Včelárske krúžky

Usmernenie pre VVK k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa NV SR č. 337/2019 Z. z.

Každý Vedúci včelárskych krúžkov (VVK) sa riadi:

 1. Štatút Sekcie učiteľov včelárskych krúžkov
 2. Usmernenie SZV č.3/2018 K zriadeniu a činnosti VK
 3. Príloha č.1 Materiálno technické vybavenie včelnice (VK)
 4. Príloha č.2 Časový a tématický plán včelárskeho krúžku
 5. Príloha č.3 Žiadosť o zaevidovanie VK
 6. Príloha č. 4 Prihláška do včelárskeho krúžku
 7. Obežník SZV č.5_2022 – Usmernenie k podpornému roku 2022_2023
 8. Usmernenie SZV č.1/2022 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023

 

Pre získanie poskytnutia pomoci v zmysle NV 337/2019 je žiadateľ povinný:

 1. Doručiť žiadosť (plán) o poskytnutie pomoci do 31.5.2022 v zmysle Obežníka SZV č. 5/2022 Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – pre včelárske krúžky,   vzor – Žiadosť o poskytnutie pomoci 2022/2023 podľa 337/2019 – pre včelárske krúžky – Vzor
 2. Dodržiavať Usmernenie SZV č.1/2022 k príručke pre žiadateľa na predkladanie požiadaviek k čerpaniu dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 337/2019 Z. z. na podporný rok 2022/2023
 3. Nahlásiť zmenu miesta, dátumu a času zabezpečenie včelárskeho krúžku 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia) mailom na sekretariat@vcelari.sk, laskova@vcelari.sk
 4. Pri výučbe online je potrebné od každého žiaka vypýtať čestné prehlásenie a doložiť k prílohe č. 7

Čestné prehlásenie účasti na vzdelávacej aktivity (prednáška, seminár, kurz, včelársky krúžok konferencia),

Vzor-Cestne-prehlasenie-ucasti-na-vzdelavacej-aktivity-krúžok

5. Dodržiavať termíny predkladania dokladov:

 1. Doklady realizované od 01.08.2022 do 31.12.2022 musia byť odovzdané do 20.01.2023.
 2. Doklady realizované od 01.01.2023 do 31.03.2023 musia byť odovzdané do 21.04.2023.
 3. Doklady realizované od 01.04.2023 do 30.06.2023 musia byť odovzdané do 03.07.2023.

Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky / poštou na adresu:
Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava

1. DEFINÍCIE A POUŽITÉ POJMY

Na účely príručky pre žiadateľa sa podľa NV č. 337/2019 Z. z. rozumie:

Včelárskym opatrením: opatrenie, ktoré je uvedené v § 1.

Včelárskym podopatrením: činnosť, ktorou sa vykonáva včelárske opatrenie.

Včelárskym rokom: včelársky rok od 1. augusta do 31. júla, ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa podáva žiadosť o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku (ďalej len „žiadosť o schválenie pomoci“).

Včelárom: osoba, na ktorú je v centrálnom registri hospodárskych zvierat (ďalej len „register včelstiev“ alebo „CEHZ“) registrované najmenej jedno včelstvo včiel medonosných (ďalej len „včelstvo“),

Včelárskym združením: právnická osoba, ktorá podľa údajov v registri včelstiev združuje najmenej dvoch včelárov.

Včelárskym začiatočníkom: fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), združená vo včelárskom združení:
– na ktorú počas posledných piatich rokov pred začatím vzdelávacieho programu podľa § 5 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z. nebolo podľa údajov v registri včelstiev registrované včelstvo a pre ktorú nebola poskytnutá pomoc na obstaranie včelstva a úľovej zostavy
– ktorá počas včelárskeho roka úspešne ukončila vzdelávací program podľa § 5 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z.
– ktorá v danom včelárskom roku nakúpila včelstvá a úľové zostavy.

Žiadateľom:
včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev.
Schváleným žiadateľom: žiadateľ, ktorý má schválené poskytnutie pomoci vo včelárskom roku.

