Obežníky SZV 2020

Obežník SZV 13-2020 žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2020/2021

 1. Podanie žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021

Žiadateľ SZV, vnútroorganizačné zložky SZV, kolektívny člen vyplní Žiadosť o poskytnutie pomoci (príloha č. 7), v ktorej si naplánuje požiadavky v rámci uvedených opatrení, týkajúcich sa podporného roka 2020/2021 (vrátane nových dotácií).


 Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci Slovenským zväzom včelárov je
                                                                            3. júna 2020

doručením fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava


Vo vlastnom záujme Vám odporúčame, aby ste si opatrenia, ktoré je možné vykonať v inom termíne, neplánovali ku koncu výplatného obdobia v zmysle Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z.  (t. j. v mesiaci júl 2021 neplánujte žiadne aktivity), preto si opatrenia plánujte len na obdobie do 30.6.2021.

 

Aby bola žiadosť akceptovaná je nutné:

 • aby žiadosť obsahovala odtlačok pečiatky organizácie
 • podpisy predsedu, tajomníka a minimálne troch členov výboru ZO SZV
 • výpis o vedení bankového účtu nie starší ako 3 mesiace, z ktorého je zrejmé, že účet je vedený na OZ SZV, ktoré je uvedené v žiadosti ako žiadateľ
 • v prípade, že podávate aj projekt podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) je potrebné zaslať vypracovaný projekt spolu so žiadosťou
 • v prípade požiadavky podľa § 5 ods. 1 písm. i) nad 500 € je potrebné predložiť žiadosť o schválenie danej aktivity/činnosti alebo publikácie Edičnej rade SZV spolu so žiadosťou
 • v prípade požiadavky podľa § 5 ods. 1 písm. p) vybavenie ukážkovej, ekologickej, alebo pokusnej včelnice je potrebné vypracovať projekt v súlade s príslušným Usmernením SZV č.2/2018 a Smernicou SZV 7/2018 a zaslať spolu so žiadosťou.

   

 1. Postup pri vyplňovaní žiadosti

Dôležité položky

Je potrebné dôkladne vyplniť všetky požadované položky v jednotlivých kolónkach na tlačive žiadosti v danej tabuľke. Upozorňujeme, že zámeny položiek a prijímateľov pomoci uvedených v Žiadosti nie sú možné, je preto potrebné venovať pozornosť dôslednému vyplneniu žiadosti, ako aj naplánovaniu požiadavky do správnej kategórie oprávnených nákladov podľa NV v rámci jednotlivých podopatrení (napr. plánovať nákup medometu do kategórie oprávnených nákladov „zariadenie na vytáčanie medu“ v rámci opatrenia „zabezpečenie technických pomôcok…“ a pod.).

V prípade všetkých opatrení NV, pri ktorých je stanovená maximálna podpora percentom z oprávnených nákladov, je potrebné v žiadosti uviesť plánovanú nákupnú cenu, nakoľko táto bude braná do úvahy pri výpočte refundácie. Je preto potrebné si spraviť predbežný prieskum trhu pre naplánovanie nákupnej ceny zariadenia do žiadosti. Pri všetkých opatreniach, kde sa to v žiadosti vyžaduje, nezabúdajte vypĺňať aj kolónku na počet včelstiev prijímateľa pomoci – včelára.

Hospodárnosť, efektivita, primeranosť

V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov Pôdohospodárska platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch vyšších ako 10 000 eur bez DPH preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa pri jednotlivých oprávnených výdavkoch a doložením troch cenových ponúk a zdôvodnením výberu dodávateľa. Detailné informácie ohľadom povinných príloh sú uvedené v Usmernení SZV č.1/2020 alebo na www.vcelari.sk.

Minimálna nákupná cena

Upozorňujeme, že z dôvodu zníženia administratívnej záťaže v zmysle Usmernenia SZV č.1/2020 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov je pre vznik nároku na dotáciu podmienkou predloženie podkladov v minimálnej nákupnej cene 100 € podľa §5 Technické pomôcky. Upozornite preto, prosím, svojich členov, aby nepredkladali požiadavky na drobné položky.

Vzdelávanie

Pri podujatiach ako napríklad prednášky a výstavy je potrebné uviesť presný termín, miesto a čas konania.

