Smernice

SMERNICE SZV

Smernica SZV 5_2020 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie školských včelníc

Smernica SZV 4_2020 k o obehu a kontrole účtovných dokladov

Smernica SZV 3_2020 k zriadeniu pokusnej včelnice

Smernica SZV 2_2020 k zriadeniu ekologickej včelnice

Smernica 1/2020 o rovnošatovom predpise – novelizácia 18.7.2020

Smernica SZV 6/2019 k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov

Smernica SZV 5/2019 o tvorbe a použití sociálneho fondu zamestnancov

Smernica SZV 4/2019 k Svojpomocnému fondu; ………………………………………………………………….. Štatút Svojpomocného fondu – novelizácia

Smernica SZV 3/2019 o rozsahu a obsahu činností Regionálnych odborných poradcov v oblasti včelárstva, ich náhrad a výdavkov

Smernica SZV 1/2019 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV

Smernica 7/2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie ukážkových včelníc – novelizácia 18.7.2020

Smernica 6/2018 pre výstavníctvo a marketing

Smernica 5/2018 pre odmeňovanie za koordináciu technickej pomoci

Smernica 4/2017 o rozpočtových pravidlách

Smernica 2/2017 o dispozičnom oprávnení pre nakladanie s majetkom SZV _príloha Smernica 1_2017

Smernica 3/2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva,  príloha č.1 k smernici o podmienkach čestného a KČ

Smernica 1/2014 o zväzovej symbolike, jej používaní a zapožičiavaní čestných názvov organizačných zložiek SZV

Smernica 5/2013 členské príspevky

Smernica 3/2012 pre posudzovanie publikácií vydávaných SZV,    Príloha Smernica 3_2012 Sadzobník honorárov SZV

Smernica 2/2011 udeľovanie vyznamenaní_príloha Smernica 1_2017

Smernica 1/2011 pre výrobu a používanie zástav ZO SZV, RZ SZV a SZV

Smernica 1/2010 pre inventarizáciu majetku a záväzkov

Smernica 1/2006 _ akt. 2012 Slovenský med,  Norma 1_2006_akt. 2012 Slovenský med

Smernica 2006 pre činnosť ústrednej kontrolne revíznej komisie SZV a revíznych komisií základných organizácií SZV (ÚKRK)

Related Posts