Nezaradené Obežníky SZV

Obežník SZV č. 13/2019 ku komerčným včelárom na rok 2020

Vážené včelárky, vážení včelári,

komerčné včelárenie je prioritnou a strategickou a nedeliteľnou súčasťou SZV a rozvoja včelárstva v SR, ktoré je dôležité pre poľnohospodársku a lesnú produkciu, predovšetkým opeľovaním poľnohospodárskych kultúr, produkciou medu a ostatných včelích produktov (včelia materská kašička, peľ, propolis, vosk a včelí jed). Komerční včelári, naši členovia SZV svojou prácou prispievajú k vytváraniu spoločensky prospešných hodnôt v oblasti vyššej produkcie včelích produktov a ochrany životného prostredia. Pri svojej práci sa riadia Stanovami SZV.

SZV vydáva Obežník ku konkrétnej  pomoci a rozvoju komerčných včelárov SZV a to najmä vrátenia časti členského do investícii vo včelárstve.

Komerčný včelár môže požiadať SZV o refundáciu svojho členského. Členské bude SZV refundovať komerčným včelárom nad hranicou 70 včelstiev, ktoré člen preukázateľné zaplatil SZV. Refundácia bude preplatená proti dokladu o kúpe akejkoľvek investícii do vybavenia včelnice so včelárskym komerčným zameraním do výšky celkového zaplateného členského komerčného včelára, ktoré zaplatil  nad 70 včelstiev.

Doklad o zaplatení investície  musí byť aktuálny v rozmedzí 3 mesiacov.

Vrátené členské  bude zasielané priebežne z účtu SZV na účty komerčných včelárov.

Možnosti čerpania dotácii komerčných včelárov zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu tak ako u ostatných členov SZV podľa platného Nariadenia vlády.

Komerčný včelár musí byť zapísaný do zoznamu komerčných včelárov SZV vydaného na webovej stránke SZV pred vyplatením refundácie. Zápis vykoná SZV do 30 dní od podania žiadosti.

Tlačivo o žiadosť o refundáciu pripraví S-SZV.

Podmienkou na refundáciu pre komerčného včelára je zdokladovať, že má v držbe deklarované včelstvá viac ako 12 mesiacov.

Žiadosť sa zasiela spolu s prílohami elektronicky scanom na sekretariát SZV.

SZV ruší bývalú nefunkčnú sekciu komerčných včelárov.

 

Obežník SZV 13_2019 ku komerčným včelárom pre rok 2020

Žiadosť o zapísanie do zoznamu komerčných včelárov na rok 2020

Žiadosť o refundáciu členského príspevku pre komerčných včelárov

Related Posts