Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 10/2020 k preplateniu aerosólového liečenia v podpornom roku 2019/2020

Vážení predsedovia, tajomníci,

Pôdohospodárska platobná agentúra vo svojej príručke pre žiadateľa na podporný rok 2019/2020 podľa NV č. 337/2019 Z. z v § 6 odst. 1 písm. b) Aplikácia veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku na včelstvá z dôvodu prevencie alebo liečby choroby včiel medonosných (liečenie aerosólom) požaduje od konečného prijímateľa pomoci (fyzická osoba – včelár)  kópia dokladu o absolvovaní vzdelávania o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe alebo dokladu, že fyzická osoba bola v čase aplikácie veterinárneho lieku alebo prípravku oprávnená na vykonávanie odborných veterinárnych činností.

Vzhľadom k tomu väčšia našich členov, ktorí môžu vykonávať aplikáciu veterinárneho liečiva (liečenie aerosólom) mala len Osvedčenie vydané Slovenským zväzom včelárov a nespĺňali tak podmienku PPA, Slovenský zväz včelárov bol rokovať na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kde rokoval o možnostiach uznania tohto osvedčenia. Na základe rokovaní Slovenský zväz včelárov zaslal zoznam včelárov s celkovým počtom 299, ktorí majú toto osvedčenie spolu so žiadosťou o ich akreditáciu.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom – Výskumným ústavom živočíšnej výroby v Nitre potvrdilo tieto fyzické osoby (včelár), ktoré absolvovali akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania „Veterinárna starostlivosť vo včelárstve“ modul „Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník a je Asistent úradného veterinárneho lekára (AÚVL) môže vykonávať aplikáciu veterinárnych liekov alebo veterinárnych prípravkov (liečenie aerosólom) na včely medonosné.

Včelári, ktorí absolvovali školenie organizované Slovenským zväzom včelárov a získali „Osvedčenie o spôsobilosti manipulácie s prístrojom VAT 1“ musia doložiť okrem tohto osvedčenia aj akreditované osvedčenie NPPC-VÚŽV o absolvovaní modulu „Asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník. V prípade nedoloženia tohto osvedčenia od NPPC-VÚŽV nebude možné preplatiť liečenie aerosólom.

Včelári, ktorí absolvovali vzdelávací program o použitom spôsobe aplikácie v akreditovanom vzdelávacom programe a získali osvedčenie akreditované SOŠ pod Bánošom „Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom“ nemusia okrem tohto osvedčenia dokladať iné osvedčenie.

V prílohe č.1 uvádzame osvedčenie, ku ktorému je potrené doložiť osvedčenie o absolvovaní kurzu AÚVL.

V prílohe č.2 uvádzame vzor osvedčenia o absolvovaní kurzu AÚVL.

V prílohe č.3 uvádzame znenie potvrdenia od NPPC a MPRV SR

Obežník na stiahnutie nájdete tu: Obežník SZV č. 10_2020 – k preplateniu aerosólového liečenia v podpornom roku 2019_2020

Related Posts