Koneční prijímatelia pomoci:

1. schválený žiadateľ,
2. včelárske združenie – má právnu formu združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo družstva
3. organizačná jednotka – na účely NV č. 337/2019 Z. z. právnická osoba, teda ide o organizačnú jednotku konajúcu vo vlastnom mene v rámci združenia podľa § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
4. vzdelávacia inštitúcia,
5. včelár,
6. fyzická osoba, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať odborné veterinárne činnosti,
7. fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev,
8. včelársky začiatočník.

Koneční prijímatelia pomoci sú uvedení pri jednotlivých podopatreniach v bode 3.

Včelárskym produktom: poľnohospodársky produkt, ktorý patrí pod spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov v sektore včelárskych produktov.
Oprávnenými nákladmi: náklady na obstaranie tovarov, služieb alebo poskytnutie prác použitých na vykonanie včelárskeho opatrenia vo výške, v ktorej konečnému prijímateľovi pomoci, ktorý tieto náklady vynaložil, nevzniklo právo odpočítať daň z pridanej hodnoty z týchto tovarov, služieb alebo prác.

[collapse]
2. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ
 • V prípade legislatívnych zmien Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) v dostatočnom predstihu oznámi zmeny na svojom webovom sídle www.apa.sk
 • Na základe národného programu schváleného Európskou komisiou bol pre Slovenskú republiku upravený podiel Európskej únie na financovaní tohto programu počas podporného obdobia 2022/2023 na čiastku 735 232 eur, čo spolu s podielom zo štátneho rozpočtu predstavuje pomoc v nasledovnom rozsahu:
  platby zo zdrojov EÚ: 735 232 eur
  platby zo zdrojov SR: 735 232 eur
  spolu k dispozícii: 1 470 464 eur
 • Pomoc z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu možno poskytnúť na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu Slovenskej republiky pre sektor včelárstva, ktorými sú:
  a) technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (ďalej len „technická pomoc“),
  b) boj proti škodcom a chorobám včelstiev, predovšetkým varroáze,
  c) racionalizácia sezónneho presunu včelstiev,
  d) podpora laboratórií na analýzu včelárskych produktov s cieľom pomôcť včelárom uvádzať včelárske produkty na trh a zvyšovať ich hodnotu (ďalej len „podpora laboratórií“),
  e) podpora obnovenia stavu včelstiev,
  f) spolupráca so špecializovanými orgánmi na vykonávanie programov aplikovaného výskumu v oblasti chovu včiel a včelárskych produktov (ďalej len „orgán uskutočňujúci aplikovaný výskum“).
2.1 Oprávnenosť výdavkov
 • Pri posudzovaní oprávnenosti výdavkov všeobecne platia nasledujúce zásady:
  – výdavky musia byť nevyhnutné na realizáciu podporovanej aktivity, zaobstaranie veci či služby, musia mať preukázateľnú väzbu na túto realizáciu, alebo zaobstaranie a výdavky musia byť vynaložené v súlade s podmienkami národného programu,
  – výdavky musia byť použité hospodárne, účelne a efektívne,
  – výdavky musia byť vynaložené v priebehu včelárskeho roka; výdavky vzniknuté pred začiatkom a po skončení včelárskeho roka nemôžu byť preplatené,
  – výdavky musia byť skutočné, preukázané, identifikovateľné a doložené kópiami účtovných dokladov.
 • Ak sa pomoc viaže k oprávneným, preukázaným a dokladovaným nákladom na nákup tovarov a služieb, výška pomoci závisí od oprávnenosti konečného prijímateľa pomoci na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)
  – konečný prijímateľ pomoci nie je platcom DPH: DPH je oprávneným výdavkom a za základ pre stanovenie pomoci sa berie celková uhradená suma vrátane DPH,
  – konečný prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. si v danom prípade môže odpočítať DPH v pomernej výške (doložené čestným vyhlásením s uvedením výpočtu DPH): oprávneným výdavkom je pomerná výška odpočítateľnej DPH vypočítaná ako súčin DPH na vstupe a koeficientu podľa § 50 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. a za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH zvýšená o DPH vynásobenú týmto koeficientom a zaokrúhlenú na dve desatinné miesta nahor,
