Obežníky SZV Obežníky SZV 2020 Obežníky ZSV

Obežník SZV č. 23/2020 Informácia o schválení žiadosti na podporný rok 2020/2021

Vážení predsedovia, tajomníci,

v zmysle záverečných ustanovení Obežníka SZV č. 13, Vás informujeme, že Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 3.9.2020

schválila

žiadosť SZV o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021 v celkovej výške 1 223 467,98 Eur.

Na základe rozhodnutia PPA č. 127265/2020 o schválení poskytnutia pomoci v podpornom roku 2020/2021, si jednotliví žiadatelia (včelár, ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV, inštitúcie)

môžu nakupovať a realizovať aktivity od 1.8.2020

V zmysle Obežníka SZV 13-2020 žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021Usmernenia SZV č.1 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov.

 

Termíny prijímania žiadostí o vyplatenie:

Prosíme Vás, aby ste žiadosti s prílohami zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení nákupu / aktivity, na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava, prípadne do termínov stanovených v Obežníkoch SZV.

 Dátumy uzávierok prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2020/2021

Doklady realizované od 1.08.2020 do 31.12.2020 musia byť odovzdané do 20.01.2021
Doklady realizované od 1.01.2021 do 31.03.2021 musia byť odovzdané do 20.04.2021
Doklady realizované od 1.04.2021 do 31.06.2021 musia byť odovzdané do 03.07.2021

*  Jednotlivé termíny môžu byť Obežníkmi SZV posunuté (napr. prehliadky včelstiev na varroázu je v zmysle Obežníka SZV č. 19/2020 odovzdať v termíne do 30.10.2020).

Vyplnené, opečiatkované, podpísané žiadosti s prílohami posielajte poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

Žiadame vo vlastnom záujme dodržať stanovené termíny.

 

V zmysle nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z.z. boli stanovené výšky v rámci jednotlivých opatrení nasledovne:

  1. a) pre opatrenie „technická pomoc“ podľa 5 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 699 986,84 EUR
  2. b) pre opatrenie „boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze“ podľa 6 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 380 749,20 EUR
  3. c) pre opatrenie „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ podľa 7 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 74 151,63 EUR
  4. d) pre opatrenie „podpora laboratórií“ podľa 8 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 23 012,57 EUR
  5. e) pre opatrenie „podpora obnovenia stavu včelstiev“ podľa 9 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 17 157,15 EUR
  6. f) pre opatrenie „spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum“ podľa 10 nariadenia vlády SR č. 337/2019 v sume 28 410,59 EUR

 

spolu v celkovej výške 1 223 467,98 EUR.

 

Včelám zdar!

S úctou k Vám

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Celé znenie Obežníku si môžete stiahnuť tu: Obežník č. 23/2020 Informácia o schválení žiadosti na podporný rok 2020_2021

 

Related Posts