Obežníky SZV Obežníky SZV 2020

Obežník SZV č. 21/2020 – Usmernenie k podpornému roku 2020/2021

Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle Oznámenie žiadateľom vo včelárskom programe pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021 a Príručky pre žiadateľa k poskytovaniu pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva na podporný rok 2020/2021.

Oznamujeme včelárom, že podporný rok 2020/2021 začína dňom 1.8.2020 a končí 31.7.2021. K podpornému roku 2020/2021 vydala Pôdohospodárska platobná agentúra Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorá obsahuje aktualizované prílohy, ktoré nájdete aj na stráne vcelari.sk v časti dotácie.

Členovia SZV a KČ SZV sa pri uplatňovaní poskytnutia pomoci riadia Usmernením SZV č.1/2020 schváleným VV SZV.

Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2020/2021 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2020, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk.

SZV bude prijímať žiadosti o vyplatenie pomoci do 3. júla 2021.

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021.

ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV sú povinný predložiť doklady za včelárske podopatrenie najneskôr mesiac po uskutočnení v termíne:

 1. Doklady realizované od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť odovzdané do 20.01.2021
 2. Doklady realizované od 1.1.2021 do 31.03.2021 musia byť odovzdané do 20.04.2021
 3. Doklady realizované od 1.4.2021 do 30.06.2021 musia byť odovzdané do 3.07.2021

 Termínom odovzdania dokladov spolu s kompletnými prílohami  sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

 1. používali iba aktuálne prílohy (dostupné na vcelari.sk),
 2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
 3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
 4. zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2020/2021),
 5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
 6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.8) pod názvom Oprávnenosť výdavkov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad o platbe v hotovosti vystaví aj pošta alebo kuriér. Ak platíte cez IB, je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby), ktorý je dostupný cez IB. Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.

 

Konečný prijímateľ pomoci vyhlasuje, že:

 1. všetky tu uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé,
 2. sú mu známe podmienky poskytovania pomoci a je si vedomý požiadaviek vzťahujúcich sa na pomoc, o ktorú žiada.

Upozorňujeme ZO SZV, aby v prílohách používali iba názvy svojej ZO SZV schválené ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, t.j. len Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov (názov mesta/obce), (možnosť použiť skratku ZO SZV názov mesta/obce). Vzor „ZO SZV Bratislava“.

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Obežník SZV č. 21_2020 Usmernenie k podpornému roku 2020_2021

Príručka + prílohy pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2020/2021

Usmernenie SZV č. 1/2020 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa NV 337/2019 Z. z.

 

 

Related Posts