  – konečný prijímateľ pomoci je platcom DPH a pri účinnom znení zákona č. 222/2004 Z. z. mu v danom prípade vznikne právo odpočítať si DPH: za základ pre stanovenie pomoci sa berie uhradená suma bez DPH. Ak žiadateľ k požiadavkám konečného prijímateľa pomoci na úhradu týchto nákladov nepriloží jeho vyhlásenie, že nie je platcom DPH alebo vyhlásenie, že si DPH v danom prípade nemôže odpočítať vôbec alebo len v pomernej výške, predpokladá sa, že ide o prípad podľa tretej odrážky.
 • Každý oprávnený náklad musí byť riadne doložený čitateľnou kópiou účtovného dokladu, prípadne aj podkladom pre vytvorenie tohto účtovného dokladu (zmluvou, objednávkou, dodacím listom). Na účtovnom doklade môžu byť uvedené len tie položky, na ktoré je žiadaná pomoc (doklady, na ktorých okrem podporovaných položiek budú aj položky napr. „rodinného nákupu“ nebudú akceptované). Pre posúdenie, či daný účtovný prípad spadá do včelárskeho roka, je rozhodujúci dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu. Účtovný doklad musí obsahovať náležitosti podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) zákona č. 431/2002 Z. z., v prípade konečného prijímateľa pomoci, ktorý nie je účtovnou jednotkou, pokladničný doklad podľa §.8 ods. 1 až 3 zákona č. 289/2008 Z. z. a musia byť vystavené spôsobom a vo forme zodpovedajúcej ustanoveniam ďalších právnych predpisov, ktoré upravujú vyhotovovanie účtovných dokladov – podpis osoby zodpovednej za účtovný prípad alebo odtlačok pečiatky organizácie.Druhy účtovných dokladov:
  – pokladničný doklad s konkrétnym označením tovaru, alebo služby (doklady so všeobecnými názvami typu „včelárske potreby“ nebudú akceptované),
  – faktúra (musí obsahovať slovné a číselné označenie, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva a dátum vyhotovenia dokladu) s príslušným dokladom o zaplatení (tzv. „predfaktúra“ alebo „zálohová faktúra “ako účtovný doklad nebude akceptovaná),
  – cestovný príkaz, vyúčtovanie pracovnej cesty a ostatné doklady preukazujúce poskytnutie cestovnej náhrady.Doklady preukazujúce skutočné zaplatenie výdavkov:
  – kompletne vyplnený príjmový pokladničný doklad, vrátane číselného označenia dokladu, pod ktorým je evidovaný v účtovníctve predávajúceho,
  – výpis z bankového účtu pri bezhotovostnej platbe (výpis z internet bankingu nebude akceptovaný),
  – potvrdenie banky o úhrade/prevode,
  – pokladničný doklad z banky o vykonaní vkladu hotovosti na účet,
  – doklad o zápočte vzájomných záväzkov a pohľadávok,
  – v prípade úhrady formou dobierky, doklad preukazujúci úhradu dobierky,
  – alebo iný daňový doklad preukazujúci úhradu.
 • V zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. nesmie platba v hotovosti prevýšiť sumu 5 000 eur.
§ 3 Schvaľovanie poskytnutia pomoci
 • Žiadosť o schválenie pomoci pre včelársky rok 2022/2023 podáva žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“) od 1. júna do 30. júna 2022, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátumu, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o schválenie podanú mimo tejto lehoty sa neprihliada (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni agentúry).
 • Žiadosť o schválenie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry (Príloha č. 1).
 • Žiadosť musí obsahovať úradne overený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.
 • Žiadosť o schválenie pomoci obsahuje (podľa § 3 ods. 3 NV č. 337/2019 Z. z.):
  a) identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a identifikačné číslo (ďalej len „IČO“),
  b) určenie včelárskeho opatrenia a návrh jeho rozpočtu,
  c) popis projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt už agentúre predložil,
  d) popis projektu aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho opatrenia podľa § 10 a tento projekt agentúre predložil.Prílohou k žiadosti o schválenie pomoci sú (podľa § 3 ods. 4 NV č. 337/2019 Z. z.):
