Obežníky SZV

Obežník č. 16/2019 Usmernenie k VČS v roku 2020

Výročné členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2020 majú vyhodnotiť doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2019 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2019.

Do ročného plánu činnosti ZO SZV na rok 2020 je potrebné po ich prerokovaní na výročných schôdzach a konferenciách ZO SZV, zahrnúť aj program SZV a uznesenie XII. Valného zhromaždenia SZV a prípravu nových stanov SZV.

Výročné členské schôdze a konferencie ZO SZV sa majú konať v období január – marec 2020. Hospodári alebo účtovníci ZO vykonajú finančnú účtovnú závierku ZO SZV do 20.1.2020.

Organizácie s počtom viac ako 200 členov konajú v zmysle Usmernenia Výkonného výboru SZV, konferencie delegovaných zástupcov obvodových skupín podľa kľúča 1:3
(1 člen zastupuje 3 členov obvodovej skupiny). Konferencie sa môžu zúčastniť i nedelegovaní členovia základnej organizácie SZV s hlasom poradným.

Rokovanie výročnej členskej schôdze upravuje Organizačný a rokovací poriadku SZV a niektoré ustanovenia Rokovacieho poriadku VV SZV.

Odporúčaný program

 1. Otvorenie
 2. Hodnotiaca správa za rok 2019
 3. Stav majetku ZO SZV (hnuteľného a nehnuteľného)
 4. Plán činnosti ZO SZV pre rok 2020
 5. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019

– stav účtu, stav pokladne, dodržiavanie stanov v ZO, správa o tom či bol alebo nebol podaný podnet na KRK ZO a ako bol riešený.

 1. Návrh nákupu liečiv na rok 2020
 2. Oboznámenie členov ZO s Nariadením vlády č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
 3. Oboznámenie členov ZO s príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre rok 2019/2020
 4. Oboznámenie členov ZO s vyhláškou č. 285/2017 o identifikácií a registrácií včelstiev
 5. Diskusia
 6. Schválenie uznesení
 7. Záver

Zameranie hodnotiacich správ

          Pri vypracovávaní hodnotiacich správ o činnosti ZO SZV odporúčame venovať pozornosť uvedenej problematike:

 • zhodnotenie činnosti výboru ZO SZV za rok 2019
 • plnenie Národného programu  stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva, (nemusíte nám posielať informácie, ktoré máme na sekretariáte SZV)
 • členská základňa, stavy včelstiev, dôvody a možnosti zamedzenia ich poklesu
 • zdravotná problematika, zabezpečovanie liečiv
 • kočovanie, plemenárska práca
 • výchovno-vzdelávacia činnosť, práca s mládežou, včelárske výstavy, propagácia a odber časopisu Včelár
 • oboznámenie členskej základne so žiadosťou o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020 v zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.
 • vyhodnotenie žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2018/2019 podľa Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z.
 • využívanie webovej stránky ZO SZV v prospech informovanosti členov SZV
 • využívanie transparentných účtov v SZV
 • pripomienkovanie a príprava Stanov SZV
 • oboznámenie členov s obežníkmi SZV
 • oboznámenie členov o konaní VZ SZV dňa 21.11.2020 v Trenčíne

Úlohy výborov ZO SZV

 1. Prerokovať Usmernenie Výkonného výboru SZV k VČS a konferenciám ZO SZV, poveriť jednotlivých členov výboru úlohami prípravy a zvolať výročnú členskú schôdzu alebo konferenciu ZO SZV v termíne január – marec 2020.
 2. Zaslať Hodnotiacu správu ZO SZV za rok 2019, Program činnosti ZO SZV pre rok 2020, Uznesenia z VČS a počet uhynutých včelstiev od 30.9. predchádzajúceho roka:
 • 1-krát predsedovi Regionálnej zložky SZV príslušného regiónu (len e-mailom),
 • 1-krát na Sekretariát SZV (len e-mailom).
 1. Odporúčame ZO SZV zoznámiť sa so smernicou o podmienkach čestného a kolektívneho členstva a zabezpečiť plnenie tejto smernice.
 2. Odporúčame ZO SZV prizvať si na výročnú členskú schôdzu členov VV SZV za príslušný región:
 1. Zaslať do 31.12.2019 predsedovi Regionálnej zložky SZV príslušného regiónu termín konania VČS ZO SZV.

 

Úlohy Regionálnych zložiek SZV

 1. Vyhodnotiť a zaslať hodnotiace správy ZO SZV za rok 2019 a uznesenia z VČS pre rok 2020 do 30.5.2019
 • 1-krát na Sekretariát SZV (len e-mailom).

Úlohy pre Sekretariát SZV

 1. Vyhodnotiť správy od RZ SZV a navrhnúť VV SZV prijať opatrenia k riešeniu požiadaviek ZO SZV

 

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník č. 16 Usmernenie k VČS v roku 2020

Related Posts