Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 1/2020 DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV na základe MEMORANDA o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva so Slovenským zväzom včelárov

Vážené včelárky, vážení včelári,

LESY SR umožnia organizovaným včelárom na dobu určitú premiestniť včely na LESMI určené kočovné stanovištia tak, aby nedochádzalo k rušeniu pokojného včelárenia a k rušeniu lesného hospodárskeho plánu a lesnej výroby.

Základná terminológia:

 Stanovište včelstiev1 : pozemok na ktorom je umiestnené prenosné včelárske zariadenie.

Zariadenia na sezónny presun včelstiev: prívesy, palety, kočovné vozy, prenosné včelíny. Zariadenia nie pevne spojených so zemou alebo pripojených na inžinierske siete.

Sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť: Kočovaním presun včelstva sa rozumie presun včelstva za znáškou rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu na opeľovanie a produkciu medu alebo iných včelích produktov na dočasné krátkodobé umiestnenie do 3 mesiacov v roku v lese.

Predrokovanie dočasného umiestnenia včelníc a včelínov – určenie kočovného stanovišťa

Žiadateľ, včelár podá žiadosť na príslušný Odštepný závod (ďalej len OZ) v dostatočnom predstihu. Kontakty na OZ nájdete tu: https://www.lesy.sk/kontakty/oz/. Pred samotným rozhodnutím OZ o umiestnení včelstva na lesné pozemky vydá ku žiadosti referent poverený vedením výrobno–technického úseku záväzné stanovisko (15 dní), v ktorom zohľadní rozpracovanosť výroby v danej lokalite takým spôsobom, aby zabránil zbytočnému stretu pracovníkov LS a včelárov. Pred samotným umiestnením zariadení na sezónny presun včelstiev sa vykoná terénna obhliadka za účasti oboch strán a vyberie sa vhodný pozemok.

Prílohou žiadosti bude:

 • návrh lokality na umiestnenie (pozemok, k. ú.),
 • špecifické požiadavky,
 • predpokladaný počet včelstiev,
 • kópia potvrdenia o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu2,
 • kópia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného RVPS SR3.

_________________________________

1) § 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 285/2017 Z. z.

2) bod 3.7. národného programu eradikácie mor včelieho plodu na roky 2018/2019, príloha č.1

3) bod 3.8. národného programu eradikácie mor včelieho plodu na roky 2018/2019, príloha č.2

Zásady umiestnenia včelárskych zariadení na sezónny presun včelstiev

 • Uprednostňovať pozemky v správe LESOV Slovenskej republiky š. p.
 • Na prenajatých pozemkoch – LSR – nájomca možno dočasne umiestniť včelárske zariadenie len za podmienky písomného súhlasu vlastníka – prenajímateľa
 • Podľa druhu pozemku evidovanom v katastri:
 1. v prípade umiestnenia na lesné pozemky – potrebné povolenie výnimky podľa § 31 uvedeného zákona,
 2. v prípade umiestnenia na iné druhy pozemkov – ostatné a zastavané plochy – bez obmedzenia,
 • v prípade umiestnenia na štátne poľnohospodárske pozemky – v prípade ak LESY majú uzatvorenú nájomnú zmluvu, resp. po odsúhlasení SPF,
 • ak je navrhované umiestnenie na pozemkoch v treťom až piatom stupni ochrany je potrebné návrh prerokovať s orgánom štátnej správy na úseku ochrany životného prostredia (§13, §14 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)

Udelenie súhlasu

 LESY SR, š. p., príslušný OZ vydá písomný súhlas na dočasné umiestnenie včelstiev za účelom kočovania za znáškou s uvedením konkrétnej parcely, k. ú., predpokladaného počtu včelstiev a doby umiestnenia, tzv. ,,Povolenie na kočovanie včelstievˮ,

 • LESY SR, š. p. príslušný OZ vydá pre kočujúcich včelárov na ich meno povolenky vjazdu na cestu ku ich včelstvám v zmysle usmernenia MP SR na zjednotenie preukazovania oprávnenia na využívanie lesných ciest a používanie lesných pozemkov č. 1971/2009 – 720/901 bodu A.5 ako osobám, ktoré zabezpečujú starostlivosť o zariadenia v dotknutom území,
 • súhlas na dočasné umiestnenie včelstiev bude zároveň súhlasom na konanie o povolení výnimky podľa § 31 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch.

