Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č.15 termíny preskúšania odborných prednášateľov, vedúcich včelárskych krúžkov, včelárov začiatočníkov a termíny kurzov AÚVL začiatočník, apiterapie a inseminácie matiek

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

Slovenský zväz včelárov po uvoľnení opatrení spôsobených koronavírusom pokračuje vo vzdelávacích aktivitách pre svojich členov. V zmysle Smernice SZV č.6/2019 a poverením Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok organizujeme preskúšanie odborných prednášateľov a vedúcich včelárskych krúžkov. Ďalej SZV zabezpečuje kurz AÚVL začiatočník, apiterapie, inseminácie včelích matiek.

Názov Miesto Dátum
Preskúšanie Vedúceho včelárskeho krúžku SOŠ Pod Bánošom

Banská Bystrica

3.7.2020
Preskúšanie prednášajúceho odborníka SOŠ Pod Bánošom

Banská Bystrica

4.7.2020
Kurz asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník Ústav včelárstva Liptovský Hrádok 16.-17.7.2020
Kurz asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník Ústav včelárstva Liptovský Hrádok 23.-24.7.2020
Kurz inseminácie včelích matiek Ústav včelárstva Liptovský Hrádok 10.-11.7.2020
Kurz apiterapie – včelí jed Včelársky skanzen, Kráľová pri Senci 24.-26.7.2020
Skúšky pre začínajúcich včelárov a včelárov vo včelárskych krúžkoch SOŠ Pod Bánošom

Banská Bystrica

10.-11.7.2020
Skúšky pre začínajúcich včelárov a včelárov vo včelárskych krúžkoch SOŠ Pod Bánošom

Banská Bystrica

17.-18.2020
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2020 Nitra zrušené

 

Preskúšanie Vedúceho včelárskeho krúžku

Vedúci včelárskeho krúžku môže byť iba osoba, ktorá je členom Slovenského zväzu včelárov.

Odborným predpokladom stať sa Vedúcim včelárskeho krúžku je:

 1. Byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony
 2. Byť bez záznamu v registri trestov (doložiť z výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
 3. Chovať najmenej 10 včelstiev v posledných 3 rokoch *
 4. Byť evidovaný v CEHZ najmenej 5 rokov bez prerušenia *
 5. Byť absolventom odborného vzdelávania včelárov 1. stupňa *
 6. Mať absolvovaný kurz lektorských zručností, prezentačných zručností
 7. Mať absolvované preskúšanie z odborných vedomostí vedúceho včelárskeho krúžku

* Výnimku zo splnenia uvedených podmienok môže udeliť štatutárny orgán zriaďovateľa na návrh Komisie.

Miesto Dátum Čas Počet miest
Príprava, štúdium otázok SOŠ Pod Bánošom, BB 30.6.2020 15:00 – 20:00 15
Preskúšanie, test SOŠ Pod Bánošom, BB 3.7.2020   9:00 – 20:00 15
Odovzdanie certifikátov SOŠ Pod Bánošom, BB 5.7.2020 10:00 – 12:00 15

 

Záujemcovia na prípravu a štúdium otázok a preskúšanie sa môžu prihlásiť v termíne do 21.6.2020 emailom na sekretariát SZV sekretariat@vcelari.sk. Do e-mailu je potrebné uviesť preskúšanie vedúcich včelárskych krúžkov, meno a priezvisko, adresu, telefónny a emailový kontakt.

Podmienky a povinnosti odborných prednášateľov sú stanovené v Usmernení SZV č. 3/2018 k činnosti a zriaďovaniu Včelárskych krúžkov.

 

Preskúšanie prednášajúceho odborníka

Prednášajúcim odborníkom môže byť iba osoba, ktorá je členom niektorého včelárskeho občianskeho združenia v rámci SR.

Odborným predpokladom stať sa prednášajúcim odborníkom je:

 1. Absolvovanie odborného vzdelania minimálne druhého stupňa (organizovaného Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok – včelárske minimum a SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici – výučný list v odbore včelár)
 2. Mať absolvovaný kurz lektorských zručností, prezentačných zručností
 3. Mať absolvované preskúšanie zo všeobecných znalostí v oblasti včelárstva formou testu
 4. Obhajoba prezentácie v powerpointe pred komisiou

 

Miesto Dátum Čas Počet miest
Príprava, štúdium otázok SOŠ Pod Bánošom 29.6.2020 15:00 – 20:00 15
Preskúšanie, test SOŠ Pod Bánošom 4.7.2020   9:00 – 20:00 15
Odovzdanie certifikátov SOŠ Pod Bánošom 5.7.2020 10:00 – 12:00 15

 

Témy prednášok:

 1. Choroby včiel
 2. Všeobecné včelárstvo
 3. Včelárske produkty
 4. Odborné vzdelávanie včelárov
 5. Právo, ekonomika, propagácia, marketing alebo ekológia včelárstva

Prihlásiť sa môžu aj súčasný prednášajúci odborníci, ktorý majú záujem o rozšírenie si okruhu tém prednášok.

