Obežníky SZV 2020

Obežník č. 19/2020 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam

Usmernenie k vykonaniu prehliadok (sčítanie včelstiev) a vyplnenie tlačív ročného hlásenia o stanovišti včelstiev

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako ,,ŠVPS SR“) vydala dňa 30.6.2020 Usmernenie a postup pri generovaní tlačív ročné hlásenie o stanovišti včelstiev pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“). V zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 285/2017 Z. z. o identifikácii a registrácii včelstiev je každý chovateľ včiel povinný vyplniť tlačivo.

Jednotlivé RVPS vygenerované tlačivá doručia povereným osobám o.i. aj asistentom úradného veterinárneho lekára (ďalej len „AÚVL“).

AÚVL spolu s chovateľom včiel vypíšu tlačovo ročné hlásenie o stanovišti včelstiev čitateľne paličkovým písmom, AÚVL skontroluje správnosť všetkých údajov, v prípade nesprávneho údaju tento údaj prečiarkne a napíše správny údaj, a obaja sa podpíšu.

Termín na vykonanie prehliadok (sčítanie včelstiev) je v období od 1.augusta 2020 najneskôr do 5 septembra 2020, prípadne podľa pokynov príslušnej RVPS.

Odporúčame ZO SZV aby si jednotlivé ročné hlásenia oskenovali a uchovali v archíve v prípade nesúladu s CEHZ. ZO SZV vyhotoví preberací doklad pre RVPS o odovzdaných ročných hlásení o stanovišti včelstiev spolu so zoznamom chovateľov včiel a počtom zazimovaných včelstiev a na základe podpisu odovzdá všetky tlačivá.

Usmernenie k prehliadam včelstiev na varroázu

AÚVL na základe poverenia od RVPS vykoná prehliadky včelstiev na varroázu v zmysle NV 337/2019 Z. z. v odporúčanom termíne od 1.8. do 30.9.2020.

AÚVL vyplnenú a podpísanú prílohu č. 29 alebo prílohu č. 31 spolu s poverením od RVPS odovzdá na ZO SZV, kde poverená osoba predseda/tajomník vyplní prílohu č. 30 alebo prílohu č. 32 a zašle poštou na Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, Bratislava, do 30.10.2020.

Odporúčame ZO SZV aby si jednotlivá prílohy oskenovali a uchovali v archíve v prípade kontroly zo strany PPA.

Pokyny pre AÚVL:

 1. Prehliadky na mor včelieho plodu (v zmysle Národného programu eradikácie moru včelieho plodu)
 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná RVPS
 • Prehliadky je potrebné vykonať od 1.4. do 30.8.2020
 • Vyplnené a podpísané tlačivá treba vrátia podľa pokynov na príslušnú RVPS
 • AÚVL bude vyplatené na jedno prehliadnuté včelstvo 0,80 eur od RVPS

 

 1. Prehliadky včelstiev na varroázu (v zmysle NV č. 337/2019 Z. z.)
 • Prehliadky vykoná AÚVL na základe poverenia, ktoré vydá príslušná RVPS
 • Prehliadky odporúčame vykonať od 1.8. do 30.9.2020
 • Vyplnené a podpísané prílohy č.29 a 31 , spolu s poverením od RVPS zašle ZO SZV na sekretariát SZV do 30.10.2020, (upozornenie od 1.8.2020 sú vydané nové tlačivá PPA, viď. príloha).
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na trvalom stanovišti je do 1 eur
 • Výška pomoci na jedno prehliadnuté včelstvo na kočovnom stanovišti je do 0,40 eur

 

 1. Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev (v zmysle vyhlášky č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev)
 • AÚVL na základe poverenia od RVPS spolu so včelárom vyplní Ročné hlásenie o stanovišti včelstiev
 • Predvyplnené tlačivá vydá príslušná RVPS. Upozorňujeme, že je potrebné vyplniť počty včelstiev u všetkých včelárov, ktorí boli AÚVL pridelený podľa katastra a poverení t.j. aj včelárom neorganizovaným alebo včelárom iných organizácii
 • Ročné hlásenia je potrebné vykonať od 1.8. do 5.9.2020
 • Vyplnené a podpísané ročné hlásenia o stanovišti včelstiev spolu s preberacím protokolom ZO SZV doručí na príslušnú RVPS do 5.9.2020
 • Ročné hlásenia o stanovišti včelstiev vykonáva AÚVL bezplatne!

 

 

Prílohy:

Obežník č. 19_2020 k prehliadkam včelstiev a ročným hláseniam o stanovišti

Príloha č. 29 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište)

 1. Príloha č. 30 Prehliadka včelstiev (kočovné stanovište) – súhrn za organizáciu
 2. Príloha č. 31 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište)
 3. Príloha č. 32 Prehliadka včelstiev (trvalé stanovište) – súhrn za organizáciu

Related Posts