Dotácie

Dotácia pre chovateľov včiel s IČO vo výške 1,14€ na včelstvo, ZELENÁ NAFTA 2020

Vážení členova SZV, KČ SZV,

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 17. 08. 2020 zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (Zelená nafta2020) v termíne od 17.08.2020 do 18.09.2020, dostupné na

https://www.apa.sk/vyzvy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-ttnej-pomoci-vo-forme-av-na-environmentlnych-daniach-zelen-nafta-2020/10123.

V rámci podporného opatrenia ZELENÁ NAFTA 2020 sú podporovaní prvovýrobcovia v živočíšnej výrobe, ktorí chovali podporované hospodárske zvieratá v roku 2019 a zároveň boli registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Zároveň vykonávajú hospodársku činnosť pod identifikačným číslom organizácie (IČO), podporované HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ sú evidované v CEHZ pod identifikačným číslom organizácie (IČO) a v termíne od 06. júla 2020 do 07. augusta 2020 sa registrovali v DataCentre (príp. už sú zaregistrovaní v DataCentre) na dotácie poskytované podľa zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v spojitosti so zákonom č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe. V zmysle Prílohy č. 2 Oprávnení žiadatelia v prípade chovu Včely medonosnej v rámci kategórie včelstvo je tento druh podporovaný normatívom 1,14 na jedno včelstvo. Uvedenú informáciu je možné overiť na priloženom internetovom odkaze https://www.apa.sk/vyzvy/zelen-nafta-2020/10123.

V zmysle Schémy štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 1, zaregistrovanej Európskou komisiou pod evidenčným číslom SA. 54664, bodu E.1. Príjemca pomoci je oprávneným príjemcom pomoci podnik podľa článku 107 ods.1 Zmluvy o fungovaní EÚ, t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.

Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci si vybavuje každý žiadateľ s IČO individuálne cez PPA. Bližšie informácie poskytuje PPA na zelenanafta2019+@apa.sk

Prílohy:

Registrácia žiadateľov pre opatrenie Zelená nafta 2019+

Výzva na predkladanie žiadosti zelená nafta 2020 .

Related Posts