na účet SZV. Po prijatí finančných prostriedkov S-SZV vypracuje výplatné listiny, ktoré budú doručené e-mailom. Dátum prijatia a vyplatenia dotácie za opeľovaciu činnosť môžete sledovať aj na transparentom účte SZV https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2301665291

2. Poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva podľa Nariadenia vlády 337/2019

Vzhľadom k tomu, že 1.11.2019 vyšlo nové NV 337/2019, ktoré nahradilo NV137/2017 a bola vydaná nová príručka pre žiadateľa, Slovenský zväz včelárov pripravuje usmernenie pre čerpanie pomoci na podporný rok 2019/2020, ktoré bude schválené na rokovaní VV SZV dňa 11.1.2020 v Banskej Bystrici. Spolu s usmernením bude zaslaná aj dodatočná žiadosť o poskytnutie pomoci na rok 2019/2020 podľa NV 337/2019.

3. Voľby funkcionárov v ZO SZV

ZO SZV, ktoré v roku 2019 neuskutočnili voľby funkcionárov do svojej ZO SZV a mali voľby naposledy v roku 2016 , musia na začiatku roka 2020 vykonať voľby do ZO SZV, vrátane voľby delegáta na Valné Zhromaždenie do 1.4.2020. Podľa stanov SZV im končí 4 ročné funkčné obdobie. Celkovo sa jedná o 10% ZO v SZV.

S pozdravom

Sekretariát SZV

Related Posts