Nezaradené

Obežník SZV č. 19/2019 Dotácia na opeľovaciu činnosť za rok 2019 – vyplatenie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo štátnu podporu na opeľovaciu činnosť podľa Výnosu č. 536/2011-100 v znení neskorších predpisov pre rok 2019 vo výške 4,00 €  na 1 včelstvo.

Vyplnené výplatné listiny Vám zasielame v prílohe tohto obežníka. Výplatné listiny je potrebné doplniť o podpis včelára preukazujúci vyplatenie dotácie. Štátnu podporu je potrebné vyplatiť, v prípade nezdokladovania vyplatenia bude nutné danú výšku dotácie vrátiť. V prípade vrátenia nevyplatenej dotácie uveďte túto skutočnosť do kolónky podpis včelára, uveďte aj dôvod nevyplatenia dotácie, ako aj informáciu o dátume prevodu nevyplatených finančných prostriedkov na bankový dotačný účet SZV IBAN SK69 8330 0000 0023 0166 5291.

ZO SZV a KČ SZV (kolektívni členovia SZV) zašlú poštou najneskôr do 10.2.2019 na sekretariát Slovenského zväzu včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava originál výplatnej listiny o prebratí dotácie jednotlivými členmi spolu s podpismi včelárov, v opačnom prípade bude nutné nevyplatenú dotáciu vrátiť (v prípade, že plánujete dotáciu vyplácať na výročných členských schôdzach si preto jej termín plánujte aj so zreteľom na termín predloženia výplatných listín).

Tieto podklady sú potrebné k vyúčtovaniu čerpania dotácie predkladanému na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V prípade úmrtia chovateľa včiel sa peňažné prostriedky vyplatia novému majiteľovi v zmysle vyhlášky č. 285/2017 Z.z. o identifikácií a registrácii včelstiev, zaslaním čestného prehlásenia o nadobudnutí včelstiev novým majiteľom (príloha č.3 tohto obežníka). 

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Obežník č.19 – opeľovacia činnosť vyplatenie

Čestné_prehlásenie

Related Posts