§ 5 b) Zabezpečenie včelárskeho krúžku

Krúžky – Žiadosť o poskytnutie pomoci 2020-2021 podľa 337_2019

Príloha-č.-7-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-zabezpečenie-včelárskeho-krúžku

 

 

Pomoc je určená pre vedúcich včelárskeho krúžku, ktorý je členom SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

Výška pomoci: do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku.
Podmienky pre poskytnutie pomoci: – včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 členov (účastníkov), ktorí sa zúčastnia najmenej 66 vyučovacích hodín za včelársky rok (1 vyučovacia hodina = 45 minút).
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci: – dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
– názov vzdelávacej aktivity,
– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
– meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a – prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie včelárskeho krúžku 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia). V prípade, že uvedené podopatrenie nebolo zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné písomne oznámiť sekretariátu SZV miesto, dátum a čas 10 pracovných dní pred jeho vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi). Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity nájdete v Obežníku SZV č.12/2019.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),
– zoznam konečných prijímateľov pomoci a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

 

Preskúšanie Vedúceho včelárskeho krúžku

Vedúci včelárskeho krúžku môže byť iba osoba, ktorá je členom Slovenského zväzu včelárov.

Odborným predpokladom stať sa Vedúcim včelárskeho krúžku je:

  1. Byť plnoletý a spôsobilý na právne úkony
  2. Byť bez záznamu v registri trestov (doložiť z výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace)
  3. Chovať najmenej 10 včelstiev v posledných 3 rokoch *
  4. Byť evidovaný v CEHZ najmenej 5 rokov bez prerušenia *
  5. Byť absolventom odborného vzdelávania včelárov 1. stupňa *
  6. Mať absolvovaný kurz lektorských zručností, prezentačných zručností
  7. Mať absolvované preskúšanie z odborných vedomostí vedúceho včelárskeho krúžku

* Výnimku zo splnenia uvedených podmienok môže udeliť štatutárny orgán zriaďovateľa na návrh Komisie.

Miesto Dátum Čas Počet miest
Príprava, štúdium otázok SOŠ Pod Bánošom, BB 30.6.2020 15:00 – 20:00 15
Preskúšanie, test SOŠ Pod Bánošom, BB 3.7.2020   9:00 – 20:00 15
Odovzdanie certifikátov SOŠ Pod Bánošom, BB 5.7.2020 10:00 – 12:00 15

 

Záujemcovia na prípravu a štúdium otázok a preskúšanie sa môžu prihlásiť v termíne do 21.6.2020 emailom na sekretariát SZV sekretariat@vcelari.sk. Do e-mailu je potrebné uviesť preskúšanie vedúcich včelárskych krúžkov, meno a priezvisko, adresu, telefónny a emailový kontakt.

Podmienky a povinnosti odborných prednášateľov sú stanovené v Usmernení SZV č. 3/2018 k činnosti a zriaďovaniu Včelárskych krúžkov.

Related Posts