Nezaradené

Obežník č.17/2019 Usmernenie pre RZ SZV k XIII.VZ

Vážená pani predsedníčka, vážený pán predseda RZ SZV,

VV SZV zvoláva Valné Zhromaždenie v zmysle §16 ods. 2 Stanov SZV na sobotu 21.11.2020  s miestom konania Kongresová hala Výstaviska Trenčín so začiatkom konania o 9:00 hod. Prezentácia delegátov od 8:30 hod.

Pred Valným zhromaždením RZ SZV zvolajú konferencie k nižšie uvedeným bodom programu.

Konferenciu RZ SZV je potrebné vykonať v období jún – august 2020.

Rokovanie RZ SZV upravuje Organizačný a rokovací poriadok SZV.

Pozvánka:

 

si Vás dovoľuje pozvať na

XIII. Valné zhromaždenie SZV

ktoré sa uskutoční

21. 11. 2020

so začiatkom o 9:00 hod.

Výstavisko Trenčín Kongresová hala

PROGRAM

 Sobota, 21.11.2020

 1. Otvorenie XIII. Valného zhromaždenia SZV
 2. Príhovor predsedu SZV a privítanie hostí
 3. Schválenie programu XIII. Valného zhromaždenia SZV
 4. Voľba mandátovej komisie
 5. Voľba návrhovej komisie
 6. Správa komisie pre úpravu Stanov SZV
 7. Diskusia
 8. Schválenie návrhu a zmien Stanov SZV
 9. Správa mandátovej komisie
 10. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia XIII. VZ SZV
 11. Poďakovanie predsedu SZV
 12. Záver (15:00)

 

 

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník č.17 – Usmernenie pre RZ SZV k XIII.VZ

Related Posts