V zmysle § 5, ods. 1, písm. d) NV 337/2019 Z. z. zabezpečenie vzdelávania v oblasti včelárstva môžu realizovať len akreditované inštitúcie v oblasti včelárstva – nahlasuje sa len požiadavka na zúčastnenie sa vzdelávacieho programu. Aktuálne akreditované vzdelávacie programy sú nasledovné: Asistenti úradných veterinárnych lekárov, Chov včelích matiek, Apiterapia, Včelárske minimum, Ekologický chov včiel, Ekonomicky orientovaný chov včelstiev, Výroba a zdobenie medovníkov, Výroba tradičnej medoviny, Začínajúci včelár, Ošetrovanie včelstiev proti varroáze aerosólovým spôsobom, Inseminácia včelích matiek, Senzorické hodnotenie medu, Chovateľská diagnostika chorôb a správne podávanie liečiv, Odborná činnosť súkromného veterinárneho lekára pre chovy včelstiev, Výkon činnosti úradného veterinárneho lekára na úseku zdravia včiel. V prípade záujmu o vzdelávacie programy/ kurzy na inú tému, môžete navrhnúť ďalšie a zahrnúť ich taktiež do Žiadosti o poskytnutie pomoci s uvedením počtu záujemcov o daný typ vzdelávacieho programu/kurzu, aby bolo možné posunúť tieto požiadavky na vzdelávacie inštitúcie so žiadosťou o začatie akreditácie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR). Aktuálne a schválené termíny vzdelávacích programov budú uverejnené na webových stránkach akreditovaných vzdelávacích inštitúcií – stránkach Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici a Slovenskom zväze včelárov a je preto potrebné ich následne priebežne sledovať. Vzdelávacie aktivity môžu vykonávať len schválení prednášatelia a lektori, v prípade zahraničných lektorov, je potrebné ich schválenie SZV.

Podmienka časového limitu

Pre poskytnutie pomoci je podmienkou skutočnosť, že prijímateľ pomoci nedostal v predchádzajúcich 5 rokoch (v predchádzajúcich 2 rokoch v prípade obstarania inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku) pomoc na nákup zariadenia rovnakého druhu, do žiadosti preto neuvádzať požiadavky, ktoré túto podmienku nespĺňajú.

Začínajúci včelári

Čo sa týka podpory pre začínajúcich včelárov, do žiadosti sa uvádzajú len požiadavky na čerpanie dotačných prostriedkov na nákup najviac piatich nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely a nákup najviac piatich nových úľových zostáv, ktorý počas včelárskeho roka 2020/2021 úspešne ukončí vzdelávací program pre začínajúcich včelárov. Požiadavky môžu predkladať len členovia SZV, žiadateľ o podporu, ktorý nie je členom SZV, si podá žiadosť o vstup do SZV u organizácie, v ktorej žiada podporu.Na samotné školenie alebo štúdium včelárstva v školskom roku 2017/2018 bude možné sa nahlásiť na stránke: https://vcelari.sosbanbb.sk v sekcii Školenie začínajúcich včelárov. Z dôvodu veľkého záujmu a prekročenia vzdelávacích kapacít zo strany začínajúcich včelárov je prihlasovanie na školenie a štúdium včelárstva pre rok 2017/2018 už pozastavené.

 

 1. Termín podporného obdobia 2020/2021

V súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2015/1368 trvá podporné obdobie 2020/2021

od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021.

Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2020/2021 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2020 resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk, a uzávierka prijímania žiadostí o vyplatenie pomoci bude do 3. júla 2021.

Vyplnené, opečiatkované, podpísané žiadosti s prílohami posielajte poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

  

 1. Záverečné ustanovenia

V prípade zistenia nezrovnalosti a neoprávnene vyplatenej dotácie orgánmi PPA, MPRV SR alebo EÚ sa konečný prijímateľ pomoci zaväzuje bezodkladne vrátiť dotáciu alebo jej časť v prípade porušenia dotačných podmienok na výzvu žiadateľa, zároveň sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá žiadateľovi vznikne v súvislosti s oneskoreným vrátením dotácie (sankčný úrok) a prípadné penále.

Aktivity a nákupy navrhujeme realizovať až po vydaní Obežníka SZV, v ktorom bude uvedená informácia o schválení finančných prostriedkov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR pre podporný rok 2020/2021.

 

 1. Rekapitulácia termínov 
Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci  na podporný rok 2020/2021 (príloha č.7) do 3.júna 2020
Dátumy uzávierok prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2020/2021
Doklady realizované od 1.08.2020 do 31.12.2020 musia byť odovzdané do 20.01.2021
Doklady realizované od 1.01.2021 do 31.03.2021 musia byť odovzdané do 20.04.2021
Doklady realizované od 1.04.2021 do 31.06.2021 musia byť odovzdané do 03.07.2021

  

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

 

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Obežník SZV 13-2020 ziadost_o_poskytnutie_pomoci na rok 2020-2021

Prílohy:

 1. Nariadenie vlády SR č. 337/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva
 2. Usmernenie SZV č. 1/2020 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa nariadenia vlády SR č. 337/2019 2017 Z. z.
 3. Smernica 6/2018 pre výstavníctvo a marketing
 4. Smernica 7/2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie ukážkových včelníc
 5. Usmernenie 2/2018 upravujúca podmienky predkladania projektov na vybavenie školských včelníc
 6. Usmernenie SZV č. 3/2018 – k zriadeniu a činnosti Včelárskych krúžkov
 7. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2020/2021
 8. Žiadosť o poskytnutie pomoci 2020/2021 – vzor

 

Related Posts