Obežníky SZV

Obežník SZV č. 14/2019 o rodinnom včelárení

Vážené včelárky, vážení včelári,

včelárenie v SZV bude patriť medzi priority rozvoja včelárenia z dôvodu, že efektívnosť získania nových členov a výučby včelárenia v rodinnom prostredí patrí medzi najvyššiu formu. Výkonnosť a efektivita práce pri zladených rodinných vzťahoch je vysoká a patrí medzi najefektívnejšie ekonomické modely poľnohospodárskej výroby.

Táto efektivita bude zvýraznená najmä v budúcnosti, keď sa zmena dotácií z doterajšieho systému postupne preorientuje v EÚ na podporu malých a rodinných fariem.

Dôvod podpory rodinného včelárenia v SZV. 

Výhoda rodinného včelárenia:

  1. Zvýšenie efektivity ekonomickej časovej a materiálnej, zvýšená produkcia včelích produktov na osobu,
  2. Zníženie nákladov na výučbu nových včelárov a spracovateľov oproti doterajšiemu systému,
  3. Rozšírenie včelárskej výroby o ďalšie zložitejšie a náročnejšie produkty okrem medu,
  4. Vyššia finalizácia produktov k spotrebiteľovi,
  5. Možnosť vyššieho čerpania dotácií na 1 domácnosť,
  6. Vyššia možnosť optimalizácie daní,
  7. Vyššia feminizácia včelárenia v SZV, tak ako u ostatných vyspelých národov.
  8. V rodinnom včelárení sa budú odovzdávať skúsenosti a majetok z generácie na generáciu. 

Priama finančná pomoc členom, ktorí získajú nových včelárov z rodiny: 

Členom, ktorí získajú nového člena SZV z radov svojej rodiny (vrátane bratrancov a sesterníc, druhov a družiek žijúcich v spoločnej domácnosti) preplatí  SZV členovi, ktorý nábor vykonal refundáciu členského v hodnote vo výške celého  členského, ktoré zaplatil SZV. Refundácia bude uskutočnená na písomnú žiadosť člena, s potvrdením o nákupe akéhokoľvek náradia alebo pomôcky vo včelárení, okrem krmiva s potvrdením, že nový rodinný člen je zaregistrovaný. Refundácia bude zameraná najmä na ľubovoľné investovanie do včelárenia. Refundácia môže byť preplatená do konca kalendárneho roka, samozrejme, iba za predpokladu, že SZV bude mať dostatok finančných prostriedkov. Opakované vstúpenie a vystúpenie rodinných príslušníkov pri vyplácaní refundácie nie je možné.

Podmienkou refundácie je, aby nový včelár bol zaregistrovaný a včeláril spolu s včelárom, ktorý nábor uskutočnil.

Všetkým rodinným príslušníkom bude umožnené čerpať dotácie z NP tak, ako radovým včelárom takým spôsobom, že v domácnosti môžu byť aj rovnaké technické pomôcky v takom počte, ako je počet včelárov v rodinnom včelárení.

Obežník SZV 14_2019 o rodinnom včelárení

Žiadosť o refundáciu členského príspevku – rodinné včelárenie

Žiadosť o refundáciu členského príspevku – rodinné včelárenie_2021

Related Posts