Nezaradené Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 12_2020 – Usmernenie ku kontrole počtu včelstiev v CEHZ

Vážení predsedovia, tajomníci SZV,

vzhľadom k tomu, že pretrváva nesúlad v počtoch včelárov a včelstiev medzi ZO SZV a CEHZ, Vás chceme požiadať, aby ste skontrolovali zoznam včelárov a počet včelstiev evidovaných vo vašej ZO SZV so zoznamom v CEHZ.

Akýkoľvek nesúlad adresujte okamžite na CEHZ a žiadajte o opravu. Ďalej Vás žiadame, aby ste tieto urgentné žiadosti preposielali aj na vedomie na sekratariat@vcelari.sk z dôvodu, že tieto opravy budú použité na ďalšie rokovanie s novým ministrom pôdohospodárstva na zjednanie nápravy v CEHZ.

Upozornite svojich členov, aby si skontrolovali správnosť údajov v CEHZ (meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónny a e-mailový kontakt, organizovanosť, počet včelstiev, počet stanovíšť).

Zmeny do CEHZ je potrebné v zmysle vyhlášky 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev nahlásiť vždy písomne do 7 dní na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.3 (Hlásenie zmien) tejto vyhlášky.

Z dôvodu, aby nevznikli finančné straty Vašim členom pri nesprávnom vyplácaní dotácií pri opeľovaní je nutné dostať do súladu skutočný stav so stavom v CEHZ.
Dôrazne upozorňujeme, že dotácia na opeľovaciu činnosť pre rok 2020 sa vypočítava podľa počtu včelstiev registrovaných v CEHZ k 31.5.2020 podľa Výnosu č. 536/2011-100, preto vo vlastnom záujme si skontrolujte údaje v CEHZ. Zodpovednosť za vzniknutú stratu z dotácií z dôvodu zlých údajov v CEHZ nesie chovateľ hospodárskych zvierat.

Prosím preto predsedov a tajomníkov ZO SZV, aby pomohli pri opravách údajov svojim členom v CEHZ. V SZV máme veľkú skupinu včelárov z radov začínajúcich, ktorí majú s týmto systémom málo skúseností a je potrebné im pomôcť.

Včelám zdar!

S úctou k Vám

Ing. Milan Rusnák
predseda SZV

Obežník SZV č. 12_2020 – Usmernenie ku kontrole počtu včelstiev v CEHZ

Related Posts