Nezaradené

Obežník SZV č. 18/2019 k tvorbe nových Stanov SZV

Vážení predsedovia, tajomníci ZO SZV, predsedovia RZ SZV,

žiadame Vás aby ste na svojich výročných členských schôdzach a konfekciách, navrhli úpravu nových Stanov SZV v zmysle uznesenia XII. Valného zhromaždenia SZV.

Zmeny a požiadavky posielajte na S-SZV, kde budú sumarizované do spoločného konceptu prípravy nových Stanov SZV. O pripomienkach a návrhoch informujte aj predsedov svojej RZ SZV.

Ďalej navrhnite člena do komisie pre úpravu stanov SZV, ktorá bude zasadať v letnom období 2020. Termín zasadnutí členov komisie určí VV SZV. Člena do komisie je nutné navrhnúť s príslušnou znalosťou zákonov SR a Stanov SZV.

Pripomienky môžete poslať ako návrh v uznesení z VČS alebo ich môžete zaslať v samostatnom dokumente. Všetky vaše pripomienky k novým Stanovám SZV budú zohľadnené.

Najneskorší termín na zaslanie pripomienok je do 1.4.2020

Pripomienky a návrhy zasielajte na e-mail sekretariat@vcelari.sk alebo poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 841 08 Bratislava.

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník č. 18 – k tvorbe nových Stanov SZV

Related Posts