  a) určenie včelárskych podopatrení a návrh ich rozpočtu (Príloha č. 2),
  b) plán vykonávania včelárskych podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) (Príloha č. 3), ktorý obsahuje miesto a čas ich vykonávania, ak je včelárskym opatrením technická pomoc,
  c) osnova projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. c) alebo písm. c) a d),
  d) projekt zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev, ak je včelárskym opatrením racionalizácia sezónneho presunu včelstiev, v rámci ktorého žiadateľ žiada o schválenie poskytnutia pomoci na vykonávanie včelárskeho podopatrenia podľa § 7 ods. 1 písm. d) a tento projekt agentúre nepredložil,
  e) projekt aplikovaného výskumu podľa § 10 ods. 1, ak je včelárskym opatrením spolupráca s orgánom uskutočňujúcim aplikovaný výskum a žiadateľ tento projekt agentúre nepredložil.
 • Žiadateľ, ktorý podáva agentúre žiadosť o schválenie pomoci, ktorej prílohou sú dokumenty podľa § 3 ods. 4 písm. c) až e), je povinný do konca lehoty na podanie žiadosti o schválenie pomoci predložiť Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) jedno vyhotovenie týchto dokumentov.
 • Poskytnutie pomoci možno schváliť len žiadateľovi na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku.
 • Ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť o schválenie pomoci spolu s prílohami, agentúra bude požadovať doplnenie dokladov alebo údajov k žiadosti o schválenie pomoci formou zaslania elektronickej „Výzvy na doplnenie žiadosti“. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedoplní požadované doklady alebo údaje, resp. doklady alebo údaje nebudú úplné, agentúra pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení správneho konania. Ak nebudú doklady alebo údaje doplnené v stanovenej lehote alebo nebudú úplné, agentúra rozhodne o zastavení správneho konania.
  § 4 Poskytovanie pomoci
 • Žiadosť o poskytnutie pomoci na vykonávanie včelárskych opatrení vo včelárskom roku 2022/2023 (ďalej len „žiadosť o poskytnutie pomoci“) podáva schválený žiadateľ agentúre od 1. júla do 31. júla 2022, ak agentúra na svojom webovom sídle nezverejní skorší dátumu, od ktorého je možné túto žiadosť podať. Na žiadosť o poskytnutie pomoci podanú mimo tejto lehoty sa neprihliada (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo pri osobnom doručení dátum prijatia žiadosti v podateľni agentúry).
 • Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle agentúry (Príloha č. 5)
 • Žiadosť o poskytnutie pomoci obsahuje:
  a) identifikačné údaje schváleného žiadateľa v rozsahu názov, adresa sídla a IČO a
  b) výšku požadovanej pomoci na včelárske opatrenie.
 • Žiadosť musí obsahovať úradne osvedčený podpis štatutárneho orgánu, prípadne zodpovednej osoby žiadateľa, ktorá je za neho oprávnená robiť právne úkony podľa § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka s uvedením mena a funkcie.
 • Podklady pre výpočet pomoci za jednotlivé opatrenia je povinný žiadateľ predkladať v elektronickej forme, ktorej vzor poskytuje agentúra.
 • Rozhodujúci dátum pre posúdenie dátumu vykonania včelárskeho opatrenia je dátum vyhotovenia účtovného dokladu, alebo dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu.
 • Schválený žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby bol výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a výber poskytovateľa služieb použitých na vykonávanie včelárskeho opatrenia vo včelárskom roku uskutočňovaný tak, aby bola zachovaná hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť výdavkov vynaložených na jeho vykonanie.
