Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 18/2020 k súťaži o najlepší med 2020

Vážené priateľky včelárky, priatelia včelári,

 Slovenský zväz včelárov informuje svojich členov o presune 15. ročníka súťaže o najlepší slovenský med v rámci Agrokomplexu, ktorý sa mal konať v auguste 2020. Dôvodom neuskutočnenia súťaže v plánovanom termíne je súčasná situácia s novým koronavírusom a ochorením COVID-19.

 1. ročník súťaže o najlepší slovenský med, peľ, medovinu, medovníky roku 2020 a iné včelie produkty sa bude konať v novom termíne 26.-28.3.2021.

Podmienky súťaže:

Individuálne  kategórie pre včelárov

 1. Med (kategórie M1 – M7)
 2. Medovina a likéry (kategórie M10 – M15)
 3. Medovník (kategória M20)
 4. Peľ (kategórie P1 – P2)
 5. Včelí vosk (kategórie V1 – V4)
 6. Mydlo a kozmetika (kategória K1)
 7. Etikety (kategória E1)
 8. Fotografia  so  včelárskou  tematikou (kategórie F1 – F2)
 9. DVD, knihy, letáky, postery so včelárskou  tematikou (kategória F3)
 10. Dekorácie – umenie (kategórie D1 – D2)
 11. Výtvarná súťaž pre deti (kategórie L1)

 

 1. Med (kategórie M1 – M7)

Súťaž v mede bude prebiehať v uvedených kategóriách:

 • M1: Medovicový
 • M2: Kvetový
 • M3: Agátový
 • M4: Pastový
 • M5: Kvetový jednodruhový (napr. repkový, lipový, facéliový, slnečnicový, púpavový, lesný, gaštanový …) do tejto kategórie nezasielajte agátový med.
 • M6: Výrezy medových plástov ľubovoľného tvaru
 • M7: Kombinácia medu  s inými  potravinami a včelími produktmi  /orechy, škorica, sušené ovocie, peľ, propolis/

Poháre Vám budú zaslané na ZO SZV pre každého záujemcu a to:

 • menšie 212 ml 3 ks
 • 550 ml 1 ks

Sadu pohárov si objednáva každý včelár vo svojej ZO SZV, ktorá následne zašle hromadnú objednávku na sekretariát SZV (len emailom na sekretariat@vcelari.sk) do 20. augusta 2020.

V kategóriách M1 – M5 odoberie komisia ZO SZV od včelára jednu vzorku medu do 4 pohárov a zapečatí plombovou etiketou:

 1. a) pohár zostáva u včelára (1x – 212 ml)
 2. b) , 3. a 4. pohár (2x – 212 ml, 1x – 550 ml) ZO SZV zašle do 10. októbra 2020 (dátum   doručenia) na SZV, Svrčia 14, 842 08 Bratislava spolu s vypísanou prihláškou do súťaže.
 3. c) na plombovú etiketu:

– ako prvé meno sa napíše čitateľne paličkovým písmom meno včelára a druh medu stačí aj skratkou (A – agátový, K – kvetový atď……)

– druhé a tretie meno budú členovia komisie ZO SZV

 

Včelár môže poslať len jednu vzorku medu z kategórií 1-4. V kategórii jednodruhový med môže poslať neobmedzený počet jednodruhových medov okrem agátového medu. Včelár, ktorý odovzdáva vzorku medu do súťaže je súčasne členom komisie na odber vzoriek, ktorá je trojčlenná.

V kategórii M6 zasielajte 2 ks výrezov medových plástov ľubovoľného  tvaru.

V kategórii M7 zasielajte 2 poháre  min. 300 ml. V tejto kategórii sa budú hodnotiť laboratórne a senzorické parametre, kreativita a estetika.

Plombové etikety majú predsedovia jednotlivých krajov, ktorí zabezpečili ich distribúciu na ZO SZV v roku 2018 v dostatočnom počte.

 2. Medovina a likéry (kategórie M10 – M15)

Vzorky medoviny zasielajte v troch 0,5 l sklenených bezfarebných fľašiach (použite takú istú plombovú etiketu ako pri mede) na sekretariát SZV. Medovina a likéry môžu byť označené etiketou výrobcu len na dvoch fľašiach, jedna fľaša musí byť bez etikety.