Záujemcovia na prípravu a štúdium otázok a preskúšanie sa môžu prihlásiť v termíne do 21.6.2020 emailom na sekretariát SZV sekretariat@vcelari.sk. Do e-mailu je potrebné uviesť preskúšanie odborných prednášateľov, názov témy, meno a priezvisko, adresu, telefónny a emailový kontakt.

Podmienky a povinnosti odborných prednášateľov sú stanovené v Smernici SZV č. 6/2019 k činnosti lektorov a prednášajúcich odborníkov vo včelárstve.

 

Odovzdanie certifikátov

Slávnostné odovzdanie certifikátov sa uskutoční 5.7.2020 na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Certifikáty odovzdá predseda SZV Ing. Milan Rusnák. Po udelení certifikátov bude poskytnutý obed.

Kurz asistent úradného veterinárneho lekára – začiatočník

Kurz je určený pre tých, ktorých zaujíma zdravotná problematika včelstiev natoľko, že sa jej chcú venovať profesionálne. To znamená, že chcete vykonávať veterinárne kontroly na stanovištiach včelstiev vo svojom okolí.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Minimálne stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 rokov aktívny chovateľ včiel.

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda činnosti asistenta veterinárneho lekára podľa § 10 ods. 12 písmena b.) Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z. Pozná príznaky nákaz a intoxikácii včiel, včelársku legislatívu a správny odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Okrem výkonu prehliadok vie v teréne odporučiť činnosti na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu včelstiev.

Miesto Dátum Čas Počet miest
Ústav včelárstva Liptovský Hrádok 16.-17.7.2020 od 9:00 30
Ústav včelárstva Liptovský Hrádok 23.-24.7.2020 od 9:00 30

 

Kurz pre prihlásených účastníkov je bezplatný.

Prihlasovanie bude spustené dňa 22.6.2020 na https://uvc.sk/page1.html

Kurz inseminácie včelích matiek

Kurz je určený pre skúsenejších chovateľov včelích matiek, ktorí sa rozhodli rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti o techniku inštrumentálnej inseminácie.

Pred zapísaním sa na kurz je potrebné poznať minimálne vstupné podmienky: Prax v odchove včelích matiek minimálne 5 rokov

Na kurze získate informácie, ktorých cieľom je naplniť nasledujúci profil absolventa: Absolvent modulu ovláda techniku odchovu matiek použitím inseminačnej metódy. V práci vie využiť základy z anatómie a fyziológie, kríženia a čistokrvnej plemenitby, testovania matiek a organizácie plemenných chovov. Pomocou znalosti inseminačnej techniky vie založiť vlastnú líniu včely a prísnym výberom rodičovských párov dosiahnuť lepšie a rýchlejšie výsledky v plemenárskej práci.

Miesto Dátum Čas Počet miest
Ústav včelárstva Liptovský Hrádok 10.-11.7.2020 od 9:00 12

 

Kurz pre prihlásených účastníkov je bezplatný.

Prihlásiť sa môžete na https://www.uvc.sk/page1.html

 

Kurz apiterapie – včelí jed

Apiterapeutický kurz organizuje KČ SZV Slovenská apiterapeutická spoločnosť o.z.,

Každý účastník obdrží k prednáškam k aplikácii včelieho jedu predtlačené materiály.

Miesto Dátum Počet miest Cena
Včelársky skanzen, Kráľová pri Senci 24.-26.7.2020 60 100 €

Záujemcovia o kurz môžu kontaktovať usporiadateľa formou emailu na jurickova@bardata.sk

Celý program a prihlásenie na kurz nájdete tu: apiterapeutický kurz

 

Skúšky pre začínajúcich včelárov

 Záverečné skúšky včelárov začiatočníkov a začínajúcich včelárskych krúžkov sa budú konať v týchto termínoch.

 

Miesto Dátum Čas
SOŠ Pod Bánošom, BB 10.-11.7.2020 od 14:00
SOŠ Pod Bánošom, BB 17.-18.7.2020 od 14:00

Včelár začiatočník sa môže prihlásiť cez SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici, a začínajúci včelári vo včelárskych krúžok u svojho vedúceho včelárskeho krúžku.

  

Agrokomplex 2020

Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2020, ktorá sa mala konať 20. – 23. augusta 2020 v Nitre bola zrušená.

Celé znenie obežníka: Obežník SZV č. 15_2020 termíny preskúšania a kurzov

Related Posts