 • V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných finančných prostriedkov platobná agentúra vyžaduje od žiadateľov pri oprávnených výdavkoch vyšších ako 10 000 eur preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa pri jednotlivých oprávnených výdavkoch, a to doložením troch cenových ponúk od troch rôznych dodávateľov. Ak žiadateľ nepreukáže hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných finančných prostriedkov, môže platobná agentúra posudzovať primeranosť výdavkov na základe priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu, t. j. vyhradzuje si právo výšku vyplácanej pomoci znížiť, ak sa cena obstaraného tovaru alebo služby výrazne odlišuje od priemernej ceny daného tovaru alebo služby na trhu.
 • Koneční prijímatelia pomoci, ktorí vynaložili vlastné finančné prostriedky na nákup vecí, ktorých nákup je oprávnený na poskytnutie pomoci, sú považovaní za ich vlastníkov aj v tom prípade, že ich nákup uskutočnila druhá osoba (organizácia a iné združenia).
 • Konečný prijímateľ pomoci nemôže požadovať pomoc na nákup na splátky.
 • Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú (podľa § 4 ods. 4 NV č. 337/2019 Z. z.):
  A. potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči schválenému žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v reštrukturalizácii, na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz, nebolo voči nemu v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku a na jeho majetok nebol v priebehu najmenej jedného roka pred posledným dňom na podanie žiadosti o poskytnutie pomoci zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
  B.písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že nie je zrušený alebo nemá byť zrušený uplynutím doby alebo splnením účelu, na ktorý bol zriadený alebo založený alebo dňom uvedeným v prijatom rozhodnutí jeho spoločníkov alebo členov alebo v prijatom rozhodnutí jeho orgánu príslušného na prijatie takého rozhodnutia po dobu troch kalendárnych rokov nasledujúcich po kalendárnom roku, v ktorom sa mu pomoc poskytuje,
  C. písomné čestné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia
  D. písomná informácia o identifikačných údajoch konečného prijímateľa pomoci, ktorý vykonával včelárske opatrenie v rozsahu:
  1. registračné číslo uvedené v registri včelstiev, ak konečný prijímateľ pomoci je včelár,
  2. meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba,
  3. obchodné meno, adresa miesta podnikania a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je fyzická osoba – podnikateľ,
  4. názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak konečný prijímateľ pomoci je právnická osoba,E. písomná informácia, ktorá obsahuje určenie včelárskeho opatrenia podľa § 10 alebo včelárskeho podopatrenia a výšky pomoci žiadanej na jeho vykonanie pre konečného prijímateľa pomoci,
  F. písomná informácia, ktorá obsahuje určenie tovarov, stavebných prác alebo poskytnutých služieb, ktoré konečný prijímateľ pomoci obstaral na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a výšku finančných prostriedkov, ktoré na ich obstaranie vynaložil,
  G. kópie dokladov, ktoré preukazujú náklady na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia; tieto doklady musia obsahovať slovné a číselné označenie, obsah včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia dokladu a dátum vynaloženia nákladov alebo výdavkov na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia dokladu a ak konečný prijímateľ pomoci vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu,[1]) doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa tohto osobitného predpisu,
  H. doklady o úhrade nákladov podľa písmena I. na vykonanie včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia
  I. písomná informácia, či konečný prijímateľ pomoci je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  J. potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o vedení účtu schváleného žiadateľa s uvedením medzinárodného bankového čísla účtu
  K. osobitný doklad o vykonávaní včelárskeho opatrenia alebo včelárskeho podopatrenia.
 • Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný agentúre predložiť doklady za včelárske podopatrenia vykonané konečnými prijímateľmi pomoci nasledovne:

  1. do konca februára 2022
  doklady:
  – podľa písm. F až K, ak boli náklady uhradené do 31. decembra 2021,
  – podľa písm. D, E a K, ak boli vykonané podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) NV č. 337/2019 Z. z., § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) NV č. 337/2019 Z. z. alebo § 7 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z. do 31. decembra 2021
  2. do 31. mája 2022 doklady:
  – podľa písm. D až I, ak boli náklady uhradené od 1. januára do 31. marca 2022,
  – podľa písm. D, E a K, ak boli vykonané podopatrenia podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f) NV č. 337/2019 Z. z., § 6 ods. 1 písm. b), d) alebo písm. e) NV č. 337/2019 Z. z. alebo § 7 ods. 1 písm. b) NV č. 337/2019 Z. z. od 1. januára do 31. marca 2022,
  – podľa § 7 ods. 1 písm. d) NV č. 337/2019 Z. z. priebežnú správu o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a úplné znenie tohto projektu, ak ho agentúre nepredložil,
  – podľa § 10 NV č. 337/2019 Z. z. priebežnú správu o realizácii projektu aplikovaného výskumu.

 

 • Schválený žiadateľ, je povinný do 31. mája 2022 predložiť ministerstvu jedno vyhotovenie priebežnej správy o realizácii projektu zabezpečenia efektívnych pastevných podmienok včelstiev a priebežnej správy o realizácii projektu aplikovaného výskumu a zároveň úplné znenie týchto projektov.
 • Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný oznámiť agentúre zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrení podľa § 5 ods. 1 písm. a) až e) NV č. 337/2019 Z. z. (zabezpečenie prednášky alebo seminára, včelárskeho krúžku, letného kurzu včelárstva, vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe, včelárskej konferencie) 5 pracovných dní pred ich plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania týchto podopatrení). V prípade, že uvedené podopatrenia neboli zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné oznámiť agentúre miesto, dátum a čas 5 pracovných dní pred ich vykonaním.V prípade, že si schválený žiadateľ túto povinnosť nesplní, nebude možné mu poskytnúť pomoc na vykonanie takéhoto neoznámeného podopatrenia.
 • Pomoc možno poskytnúť len na včelárske opatrenie, na ktorého vykonávanie je poskytnutie pomoci schválené a ktoré vo včelárskom roku vykonal konečný prijímateľ pomoci.
 • Pomoc sa poskytuje na včelárske opatrenie vykonané vo včelárskom roku, ak z rozhodnutia o poskytnutí pomoci nevyplýva, že pomoc sa poskytuje len na vykonanie včelárskeho opatrenia vykonaného po schválení poskytnutia pomoci.
 • Pomoc sa neposkytuje na včelárske opatrenie, ak na jeho vykonávanie bola poskytnutá podpora pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.
 • Schválený žiadateľ nesmie zabezpečovať poskytovanie pomoci pre konečného prijímateľa pomoci, pre ktorého poskytovanie pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie zabezpečuje iný schválený žiadateľ.
 • Schválený žiadateľ je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o zabezpečovaní poskytovania pomoci so vzdelávacou inštitúciou, s fyzickou osobu, ktorá v akreditovanom vzdelávacom programe absolvovala vzdelávanie o spôsobe aplikácie veterinárneho lieku alebo veterinárneho prípravku určeného pre včelu medonosnú, fyzickou osobou oprávnenou vykonávať odborné veterinárne činnosti, fyzickou osobou s odbornou spôsobilosťou na asistovanie úradnému veterinárnemu lekárovi pri prehliadke včelstiev, včelárom, včelárskym začiatočníkom, včelárskym združením alebo organizačnou jednotkou
  a) ktorá nie je jeho spoločníkom alebo členom,
  b) pre ktorú zabezpečovanie poskytovania pomoci na akékoľvek včelárske opatrenie nezabezpečuje iný schválený žiadateľ a c) ktorá spĺňa podmienky podľa § 4 odseku 10 NV č. 337/2019 Z. z..
 • Organizačná jednotka je na účely NV č. 337/2019 Z. z. právnická osoba, teda ide o organizačnú jednotku konajúcu vo vlastnom mene v rámci združenia podľa § 11a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • Spoločníkom je spoločník včelárskeho združenia, ktoré má právu formu obchodnej spoločnosti.
 • Členom je člen včelárskeho združenia, ktoré má právnu formu združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,  družstva alebo akciovej spoločnosti.Ak žiadateľ nepredloží kompletnú žiadosť o poskytnutie pomoci spolu s prílohami, agentúra bude požadovať doplnenie dokladov alebo údajov k žiadosti o poskytnutie pomoci formou zaslania elektronickej „Výzvy na doplnenie žiadosti“. Ak žiadateľ v stanovenej lehote nedoplní požadované doklady alebo údaje, resp. doklady alebo údaje nebudú úplné, agentúra pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení správneho konania,. Ak nebudú doklady alebo údaje doplnené v stanovenej lehote alebo nebudú úplné, agentúra rozhodne o zastavení správneho konania.
  [collapse]
§ 5 b) Zabezpečenie včelárskeho krúžku

Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)

Príloha č. 7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (zabezpečenie včelárskeho krúžku)-vzor

Pomoc je určená pre vedúcich včelárskeho krúžku, ktorý je členom SZV.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.