Súťaž v medovine a likéroch bude prebiehať v uvedených kategóriách:

 • M10: Tradičná medovina
 • M11: Korenená medovina /metheglin – s prídavkom korenín alebo byliniek/
 • M12: Ovocná medovina /melomel – s prídavkom ovocných štiav/
 • M15: Medový likér – min 16% alkoholu

 

3. Medovník (kategória M20)

Medovníky môžete zaslať v ľubovoľnom množstve podľa vlastného rozhodnutia.

Senzorické  hodnotenie: Farba, vzhľad, chuť, vôňa,  čistota, výzdoba, umelecké prevedenie.

4. Peľ (kategórie P1 – P2)

Súťaž v peli bude prebiehať v týchto kategóriách:

 • P1: jednodruhový peľ
 • P2: zmiešaný peľ

Peľ do súťaže nám zasielajte vysušený v 3 plastových pohároch 0,25 kg, použite takú istú plombovú etiketu ako pri mede. Sadu pohárov na peľ si objednáva každý včelár vo svojej ZO SZV, ktorá zašle hromadnú objednávku na sekretariát SZV (len emailom na sekretariat@vcelari.sk) do 20. augusta 2020.

5.Včelí vosk (kategórie V1 – V4)

 • V1: Vosk – blok vosku s hmotnosťou 0,5 kg – 1 kg a min. hrúbkou 25 mm
 • V2: Sviečky z včelieho vosku bez ornamentov – identické
 • V3: Dekoratívne sviečky z včelieho vosku, identické, vyrobené ľubovoľnou metódou
 • V4: Umenie zo včelieho vosku – dekoratívne predmety, sochy, ručne vyhotovené originály slúžiace na podporu predaja včelích produktov, na výzdobu prezentačných vitrín, výkladov, či pracovných priestorov včelára.

Kategórie V1-V4 zasielajte nasledovne:

V1 a V4 – 1ks

V2 a V3 – 2ks

V kategórii V1 budú hodnotené senzorické vlastnosti a v kategóriách V2 – V4 bude hodnotené vizuálne a umelecké prevedenie. Dbajte na čistotu vosku, farbu a jeho charakteristické fyzikálno-chemické vlastnosti, pri kategóriách V2 – V4 zaváži originálnosť a estetické stvárnenie výrobku.

6. Mydlo a kozmetika (kategória K1)

 • K1: Mydlo a kozmetika obsahujúca med alebo iné včelie produkty

Súťažné výrobky kategórie K1 zasielajte na sekretariát SZV v počte 3ks. Komisia posudzuje kvalitu výrobkov, ale aj ich balenie a prezentáciu.

7. Etikety (kategória E1)

 • E1: Etikety na med, medovinu alebo peľ

Etikety zasielajte v počte 3ks z jedného druhu. Vizuálne sa bude hodnotiť umelecké prevedenie, úplnosť údajov, prevedenie.

8. Fotografia  so  včelárskou  tematikou (kategórie F1 – F2)

 • F1: Fotografia farebná – formát A4, lesklý povrch, nerámovaná
 • F2: Fotografia čiernobiela – formát A4, lesklý povrch, nerámovaná

 Fotografie vo formáte 24x30cm, príp. 30x40cm zasielajte v počte 1ks z kategórií F1 a F2.

Hodnotené bude vizuálne a umelecké prevedenie a fotografická technika.

9. DVD, knihy, letáky, postery so včelárskou tematikou (kategória F3)

 • F3: DVD, filmy, knihy, letáky, postery so včelárskou tematikou

Na sekretariát SZV zasielajte 1ks z kategórie F3. Hodnotené bude vizuálne, umelecké prevedenie a obsahový zámer.

10. Dekorácie – umenie (kategórie D1 – D2)

 • D1: Včelárske zbierky – výstavná plocha  nesmie prekročiť 60x60x60 cm
 • D2: Dekoratívne a umelecké predmety z včelích produktov alebo včelárstva.

Zasielajte 1ks súťažného exponátu z kategórie D1 a D2. Hodnotené bude vizuálne a umelecké prevedenie.

11. Výtvarná súťaž pre deti (kategórie L1)

 • L1: Výtvarné diela detí do 15 rokov na témy:  včela,  činnosť včiel, včelárenie (práce včelára).

Diela vo formáte A4 zasielajte v počte 1ks z kategórií L1.

