Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník č. 3/2020 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní z príjmov.

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás týmto osloviť a zároveň požiadať o podporu našej činnosti prostredníctvom darovania 2% z Vašej dane z príjmov pre Slovenský zväz včelárov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) prípadne cez Vášho zamestnávateľa (ako zamestnanec). Financie získané z 2% podľa § 50 zákona o dani z príjmov môžu byť aj od rodinných priateľov, kolegov v práci a aj členov rodiny.

Tieto 2% nie sú Vašim výdavkom Navyše, keďže sa jedná o časť dane, ktorú poskytuje daňový úrad, v zmysle „neprepadnutia“ v prospech štátneho rozpočtu. Poskytnutím tejto pomoci nám pomáhate uskutočňovať naše aktivity.

Vďaka príjmom z 2% sme v minulosti boli schopní zrealizovať viaceré aktivity, ktoré by sme ako nezisková organizácia bez Vašej pomoci neboli schopní uskutočniť. Keďže si Vašu pomoc veľmi vážime, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc aj v nasledujúcom roku.

Slovenský zväz včelárov získané financie z 2% použije pre svoju činnosť a činnosť jednotlivých základných organizácii na Slovensku.

1. Ako sa budú 2% distribuovať, koľko a komu.

Distribúciu získaných financií z 2% bude vykonávať SZV

a) distribúcia bude vykonávaná prostredníctvom SZV až k členom, ktorí získali 2% z daní z príjmov.

b) členovia, ktorí získali 2% musia vierohodne preukázať získanie 2% za dodržania zákona o GDPR.

c) členovia SZV, ktorí získali 2% rozhodnú o ich použití spôsobom, ako určuje zákon o dani z príjmu.

d) financie získané z 2% patria SZV a členovi SZV. Môžu byť prevedené až po overení, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z uvedených účelov.

e) účel musí byť uvedený aj v Stanovách SZV alebo Štatútoch Sekcií SZV. Výdavok musí byť dokladom o kúpe alebo iným dokladom, ktorý slúži na preukázanie použitých financií.

f) financie z 2 % môžu byť použité členom SZV na uvedené  účely:

– ochrana a podpora zdravia včelárov; prevencia,
– podpora a rozvoj telesnej kultúry včelárov,
– poskytovanie sociálnej pomoci včelárom,
– zachovanie kultúrnych hodnôt včelárov,
– podpora vzdelávania včelárov,
– ochrana ľudských práv včelárov,
– ochrana a tvorba životného prostredia vo včelárení,
– veda a výskum vo včelárení,
– organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti včelárov.

g) pri každom použití financií z 2% je potrebné si overiť, či daný výdavok bude slúžiť na napĺňanie niektorého z horeuvedených účelov.

h) administratívne výdavky (napr. nájom, účtovníctvo, reklama,…), ktoré priamo neslúžia na napĺňanie účelu, je možné financovať z 2% čiastočne, ale SZV bude spracovávanie dokladov a distribúciu financií vykonávať podľa možností vo vlastnej réžii.

Príklad: Ak včelár poukáže 2% na SZV a zakúpi si v hodnote 2% včelársku pomôcku na zachovanie kultúrnej hodnoty, SZV mu proti tomuto potvrdeniu o zaplatení môže poslať na jeho účet  financie do výšky príjmu z 2%, ktoré pochádzajú od včelára. Včelár môže financie poukázať aj na svoju ZO alebo včelársky krúžok alebo si vyberie iný účel popísaný vyššie.

2. Postup poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre zamestnancov:

a) Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech SZV poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech SZV poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potom povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

b) Do Vyhlásenia (v prílohe už predvyplnené) vyplňte údaje SZV a doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

Údaje SZV:

Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma:  občianske združenie

Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 14

Obec: Bratislava
PSČ: 842 08

IČO: 00178349

c) Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

3. Postup poukázania zo zaplatenej dane z príjmu pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:

a) V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Do tlačiva vyplňte údaje SZV.

Údaje SZV: 

Názov: Slovenský zväz včelárov
Právna forma:  občianske združenie

Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 14

Obec: Bratislava
PSČ: 842 08

IČO: 00178349

b) Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

c) Prosím tlačivá sa snažte vyplniť presne, aby nebol dôvod na ich vyradenie.

Podrobné informácie a tlačivá (potvrdenia k dobrovoľníckej činnosti, k daňovému priznaniu právnických osôb a pod.) nájdete na www.rozhodni.sk. Číslo bankového účtu SZV nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a zároveň aj v Stanovách SZV – t.j. najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania.

Financie Vám budú z Vašich 2% distribuované k 15.10.2020.

Prosíme, informujte o možnosti venovať 2% Slovenskému zväzu včelárov aj Vašich kolegov a známych.

Vopred Vám v mene Slovenského zväzu včelárov ďakujeme.

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Obežník č. 3_2020 – k poskytnutiu príspevku z 2% daní z príjmov

Príloha: 1. Vyhlásenie a Potvrdenie 2% 2020

Related Posts