Výška pomoci: do 800 eur na vedenie včelárskeho krúžku.
Podmienky pre poskytnutie pomoci: – včelársky krúžok sa vykonáva za účasti najmenej jeho 5 členov (účastníkov), ktorí sa zúčastnia najmenej 66 vyučovacích hodín za včelársky rok (1 vyučovacia hodina = 45 minút).
Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci: – dokumentácia z včelárskeho krúžku (ďalej len „vzdelávacia aktivita), ktorá obsahuje:
– názov vzdelávacej aktivity,
– tému a stručný obsah vzdelávacej aktivity,
– dátum uskutočnenia vzdelávacej aktivity,
– meno, priezvisko a akademický titul fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla,
– meno a priezvisko účastníkov vzdelávacej aktivity a – prezenčnú listinu s podpismi účastníkov vzdelávacej aktivity a podpisom fyzickej osoby, ktorá vzdelávaciu aktivitu viedla.

Upozornenie: Schválený žiadateľ je povinný písomne oznámiť sekretariátu SZV zmenu miesta, dátumu a času vykonávania podopatrenia zabezpečenie včelárskeho krúžku 10 pracovných dní pred jeho plánovaným vykonaním (podľa predloženého plánu vykonávania tohto podopatrenia). V prípade, že uvedené podopatrenie nebolo zahrnuté v predloženom pláne, je potrebné písomne oznámiť sekretariátu SZV miesto, dátum a čas 10 pracovných dní pred jeho vykonaním. Túto zmenu je potrebné zaslať mailom na sekretariat@vcelari.sk, bokorova@vcelari.sk (v žiadosti o zmenu je potrebné uviesť pôvodné údaje – miesto, dátum a čas, spolu s novými, zmenenými údajmi). Vzor žiadosti o zmenu vzdelávacej aktivity:

Ziadost-o-zmenu-vzdelavacej-aktivity_-vcelarske-kruzky-

Ziadost-o-zmenu-vzdelavacej-aktivity_-vcelarske-kruzky-vzor

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– prezenčná listina vzdelávacej aktivity podľa Prílohy č. 7  s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala a podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla,
– správa zo vzdelávacej aktivity v listinnej alebo elektronickej podobe (v správe je minimálne potrebné uviesť dátum, čas, miesto konania, a tému vzdelávacej aktivity, spolu so stručným obsahom),
– zoznam konečných prijímateľov pomoci a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 g) Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike

Príloha č. 12 Zabezpečenie exkurzie pre členov včelárskeho krúžku

Príloha-č.-12-Zabezpečenie-exkurzie-pre-členov-včelárskeho-krúžku-vzor

Pomoc je určená pre vedúceho včelárskeho krúžku a členov včelárskych krúžkov.

Konečný prijímateľ pomoci: včelár, ktorý vedie včelársky krúžok.
Výška pomoci: do 80 % z oprávnených nákladov.
Za oprávnené náklady sa považujú: – prepravné náklady na exkurzie pre členov včelárskeho krúžku na školské alebo ukážkové včelnice v Slovenskej republike (ďalej len „SR“).

Podmienky pre poskytnutie pomoci: – predložené doklady musia preukázateľne súvisieť so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku.

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– potvrdenie včelára, ktorý viedla včelársky krúžok, o uskutočnení exkurzie členov včelárskeho krúžku na školskej alebo ukážkovej včelnici v SR s uvedením dátumu uskutočnenia exkurzie, mena a priezviska členov včelárskeho krúžku a označenia včelnice, na ktorej sa exkurzia uskutočnila,
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 12 ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie pre členov včelárskeho krúžku, – kópie dokladov o nákladoch spojených so zabezpečením exkurzie členov včelárskeho krúžku.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom:
– zoznam školských a ukážkových včelníc v SR,
– zoznam konečných prijímateľov pomoci s uvedením organizácie a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
§ 5 n) Obstaranie inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku

POZOR ZMENA: Inštruktážne pomôcke je potrebné naplánovať na Základnej organizácii !!!

Príloha č. 19 Nákup inštruktážnych pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku
Príloha-č.-19-Nákup-inštruktážnych-pomôcok-zariadení-alebo-materiálov-určených-na-použitie-v-rámci-včelárskeho-krúžku-vzor

Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok
Príloha č. 47 Čestné vyhlásenie a záväzok –   vzor

Pomoc pre SZV, vedúcich včelárskych krúžkov a členov včelárskych krúžkov.