Podmienky udelenia súhlasu:

 • včelár predloží doklady predpísané štátnou veterinárnou správou na presuny včelstiev,
 • včelár rešpektuje priority lesnej prevádzky pri zabezpečovaní hospodárenia v lesoch, akceptuje zákaz vyrezávať stromy, kry a iné poškodenia lesných porastov a pozemkov, prípadnú škodu uhradí vlastníkovi pozemku,
 • v prípade vyhlásenia ohniska a ochranného pásma nebezpečnej nákazy včiel príslušnou štátnou veterinárnou správou je včelár v súvislosti s veterinárnym nariadením povinný do doby zdolania nákazy nepresúvať ďalej včelstvá, vo vzťahu k správcovi pozemku je povinný pristúpiť na podmienky pre trvalé stanovište,
 • za vybavenie žiadosti pre kočovanie včelstiev účtujeme dohodou organizačný poplatok 1,66 € a za pobyt 0,33 € za jedno včelstvo na príslušnom stanovišti alebo podľa posúdenia odboru controlingu a cien.
 • uvedené poplatky budú uhradené poštovou poukážkou na účet Lesov SR, alebo v hotovosti priamo na ústredí odštepného závodu. V prípade kontroly sa včelár preukáže týmto povolením a dokladom o zaplatení,
 • pred umiestnením včelstva na danú lokalitu je povinné kontaktovať sa na príslušnú LS, zodpovedný pracovník LS uvedie včelára na pridelené stanovište. Pri kočovaní sa riadiť platným poriadkom pre kočovanie za pastvou. Na kočovnom stanovišti dodržovať poriadok, čistotu a protipožiarnu ochranu,
 • v prípade umiestnenia elektrického ohradníka, ochranné opatrenie riešiť v súlade s príslušnými zákonnými úpravami,
 • Včelnica a stanovište včelstva musí byť v blízkosti úľov a včelníc viditeľne označené informačnou tabuľou o stanovišti včelstva a značkou stanovišťa včelstva.

LESY SR, š. p. nezodpovedajú za žiadne škody na včelstvách, zariadeniach na sezónny presun včelstiev, včelníc a majetku včelára, najmä nezodpovedajú za:

 • škody spôsobené pádom stromu,
 • škody spôsobené medveďom,
 • iné škody spôsobené prírodnými alebo antropogénnymi činiteľmi,
 • každé použitie chemických prípravkov na ochranu lesa, ktoré podľa klasifikácie môžu byť nebezpečné pre včely bude v bezprostrednom okolí včelníc v minimálnom rozsahu, najmenej 3 dni vopred oznámi včelárovi vedúci LS, aplikácia vykonaná v čase mimo letovej aktivity včiel.

Obežník SZV č.1_2020 – DOČASNÉ UMIESTNENIE VČELSTIEV

MEMORANDUM o spolupráci v oblasti lesného hospodárstva

Zoznam Odštepných závodov:

OZ Názov
1 Šaštín
2 Smolenice
4 Levice
5 Topoľčianky
6 Prievidza
7 Trenčín
8 Považská Bystrica
9 Žilina
10 Čadca
11 Námestovo
12 Liptovský Hrádok
13 Beňuš
14 Čierny Balog
15 Slovenská Ľupča
16 Žarnovica
18 Kriváň
19 Rimavská Sobota
20 Revúca
21 Rožňava
22 Košice
23 Prešov
25 Vranov
26 Sobrance
31 OZ Lesnej techniky
32 OZ Semenoles

Kontakty na OZ nájdete tu: https://www.lesy.sk/kontakty/oz/

Related Posts