Hodnotené bude vizuálne a umelecké prevedenie.

V termíne do 10. októbra 2020 ZO SZV zašle na sekretariát SZV všetky súťažné vzorky a  zároveň elektronicky zašle v rovnakom termíne na S-SZV prihlášku s potrebnými údajmi vyplnenú v elektronickej podobe na sekretariat@vcelari.sk a originál priloží do balíka (prihláška je súčasťou prílohy obežníka). Sekretariát SZV na základe zaslaných prihlášok postúpi fakturačné údaje o zasielateľoch vzoriek ŠVPÚ Dolný Kubín, ktorý jednotlivým včelárom vystaví faktúry.

 

Objednávka pohárov na med a peľ    do 20.08.2020  zaslať emailom sekretariat@vcelari.sk
Odovzdanie súťažných vzoriek do 10.10.2020  zaslať poštu na adresu S-SZV
Vyhodnotenie súťaže 28.03.2021      osobná účasť výhercov

                                                                      

Čerpanie pomoci (dotácie) v zmysle NV 337/2019 Z. z. na podporný rok 2020/2021       

 Náklady na analýzu medu v rámci súťaže o najlepší včelársky produkt vykonanej v referenčnom laboratóriu (§ 8 NV č. 337/2019 Z. z.)

Náklady na analýzu medu si hradí sám včelár na základe vystavenej faktúry od ŠVPÚ Dolný Kubín. Odhadovaná suma za analýzy je približne 49 € (analyzované parametre: voda, HMF, sacharóza a senzorické hodnotenie). O úhradu nákladov do 100% za analýzy medu je možné požiadať podľa § 8 písm. a) bodu 2 nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. v prípade, že vzorky budú spĺňať parametre v zmysle Smernice SZV č. 1/2006 a Normy kvality a akosti SZV č. 1/2006 novelizovanej VV SZV dňa 11.2.2012 s účinnosťou od 1.4.2012.

Úhrada nákladov na analýzu najviac 3 vzoriek medu bude preplatená včelárom, ktorí ju majú naplánovanú aj v žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021.

 Všetky povinné prílohy na refundáciu analýz v zmysle Príručky pre žiadateľa vydanej PPA uvedených nižšie je potrebné doručiť na sekretariát Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní faktúry.

 Prílohy predkladané prijímateľom pomoci:

 • informácia s rozpisom nákladov podľa prílohy č. 39, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s nákladmi na rozbor medu,
 • kópia dokladov o nákladoch na rozbor medu (faktúra a doklad o úhrade),
 • kópia protokolov o rozboroch z referenčného laboratória (ŠVPÚ Dolný Kubín).

 

Náklady na zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva (§ 5 ods. 1 písm. h) NV č. 337/2019 Z. z.)

Náklady na zaplatenie poplatku za účasť na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva, prepravu, ubytovanie alebo stravu pre spoločníka alebo člena včelárskeho združenia v súvislosti s jeho účasťou na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva hradí základná organizácia. O úhradu nákladov do 80% z oprávnených nákladov je možné požiadať podľa § 5 ods. 1 písm. h) NV č. 337/2019 Z. z. v prípade, že sú splnené podmienky pre poskytnutie pomoci. Odporúčame ZO SZV aby objednávali hromadnú prepravu (autobus, mikrobus).

Všetky povinné prílohy na refundáciu analýz v zmysle Príručky pre žiadateľa vydanej PPA uvedených nižšie je potrebné doručiť na sekretariát Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní faktúry.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:

 • písomné potvrdenie včelárskeho združenia, že osoba, ktorá sa na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva zúčastnila, bola v tom čase jeho spoločníkom alebo členom,
 • informácia z podujatia podľa Prílohy č. 13, ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch súvisiacich s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva,
 • kópia dokladov o nákladoch spojených s účasťou spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva.

 

 

 

 

Prílohy:

Obežník č. 18_2020 k 15. ročníku súťaže o najlepší slovenský med 2020

 1. Objednávka pohárov do súťaže
 2. Prihláška – údaje o zasielateľovi vzoriek
 3. Príloha č.39 úhrada nákladov na zabezpečenie analýzy včelárskych produktov
 4. Príloha č.13 zabezpečenie účasti spoločníka alebo člena včelárskeho združenia na vzdelávacom podujatí v oblasti včelárstva

Related Posts