Konečný prijímateľ pomoci: schválený žiadateľ, včelárske združenie alebo organizačná jednotka, ktorý financuje nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov na použitie v rámci včelárskeho krúžku.
Výška pomoci: – do 80% z oprávnených nákladov vynaložených na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku, najviac však do výšky 200 eur za včelársky rok.
Ide napríklad o náklady na obstaranie pomôcok, zariadení alebo materiálov:
– klobúk,
– rozperák,
– zmeták,
– dymák,
– odviečkovacia vidlička,
– rukavice,
– knižnú publikáciu alebo didaktickú pomôcku so včelárskou tematikou potrebnú k výučbe,
– zariadenie pre chov matiek (set na značenie matiek, štartovací set na chov matiek, jenterov balík na chov matiek, izolačný rám na chov matiek),
– zariadenie na liečenie včiel (zariadenie pri použití liečiva – Avartin, a Varidol 125, ochranná maska pri použití liečiv).

Podmienky pre poskytnutie pomoci:
– predložené doklady musia preukázateľne súvisieť s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku,
– konečnému prijímateľovi pomoci v predchádzajúcich 2 rokoch nebola poskytnutá pomoc na nákup pomôcok, zariadení alebo materiálov rovnakého druhu určených na použitie v rámci včelárskeho krúžku (s výnimkou pre klobúk a rukavice).

Prílohy predkladané konečným prijímateľom pomoci:
– informácia s rozpisom nákladov podľa Prílohy č. 19 , ktorá jednoznačne preukazuje spojitosť dokladov o nákladoch s obstaraním pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,
– kópia dokladov o nákladoch spojených s nákupom pomôcok, zariadení alebo materiálov určených pre včelárske krúžky,
– čestné vyhlásenie konečného prijímateľa pomoci podľa Prílohy č. 47  s uznaním záväzku, že si pomôcky, zariadenia alebo materiál, na ktoré požaduje pomoc ponechá vo svojom výlučnom vlastníctve po dobu najmenej 2 rokov (s výnimkou pre klobúk a rukavice),
– pri nákupe zo zahraničia a účtovnom doklade vystavenom v cudzom jazyku (okrem nákupu z Českej republiky) dodať preklad účtovného dokladu (nevyžaduje sa úradný preklad),
– v prípade nákupu od zahraničného dodávateľa (nevzťahuje sa na SEPA krajiny) prepočet kurzu podľa ECB.

Prílohy predkladané schváleným žiadateľom: – zoznam konečných prijímateľov pomoci, s uvedením organizácie, dokladovaných nákladov a výšky žiadanej pomoci (v elektronickej aj listinnej podobe).

[collapse]
KONTROLY

Organizačné útvary agentúry, ministerstva, orgány Európskej únie a Európskeho dvora audítorov sú oprávnené, a to aj bez ohlásenia, vykonávať kontroly na mieste u žiadateľov o pomoc a prijímateľov pomoci. Kontroly sú zamerané na overenie správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadostiach podávaných platobnej agentúre, preskúmanie dodržiavania podmienok a záväzkov a overenie oprávnenosti poskytnutia pomoci. Pokiaľ doklady u kontrolovaných subjektov nepostačujú k riadnemu vykonaniu kontroly, kontrolný orgán môže požadovať doručenie, alebo zaslanie potrebných doplňujúcich podkladov. Kontrolný orgán má právo vstúpiť počas kontroly do priestorov patriacich kontrolovanej osobe a nahliadnuť do všetkých dokladov a účtov. Kontrolovaný subjekt, alebo jeho zástupca je povinný kontrolu strpieť, byť pri nej prítomný a podať príslušné informácie a záznamy. Výsledky kontrol sú predkladané v písomnej forme a sú kontrasignované kontrolovanou osobou.

[collapse]
UCHOVÁVANIE A OCHRANA DOKLADOV

Schválený žiadateľ aj konečný prijímateľ pomoci je povinný ukladať, uchovávať a chrániť pred zničením, poškodením, zneužitím, stratou alebo odcudzením všetky doklady súvisiace s vyplatenou pomocou po dobu najmenej 5 rokov od poskytnutia pomoci. Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom o účtovníctve.

[collapse]

Related Posts